Aranysárkány fejléc kép
 
TEKINTETES NEMES TANÁCS!  
  Különösen tisztelt jóltevő Uraink !  
  Értésünkre esvén a Tekintetes Nemes Tanácsnak tüzvész által felette megkárosult eklézsiánk, városunk és szerencsétlen lakostársaink iránt kitüntetett azon nemes részvéte, miszerint felsegélésünkkre 1929 vft. (váltóforintot) és 59 krt. egybegyüjteni buzgólkodott: nem késünk e feletti hálás örömünket jelen soraink által tolmácsolva kinyilatkoztatni, imádkozván egyszersmind a mindenek Urának, hogy virágzó Debrecen kir. városát és lelkes lakosait, különösebben pedig áldozatra kész s a nemes tettek gyakorlásában fáradhatatlan Főbiróját s egész Tanácsát gazdag áldásaival árassza el. Egyszersmind a segélypénz átvételére jelen soraink átadóját N. T. (nagytiszteletű) Balog Péter esperes urat s küldött társait biztuk meg, kik forró köszönetünk ismétlése mellett teljes tisztelettel maradtunk  
  a Tekintetes Nemes Tanácsnak alázatos szolgái:  
  Szalonta város tanácsa, a község nevében is  
  Szalonta, junius 4-én 1847  
  másodjegyző  
 
n
Jegyzet A szalontai tűzvész alkalmából a város segélyért fordult a rokon városokhoz, köztük Debrecenhez is. Debrecen akkor még Bihar megyéhez tartozott: a szalontai iskola a debreceni Kollégium partikulája volt. A város tanácsa a Tanácsjegyzókönyv 4029/1847. sz. bejegyzése szerint május 6-ra rendelte el a gyűjtést.