Aranysárkány fejléc kép
 
  TISZTELT MINISZTER UR !  
  Nem, mintha mások kecsegtető példáján nyerészkedési vágyból indulnék, de mert megmaradásunk egyik főfeltételének s a népköltészet leghálásb feladatának tartom a népre és hadseregre lehető legnagyobb kiterjedésben hatni, bátorkodom egy igénytelen ajánlatot tenni miniszter úrnak.  
  Én még
Debreczen
Debrecen
ben megkezdettem a vásári nagy közönség számára verseket félívenkint, az ide mellékelt alakban kiadni.  
  Ilyesek terjesztését továbbra is folytatni szándokom, s a már részint azóta megjelentekből, részint a közelebb világot látandókból egy párt szinte bemutatok.  
  Ára egy fél ívnek 2 pengő krajczárra van szabva.  
  Ha tisztelt miniszter úr ezeket a nép lelkesedésben tartására czélszerűeknek találandja, semmi kétségem, hogy terjesztésöket egy részben álladalmi költségen is elé fogja mozdítani.  
  Ki tisztelettel maradtam  
  Miniszter úrnak,  
  alázatos szolgája  
 
Arany János
Arany János
mk.  
  Budapest, jun. 16. 1849.  
  Cim: Ministerelnök
Szemere Bertalan
Szemere Bertalan
úrhoz, mint belügyminiszterhez intézett ajánlkozási irat
Arany János
Arany János
tól.  
 
n
Jegyzet Amikor
A.
Arany János
az új hivatali beosztást elvállalta, egyszersmind abban reménykedett, hogy korábbi irodalmi terveit megvalósíthatja: egy jó néplapot szeretett volna indítani és verseket írni, olcsón kiadni a széles népi tömegek számára. Ezért ajánlkozik heteken át
Szemere
Szemere Bertalan
belügyminiszternél, s ennek az eredménye a közölt hivatalos beadvány, amelyet
Buda
Budapest
visszafoglalása után, a forradalom hadi sikereire alapozott bizakodással nyújt be.Benne
A.
Arany János
arra az 1849 tavaszán megindított irodalmi vállalkozására céloz, amelynek során a ponyvairodalom silány termékei helyett nevelő célzatú és hazafias szellemű olvasmányt kívánt nyújtani a népnek. Így adta ki saját költségén A Szabadság Zengő Hárfája és egy másik, ismeretlen című füzetét Debrecenben. Ezek egyikét mellékelte
A.
Arany János
beadványához. A hadiesemények újabb, kedvezőtlen fordulata
A.
Arany János
mindkét tervének: a Népszabadság című néplapnak és a ponyván terjesztendő verseknek a kiadásátlehetetlenné tette. (Vesd össze
Czóbel Ernő
Czóbel Ernő
: Arany János tervezett néplapja, a „Népszabadság". It VI. évf.
[szerkesztői feloldás]
1917
479-85. 1.)
 
 

Megjegyzések:

Horváth Lajos
Horváth Lajos
képviselő őrizte meg; tőle közölte
A. László
Arany László
; további sorsa ismeretlen.