Aranysárkány fejléc kép
 
  TISZTELT FŐ SZOLGABIRÓ ÚR!  
  Kötelességemnek tartom bejelenteni, hogy szalontai jegyzői hívatalomat lemondtam. Egyszersmind a gondviselésem alá bízott számadási irományokat ide zártan szerencsém van visszaküldeni. Ezekből hiányzik egy darab, a hatvanas választmány által tett nehézségek, mivel ezt tőlem Csányi ügyvéd s Kis János urak áttekintés s lemásolás végett becsület szóra elkérték, de mind ez ideig vissza nem adták, hihetőleg az eredetit mellékelvén feleletökhöz.  
  Ki magamat szivességébe ajánlva maradtam főszolgabiró úrnak,  
  tisztelő polgártársa  
 
Arany János
Arany János
 
 
Szalonta
Nagyszalonta
, május 21. 1849.  
 
[szerkesztői feloldás]
az irat hátlapján
 
  Járásbeli főszolgabíró  
 
Sughó József
Sughó József
úrhoz  
  tisztelettel  
 
n
Jegyzet Amikor
A.
Arany János
a jegyzőségtől megválik, két lemondó levelet ír, a főszolgabírónak és a városi tanácsnak.Az elsőt
Szendrey Zsigmond
Szendrey Zsigmond
publikálta. A szöveget innen vettük át. A második tartalmát a Városi közgyűlés máj. 28-án felvett jegyzőkönyvében olvashatjuk. Fontosságára való tekintettel, lényeges részeit e jegyzetben szó szerint közöljük. A főszolgabíróhoz címzett levél utal arra, hogy lemondását a városi tanácshoz beadta, egyben az is kitűnik belőle, hogy elmenetele előtt minden hivatalos dolgát rendbe tette. A városi népes közgyűlés máj. 28-án öt üggyel foglalkozik, s ezek között elsőként veszik elő
A.
Arany János
lemondó-levelét, noha ugyancsak ott van előttük a főjegyzőnek, Borbély Pálnak azonos tárgyú beadványa. A Bajó János jegyzősegéd által vezetett jegyzőkönyv-nek:
A.
Arany János
-ra vonatkozó részét teljes egészében közöljük, részben az eredeti kézirat hiánya miatt, részben mert beszédesen bizonyítja
A.
Arany János
népszerűségét szülővárosában és tükrözi munkatársainak hozzá való ragaszkodását. „Olvastatott
A. J.
Arany János
jegyző úrnak a tanácshoz intézett hivataláróli lemondását tudató levele, melyben sajnálattal jelenti, hogy oly állapotba kell elhagynia a várost, midőn annak dolgai jobban össze vannak bonyolódva, mint valaha: és éppen ez a sajnálat az, a miért már egy évvel előbb, midőn arra legkedvezőbb alkalma lett volna, elnem hagyta; de át látta, hogy már ő itt a legjobb akarat mellett sem segithet, hogy a város népe a közdolgok iránt részvétlenséggel viseltetik, egy két ember pedig bár mennyi tehetséggel bírjon, sem képes mindent véghez vinni, a mi egy ily szenvedő állapotban lévő város felvirágoztatására szükséges. Elfogadta tehát a hivatalt, mely családját legalább ideig óráig biztosítja: a jövendő úgy is Isten kezében van. Számadása alatt különösen semmi irományok nincsenek, melyek egyszersmind jegyző társai kezén is ne forognának: tehát nincsen mit átadnia, kivévén a kir: kincstárból kölcsönzött 5000 ezüst forintról általa vezetett naplót, illetőleg számadást, melyet a debreceni sóházból nyert két rendű - az évi fizetések megtörténtét bizonyitó - nyugtatványokkal, s a két eredeti kötelezvénnyel egyetemben a tanácsnak tisztelettel be mutatja s ezennel át adja. Van nálla alapítványi pénz száz váltó forint 6 ftos kamatra, melyet Görbedi plebanus
Kelemen X. Ferenc
Kelemen Xavéri Ferenc
úr a végett tett le a városnál, hogy annak évi kamatja István volt nádor születés napján (September 14-én:) 12 szegény közt osztassék ki: ez, ha nálla marad, kamatját földjei tennéséből fizetni fogja, de azt sem bánja, ha a város benne levő fizetéséből ki veszi, és kellő biztosíték mellett másnak adja ki. Passzusait a jegyző könyvvel együtt át adta tiszt társainak s egyébb számadás terhét magán nem érezvén, azon méltányos kérelmét terjeszti a tanács eleibe, hogy hátra maradt jegyzői fizetése - (mit folyamodásába előad:) fizettessék ki. Végül folyamodásába' Istentől áldást kér e város elől járóira s egész közönségére, kér egyetértést, erőt, temérdek bajaiból szerencsés ki vergődhetést, - s kéri a közönséget, hogy rólla, mint oly polgár társukról, ki ha nem mindég tehetett is, de mindig jót akart, emlékezzék meg. Végzés Jelen nagy számú köz gyűlést - tudván hivataláról le mondott
Arany János
Arany János
volt jegyző úrnak buzgó hivataloskodását, becsületességét - öröm és fájdalom töltötte el keblét hivataláról le mondását tudató jelentésére: - fájdalom azért; mert egy oly hivatalnokát vesztette el, ki fáradhatatlanul munkálkodott a városnak leg zavartabb ügyei tisztára hozásában, mert ügyes tapintattal vitte hivatalát, - s egy ily egyén elvesztése érzékenyen hathat városunkra. De bármily érzékenyen hatott a közönségre kedves jegyzőjétől való meg válás elgondolása: másrészről enyhítette fájdalmát azon öröm, hogy eddigi hivatalánál egy jobb és fényesebbe emelte saját érdeme. - Es éppen érdeme méltó elismeréséül
Szalonta
Nagyszalonta
város közönsége
Arany János
Arany János
úrnak ezennel jegyzőkönyvileg hálát és köszönetet szavazván: isten áldását kéri reá és családjára. - Egyébb előadásai tudomásul vétetvén, - hátra maradt jegyzői fizetésének kifizetése elrendeltetett. - " Következő napirendként tárgyalja a tanács Borbély Pál főjegyző lemondását, amelynek A. távozásával való összefüggése föltehető. Folytatólagosan rátérnek az új hivatalnokok megválasztására: Madas Péter lett a főjegyző és Bajó János a másodjegyző.
 
 

Megjegyzések:

sorsa ismeretlen