Aranysárkány fejléc kép
 
T. LÁNG ADOLF LEV. TAGNAK, JÓKAI MÓR R. TAGNAK, TÓTH KÁLMÁN L. TAGNAK, KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD L. TAGNAK, SZEMERE MIKLÓS L. TAGNAK, LÉVAY JÓZSEF L. TAGNAK ÉS MARKUSOVSZKY LAJOS LEV. TAGNAK.  
  175/917. 1866  
  (CÍM)  
  A MTA még 1865-ik évi dec 7-én tartott nagy-gyűlésén elhatározta, hogy az 1858-tól 1861-ig választott levelező és 1861–1863-ig választott minden rendű akadémiai tagok, kik székfoglaló értekezésöket még meg nem tartották, az Alapszab. 32. és 33. §-ai tartalmára emlékeztessenek, mely szerint „minden ujonnan választott tag, legfölebb egy év alatt széket foglal, különben megválasztása megsemmisülvén.”  
  Miután az Akad. jegyzőkönyveiben nem találom nyomát, hogy … Úr mint …-én választott tag, e szabálynak még eddig eleget tett volna, hivatalos kötelességet teljesítek, midőn a nagygyűlés fentebbi határozatát tudomására juttatván, fölkérem a mulasztásnak mielőbbi kipótlására.  
  Ki egyébiránt teljes tisztelettel maradtam (Címed)  
 
Pest
Budapest
, jul. 28. 1866.  
  aláz. szolgája  
 
Láng
Láng Adolf
nak beirandó
: 1858 dec. 15-én választott lev. tag,  
 
Jókai
Jókai Mór
nak
: 1861. dec. 20-án vál. rendes tag, e minőségben.  
 
Tóth
Tóth Kálmán
nak
: 1861. dec. 20-án választott és 1864 jan.-ban megerősített lev. tag,  
 
Kerékgyártó
Kerékgyártó Árpád
nak
: u. e.  
 
Szemeré
Szemere Miklós
nek
: 1863 jan. 13-án választott lev. tag,  
 
Lévay
Lévay József
nak,
Markusovszky
Markusovszky Lajos
nak
: detto.  
 

Megjegyzések:

Jókai
Jókai Mór
és több más tag azután megtartotta székfoglalóját, és így teljes jogú akadémikussá vált – kivéve
Fényes Elek
Fényes Elek
et, akit ezért r. t.-ától megfosztottak. (Lásd: 166. sz. jegyzetünket s 38. sz. személyi adatát.)
[szerkesztői feloldás]
Jókai
Jókai Mór
személyi adatait lásd: a 38. sz., Markusovszky Lajos ét a 62. sz. jegyzetünkben.
[szerkesztői feloldás]
Láng Adolf 1795–1866; ak. vál.: 1858. Botanikus, gyógyszerész. E szakfolyóirat szerkesztője.
[szerkesztői feloldás]
Lévay József
Lévay József
1825–1918; ak. vál.: 1863. Költő, a Kisf. Társ. tagja, ak. nagyjutalmas,
A.
Arany János
és
Tompa
Tompa Mihály
egyik leghűbb barátja. Eml.: Ak. Ért. 1918. köt.
[szerkesztői feloldás]
Kerékgyártó Árpád 1818–1902; ak. vál.: 1861. A pesti egyetemen a művelődéstörténet tanára; ak. biz. tag. Emlékb. Békefi Remigtől: Eml. XII/3.
[szerkesztői feloldás]
Szemere Miklós
Szemere Miklós
1802–1881; ak. vál.: 1863. író, birtokos és
A.
Arany János
,
Lévay József
Lévay József
szűkebb baráti körébe tartozott. Nekr.: Alm. 1882. évi.köt.
[szerkesztői feloldás]
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
1831–1881; ak. vál.: 1861. fró, történeti színművei ak. jutalmat nyertek, a Nemzeti Színház kedvelt szerzője volt. Nekr.: Ak. Ért. 1915. évi köt. 49. és köv. l.