Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
JEGYZŐKÖNYV-FOGALMAZVÁNY
 
  Az 1848-dik évi febr. 13-án tartatott Közgyülésen  
  I.  
  Felolvastattak az észrevételek és nehézségek, mellyeket a 60-os választmány és ez által kinevezett küldöttség tett az 1846/7- dik évi birói számadásokra.  
  A számadásokra tett nehézségek és észrevételek mind helyeseknek találtatván; amennyiben még a vizsgálat némelly számadási pontokra nézve meg nem történt volna, a küldöttség annak folytatására és bevégzésére utasittatik; jelentése munkálata eredményéről ide beadandó lévén.  
  Egyébiránt a nehézségek során tisztán kitünvén hogy Ns Kis János mint volt évi törvénybíró és székárendás 3 szekér szénát mintegy tolvajkép vitetett el maga részére, ezen visszaélésért jegyzökönyvbe igtattatik, hogy Kis János ur többé semmiféle városi közhivatalt ne viselhessen.  
  Balog János ur inditványt tesz, hogy a város és ekkl adosságai tudassanak meg.  
  Toronyzsindely 1000  
  Iskola 5000  
  Iskola 1500  
  Templ 7500  
  " 7500  
  Péczeli 12500  
  Tractus 412  
  Káptalan 25000  
  Mecs alap. 856  
  Kollner 6000  
  Kincstár 1250  
  Taksa 1847 15000  
  83.418  
  15.000  
  68,418 évi  
  kamat:  
  Ezenkívül 256,000 tégla  
  10x  
  2560  
  68 418  
  70,978  
  Mindezen adósságokra nézve határozat hogy a legelső adósságától kezdve a leg utólsóig a megyei tek közgyíiléstől küldöttség kéressék, a ki megvizsgálja ezen adósságokat.  
  A harangárára 2200 ftra nézve  
  Ajánlás utján beszedendő, de a harang huzásért pénz nem követelhető kivévén a harangozónak fizetett mennyiséget.  
  Főbiró ur előterjeszti az adosságok kamatjára melly 4000 ftnál több, és 12800 ft adósság pedig fel van mondva; mit ád a közönség fundusúl.  
  I. Balog János inditványozza, hogy vettessék ki mind a kamat, mind a tőke egy bizonyos része évenkint házra földre, jószágra.  
 
Arany
Arany János
jegyző indítványt
[törölt]
« (tesz, mi elvileg) »
[szerkesztői feloldás]
ez a három szó kihúzva
tesz; miszerint számos lakosok vegyék ki Orosit kötelezvény mellett  
  Az indítvány elvileg elfogadtatván  
  a részletes kidolgozásra küldöttség  
  és a tanács  
 
S. Nagy Mih
S. Nagy Mihály
 
  és a tanács  
 
n
Jegyzet Az ideiglenes feljegyzések főszövegbeli közlését indokolják a kiivetkezők: betekintést nyerhetünk általuk
A.
Arany János
hivatali munkamódszerébe, alkalmunk van a jegyzetnek és a végleges jkv-nek összehasonlttására, a kihagyások és a pótlások egybevetésére.A szóban forgó tárgyhoz 1. az 52. jegyzetet.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
Fekete Péter, H.
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 196