Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
KIMUTATÁS
 
 
Szalonta
Nagyszalonta
város elöljárói ezennel hivatalos hitünk szerint bizonyságot teszünk, hogy az álladalom által kifizetendő következő fuvarozásokat teljesitettek részint lakostársaink részint a körül belül levö helységek, mellyekről az illető katonai egyénektől nyugtatványt nem kaptunk; jelesen  
  I. 1849. Január 28-án azon horvát foglyok betegei számára, mellyek Hodosi Miklós kormánybiztos ur irásbeli rendelete mellett (mit mi előre küldvén, már be nem mutathatunk) másod izben szállittattak Sarkad felé, csupán az egymást felváltó nemzetőrök kíséretében, tehát velök nyugtatványozó tiszt nem lévén, nyugtatvány nélkül, kiállitottunk huszonhárom egész előfogatot, mellyek közül volt  
 
marciházai 1 előfogat 1 ½ állomás 1 f. 12 x pp.
kávásdi 12 előfogat 14 24 x
jánosdai 2 előfogat 2 24x
szalontai 8 előfogat 9 36 xr
összesen 27 f 36 pp
 
  2. 1849 febr. l-én Földvári őrnagy ur Nyáradig 2 állomásra felhasznált 3 egész előfogatot, de nyugtatványt, mit az állomásban igért adni, küldeni elfeledett; vitték névszerint következő szalontai lakosok:  
 
Lovassi Mihály 1 előfogat 2 állomás 1 f 36x
Mogyorós Mihály ½ előfogat 48x
Szőke Mihály ½ előfogat 48 x
Somi István 1 előfogat 1 36 x
összesen 3 előfogat 2 állomás 4 f 48 x
 
  3. 1849 febr. 13. Első vadász ezredtől Szűcs fővadász Gyapjuig két előfogatot felhasznált és nem nyugtatványozott; - névszerint  
 
Szalontai Gyulai Gy. János 1 fogat 1 f pp
Bereczki István 1 fogat 1 f
összesen 2 pft.
 
  4. 1849 febr. 15. Molitóris főhadnagy az aradi áttörés alkalmával foglyúlejtett osztrák katonákat szállitván
Szalontá
Nagyszalonta
ról Gyapjuig, mindjárt a város alatt utban talált 11 jánosdai előfogatot, kik
Szalontá
Nagyszalonta
ra voltak berendelve, ezeket tehát elfogta, és nyugtavány nélkül Gyapjuig elhajtotta, mi iránt a hadi fő kormánynál még akkor panaszt tettünk, azonban, még eddig süker nélkül. E szerint  
 
11 jánosdai előfogat l állomásra 11 pft
 
  5. 1849. febr. 26-án Sarkadról négy álladalmi ládát szállitottak kiséret nélkül, mellyeket mi azonnal Gyapjuig szállíttattunk, de senki a ki nyugtatványt adjon, nem volt; - tehát  
 
Szalontai Bondár András 1 előfogat 1 pft
Oláh István 1 előfogat 1 pft
összesen 2 pft
 
  melly összesen 47 ft 24 krt utalványoztatni kérünk  
 
Szalontá
Nagyszalonta
n, május 14. 1849.  
 
Arany János
Arany János
 
  jegyző  
 
[szerkesztői feloldás]
a város pecsétje
 
  Város fő bírája  
  és tanácsa  
 
n
Jegyzet Nem tudjuk, hova szándékozott beterjeszteni a város ezt a számadást. A negyedik lapon nincs feltüntetve a szokásos címzés. E követelés nem vet jó fényt a szalontai és a környékbeli lakosságra. Abban az időben, amikor a forradalom ügye kockán forgott és a kormány súlyos gondokkal küzdött, a felsorolt gazdák nehány Ft-ra rugó fuvardíjukat kérték a hadvezetőségtől. Sarkad, Marciháza, Kávásd, Jánosda, Gyapjú - többnyire román lakosságú községek
Szalonta
Nagyszalonta
környékén. Az utóbbi a Várad-Szalonta-i országút mentén fekszik.
[szerkesztői feloldás]
Hodossi Miklós 1832- 37 között megyei főjegyző; 1839-ben Bihar megye követévé választják. 1848. jún.-tól okt.-ig a Váradon alakult rögtönítélő bíróság egyik elnöke - közben a honvédelnú bizottmány tagja, majd szept. 19-től a bihari részek kormánybiztosa lesz. Ebben a beosztásában szervezi a honvédséget és a nemzetőrséget. A végsőkig kitartott a forradalom ügye mellett. A josefstadti börtönben raboskodott, majd visszavonultan élt.
 
 

Megjegyzések:

Megsárgult, 46 x 27 cm nagyságú, dupla ívnek csak az első lapját tölti be
A.
Arany János
írása.