Aranysárkány fejléc kép
 
FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY! LEGKEGYELMESEBB URUNK!  
  Elannyira
[törölt]
« irtózatos »
rendkivüli volt a tűzvész, melly folyó évi april 17-én terjedelmes mezővárosunk négy ötöd részét elhamvasztotta, hogy legkevésbbé sem kétkedünk, mikép annak híre egészen Felséged trónzsámolyáig el ne hatott
[törölt]
« volna »
legyen. Nagy az inséggel küszdő szerencsétlenek száma, de még nagyobb azoké, kik, jóllehet
[törölt]
« fekvő »
földbeli fekvő örökséggel, s igavonó marhával is birnak, a jelen általános szükség idején máskép, mint kölcsön vett pénzzel, magukon segíteni, épületeiket felállitani, gazdálkodásukat végelpusztulástól megóvni nem képesek; kölcsönpénzhez pedig, jóllehet nálok elegendő biztosíték van, az annyira
[törölt]
« elharapozott »
elterjedt uzsoráskodás miatt, olcsó kamat mellett épen nem juthatnak.  
  Illy szomorú helyeztetésben
[törölt]
« közepett »
bátorságot veszünk magunknak egyenesen Felséged magas trónja előtt borulni le, könyörögvén legmélyebb alázatossággal, hogy midőn mi a felveendő kölcsön összeget mind egész közönségünknek, egyetemes és egyéni jótállásával, mind különösen
[törölt]
« 6000 »
hat ezer hold terjedelmű szabad nemesi pusztánkkal biztosítani képesek vagyunk,
[törölt]
« részünkre a »
városunk részére királyi kincstárából negyvenezer ezüst forint kölcsönnek, mellyet mi azután kisebb részletekben lakos társaink között felosztanánk, a törvényesen alul levő s
[törölt]
« minél olcsob tehe- »
minél olcsóbb kamat melletti kiadatását
[törölt]
« legkegyelmesebben »
elrendelni legkegyelmesebben méltoztassa.  
  Kik jobbágyi legmélyebb hódolattal öröklünk  
  Császár Királyi Felségednek legalázatosabb esedező szolgái:  
  Szalontán majus 17. 1847.  
  város hites másod jegyzője  
  N. Szalonta városa egész  
  közönsége  
 
n
Jegyzet A félmillió Ft-nál is többre becsült károsodáshoz képest az adományokból befolyt 16 852 vft, valamint a 26 sz. jegyzetben említett 10 000 vft kölcsön elenyészően csekély volt. A középületek, lakóházak építéséhez, rendbehozásához, valamint a lakosság élelmezéséhez az eddigieknél tekintélyesebb kölcsönre volt szüksége a városnak. Ezt a császártól remélték megszerezni. Biztosítékul felajánlják a hajdúközösség egyik legnagyobb vagyonát, az orosi pusztát.
V. Ferdinánd
V.Ferdinánd császár
válasza nincs birtokunkban; a szalontaiak azonban aligha kapták meg a kért segítséget. Ezt látszik bizonyítani az a kimutatás, amely a következő év febr. 13. napján készült a város adósságairól. Ebben szó sem esik a fenti összegről, márpedig 40 000 Ft visszafizetésére 8 hónap alatt képtelen lett volna Szalonta.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 180
V. Ferdinánd császárhoz küldött folyamodásának fogalmazványát. A szöveget jó néhány kihúzás és betoldás tarkltja.