Aranysárkány fejléc kép
 
HAGYATÉK-LEVÉL  
  Alulirttak, mint néhai Ns D. Csete István örökösei, adjuk tudtul minden illetőknek, hogy mi az említett elhunytnak hátrahagyott javain következő barátságos és atyafiságos osztályt tettünk egy más között.  
  1-ör Egy részről én Kis Ilona, mint az elhunytnak életben maradt házas társa, mivel magamat a gazdálkodással járo terheknek, adozásnak viselésére elégtelennek érezem, lemondván az azokkali hajlódásról, átadtam életben lévő gyermekeimnek illy renddel:  
  2. Három fiaim tartoznak adni évenkínti tartásomúl tizennyolc véka búzát, öszvesen halálomig.  
  3. Ugyancsak a három fiú köteles a részemre megállapított 20 darab juh árát, 12 vftal számítva párját - egyszázhúsz forintban mostan kifizetni.  
  4. Nemkülönben a gyaraki portioból bejött kétszáz váltoforint, tulajdonom fog maradni.  
  5-ör Ha az atyai házat valamellyik fiam megtartja magának annak árából 180 - száznyolcvan váltó forint engem illet, azon kivűl én halálomig a házban lakhatom, s fiaim idegennek sem adhatják ugy el, hogy engem kizárjanak a házban lehető lakásból. Egyébiránt ha azon summa pénzemet valamellyik fiamnál hagyom, törvényes kamatját fizetni tartozik; e szerint öszvesen ötszáz váltó forint lévén . . .  
  6-or Csete Ilona hajadon leányom részére, kiházasitás fejébe a fiak mostan kiadni tartoznak száz váltó forintot egy két éves üsző marhát, továbbá 8 darab juh árát, párját 12 vfjával, - és 4 ideibárányét - 6 ftjával számitva - és így 60 % hatvan váltóftot, a földbeli örökségek fejébe 50 ftot, mellyek öszvesen tesznek kétszáz tíz ftot váltóban; végre férjhezmeneteléig évenként öszszesen hárman három köböl búzát adni esztendőnként, valamint üszőjét szinte addig takarmánnyal tartani, s a leány részére készen nevelni kötelesek lesznek.  
  7-er
Mária
Csete Mária
és
Erzsébet
Csete Erzsébet
leányoknak tartoznak adni a fiúk, mikor a ház el kél, vagy valamelyik átveszi mindenféle örökségek beli osztály részök fejébe száz váltó forintot, mindeniknek, továbbá mostan egy egy fias tehenet, 6 darab juhot, 4 bárányt és egy sertést külön külön, mindegyiknek, s minden további követelőzésről iík jelen pontban irttak által ki lévén elégittetve, lemondanak.  
  8-or A három fiú testvéreké lészen osztály szerint: minden földbeli örökség, öszvesen hat darab ló, hozzá való szekér és mindenféle szerszám 3 fias tehén 50 darab juh, mind ezek három részre, cgyenlö osztályra; valamint azon mennyiség, melly a ház eladása, vagy valamelyiknek részére valo meg tartása által, a kifizetendőkön felül marad, melly summa akár mennyire menne is, a leányok hozzá semmi jogot tovább nem formálhatnak. -  
  9-er Más részröl mi három fiú és három leány testvérek a fentebbi pontokban irott barátságos, és minden eröltetés, csalás nélkül készült egyességet magunkénak valljuk, annak minden pontjában megnyugoszunk, s hogy soha megháboritni, vagy egymást háborgatni nem fogjuk, - magunkat kötelezzük, egymás irányában a fentebbieken kivűl lehetű minden keresetről végképen és örökre lemondunk.  
  Miről adjuk ezen osztály levelünket, mindnyájunk neve aláirásával illetőleg kezünk keresztvonásával meg erősítve. Kelt Szalontán Majus 28-án 1844 (negyvennégy)  
  Elöttünk Szabó Mihály mk  
  másodjegyző által  
  Kis Ilona keze x vonása  
  Csete Mária keze x vonása  
 
n
Jegyzet Mint típus-irat kerül a főszövegbe, de a közlés mellett szól nyelvének érdekessége is. A szövegben szereplő „gyarakí portio" a Szalontától délnyugatra fekvő határrészen van. A törökdúlás előtt itt állott Mező-Gyarak község, amelynek napjainkban csak a gyaraki-dűlő elnevezés őrzi emlékét. A hagyaték-levél végén maga
A.
Arany János
írja ki az évet betűvel is, mert előbb eltévesztette és 1843-at jegyzett.
 
 

Megjegyzések:

Debreczeni István gyűjt:
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 3