Aranysárkány fejléc kép
 
TITOKNOKI JELENTÉS 1866-RÓL.  
  Tisztelt Gyülekezet!  
  A MTA életét és munkásságát hivatalos jelentésben vázolandó: mindenek előtt ama javítást emelem ki, mely a lefolyt év alkonyán elhatározva, már életbe is lépett, s mely a jövőre nevezetes fejlemény csíráját rejti magában.  
  Az Akadémia osztályai eddig rendszerint csak nyílt ülésekben találkoztak. Több osztály is együtt tartván ülését, ezenkívül más osztálybeli tagok megjelenése nemhogy kizárva, de épen kivánatos lévén: mi természetesb, mint az ülések oly magatartása, mely a nemszakmabeli, sőt az általános közönséghez is alkalmazkodott. Nem vala tehát rendes összejövetel, hol az egyes osztály saját szakügyeit fesztelenül megvitassa; benső, mintegy házi dolgait rendezze, összevágó munkásságot ébresszen és ellenőrizze az osztálybeli előadásokat. Ez utóbbiak egyes tagok vállalkozására, jóformán a véletlenre voltak hagyva, az osztály előleges befolyása nélkül. Szóval, az osztály, mint szerves egész, alig létezett ülésein kívül; ez ülésekben pedig, különböző tekintetek által, korlátozva volt. Méltán nevezheti tehát üdvösnek a javítást, mely az osztályokat szorosabban szervezve, rendes tanácskozásokat léptetett életbe, hol az egyes osztály, szakja összevágó előbbviteléről eszméket cserélhessen, nyílt üléseit előkészíthesse, s azok tárgyai felett ellenőrséget gyakorolhasson. Ily szervezetből fogja magát kinőni amaz elkülönített szakmunkásság, minőt teljesebb akadémiákban látunk; hogy minden osztály saját elnöke, titkárja ügyvezetése mellett, s talán saját költségvetéssel, önállóan folytassa tudományos működését.  
  Szintén nevezetes a hanyatló évnek egy másik ujítása: a mód, mely szerint az Akadémia az üléseiben történteket nyilvánosságra hozni határozta. E végre mostanig az Akadémia úgynevezett Értesítője, továbbá nyomtatott Jegyzőkönyvei szolgáltak. De amazok a szerzők többnyire szabad rendelkezése miatt, nem hozhattak teljesen az ülésekben felolvasott minden értekezést; a Jegyzőkönyvek pedig nem adták a felolvasások kivonatait. Még egy hátrány volt, az ülésben előadott tudományos dolgozatok késő megjelenése; miután az Értesítők kötet és füzet-számra adatván ki, sokszor az értekezésnek hónapokig, sőt pár évig is kellett várakoznia a sorrendre. Új évtől kezdve minden osztály minden egyes értekezést külön nyomat; az ülések teljes képét pedig egy félhavonként megjelenő Értesítő füzet fogja visszatükrözni, melybe az eddigi jegyzőkönyvi tartalom mellett minden, az ülésben előadott értekezés kivonata is fel lesz véve. Az akadémia reméli, hogy az ügyei és tudományos működése iránt érdekelt Közönség helyeselve üdvözli e változást, mely által üléseiről folytonosan értesülhet, s Értesítő közlönye, mint némi folyóirat, akár előfizetés útján, szélesebb körben is el fog terjedni.  
  Mi a közelebbi nagy gyűlés óta az osztályok negyven ülésében tartott felolvasásokat illeti: sokkal szűkebb tér és idő áll rendelkezésre, hogysem azokról csak nehány jellemző szóval is, egyenként némi fogalmat nyujthassak; puszta nevek és címek elősorolásával pedig minél rövidebben akarom untatni hallgatóimat; egyébiránt a közönség közt mai napon szétosztott igazgatósági jelentésben részletesen megtalálható: kik, mikor és mi tárgyról tartottak előadást. Én inkább a tudomány-ágak némi csoportosítását kisértem meg, a főbb mozzanatok kijelölésével.  
  A Nyelvtudomány körében három kiváló haladási irány tünik fel, úgymint:  
  a magyar nyelv szókincsének összegyűjtése, főkép a jelenből;  
  a magyar nyelv szókincsének összegyűjtése a múltból; végre  
  a sajátképi magyar nyelvtudomány.  
 
  Az Akadémia mint mindnyájan tudjuk, keletkezésekor túlnyomólag szépirodalmi erőkből alakult. Tudósaink részint nem voltak kellő számmal, részint nem akartak símulni a nyelv haladó irányához. Pedig ez irány: a nyelvet, gyakorlat útján, aesthetikailag kifejteni, a már kivívottat állandósítani, s újabb eredményeket küzdeni ki, a tudomány műnyelvét megteremteni, mindennél fontosabbnak látszott. Így látjuk, az Akadémia akkori törekvései során, mondhatni első helyen, nem a mai szoros értelemben vett nyelvtudományt, hanem az anyagok gyűjtésén kívül, a nyelv gyakorlati képzésére fordított fáradozást. Eredeti és Külföldi Játékszín, Classicusok fordításai, drámai pályázatok s hasonlók, mind ez irányról tanúskodnak. Mondják, hogy ez az Akadémia gyermekkora volt; és valóban azóta mind a sajátképi nyelvtudomány örvendetes fejlődésnek indult s elfoglalta megillető helyét az európai nyelvészet terén; mind a tudományok különböző ágaiban, új erők, jeles szakférfiak bevonásával, erősödött az Akadémia, úgy hogy ma már sokkal inkább érdemli, mint ama kezdő korban, tudományos nevét.  
  Azonban, Tekintetes Akadémia, tisztelt Közönség! Vajjon a nyelvre nézve, tesz-e annyit e tudományos intézet, a mennyit e szakbeli tagjai jókora számához mérve tehetne és tekintve a szükséget, tennie talán kellene is? Oly biztos már nyelvünk gyakorlati fejlődése az irodalom terén, hogy bátran egyesek önkényének s a felkapó divatnak hagyhatjuk további folyamatát? – Tekintsünk széjjel. Naponként ezer meg ezer újságlap, évenként szaporodó könyvek tömege hordja szét, Kárpátoktól Adriáig, a szemenszedett germanismusok ujabb meg ujabb példányait, megzavarva, megvesztegetve magát az ős-ép vidéki társalgási nyelvet is. Nem az idegen szólások ama nemesebb fajtáit értem, melyeket művészi kéz, művészi célból hódít meg a nyelvnek, hol szűkét látja, hol kiváló dísszel alkalmazza; értem a gondatlanság, a majmolás, a divat szándékos ferdítését vagy akaratlan sikamlásait; a ragadó mételyt, melytől ide s tova senki sem ment, mely a nyelvérzéket bármi badar szólás iránt tompa közönybe ejti, s a régi jó magyar szólamokat kiszorítván, csendes halálra kárhoztatja. Ime én, tisztelt hallgatóim, ime én magam, ki folyvást törekedtem megőrizni magyarságomat, nem hosszú éltem folytán, gyermekkori emlékeim közt, néha oly szófordulatokra bukkanok, mely akkor közkeletű volt s ma már engem is meglep szokatlansága által. Így van: szavaink, szólásmódjaink, s ezek minden oly árnyalata, melynek megfelelő nincs a gondolatainkat irányzó idegen nyelven, lassanként elhalnak, kivesznek; szókötésünk velős rövidsége szükségtelen körülírásokban málik szét; szórendünk zavarba jő; s a felosztás processusa immár nyelvtani alakjainkat is megtámadta: nincs még egy évtizede, mióta – hogy többet ne említsek – segédigés szenvedő forma kapott fel köztünk. És az Akadémia vagyis nyelvosztálya ennek, minden figyelmét a nyelv elemzésére, hasonlítására fordítva, kicsinyelheti-e többé, mint nem tudományost, ami a nyelv gyakorlati használata körül történik, vagy megelégedhetik-e egyes pályamű bírálásával, egyes nagyjutalom odaítélésével olyan szépirodalmi dolgozatnak, mely nyelvi oldalról is érdemesnek mutatkozott? Én azt hiszem, hogy a szépirodalmi szak, mely most jóformán azt sem tudja, mi dolga e tudományos Akadémiában, volna hivatva a nyelv gyakorlati használatának ellenőrzésére; hivatott arra, hogy compact szervezett munkásság által gátot vessen a rohanó áradatnak; miután a létező szépirodalmi társaság se kellő anyagi eszközök birtokában nincs, se nem fordíthatja csupán a nyelvi oldalra figyelmét.  
  Bocsánat a kitérésért, melyben nem az Akadémia tisztviselője, hanem egyik tagja bátorkodott felszólalni, élvén ez alkalommal, hogy gyenge szava e magas helyről messzebb hallassék. És most folytatom rövidre vont hivatalos jelentésemet.  
 
  Jelentésem szomorú része következik. Halál általi veszteségeink a múlt évben mind számra, mind súlyra nézve, aránytalanul nagyok. Nem kevesebb, mint kilenc tagot gyászol azon évről s egyet már a jelenről is, az Akadémia. Végzetszerű jóslatként, már az év elején (jan. 10) maga intézetünk fáradhatatlan elnöke nyitja meg az elköltözendők hosszú sorát. Azok után, mik gróf
Dessewffy Emil
Dessewffy Emil
érdemeiről e helyen, csak kevéssel ezelőtt, mondattak, vakmerőség volna a költőként, „az ő dicsőségét elmém hiányával meghalványítani.” Mindnyájunk szivében hangzik az ismeretes mondat: Monumentum quaeris? Circumspice! – Február 17-én
Kiss Károly
Kiss Károly
mathematikai osztálybeli rendes tagot, a hadtudományban Akadémiánkban egyik, majdnem egyedüli mívelőjét kelle elbocsátanunk a halandóság útján; s még ugyanazon hó 28-án
Gaal József
Gaál József
vidor szelleme vált meg tőlünk. Május 21-én az igazgató-tanács fosztatott meg egyik díszétől, herceg Eszterházy Pál ban, kinek Akadémiánk körüli érdemeit szintén nem kell messze keresnünk, s ki történettudományunknak is nevezetes szolgálatot tőn egyik jeles őse életrajzának kiadása által. Következett Zsarnay Lajos superintendens, nyelvosztálybeli lev. tag, ki jún. 13-án itt
Pest
Budapest
en húnyt el; következett (aug. 17.)
Zádor György
Zádor György
törvénytudományi osztálybeli rendes tag, kinek neve azonban Akadémiánk hajnalán ama nagy nevekkel áll szoros kapcsolatban, melyek nyelvünk aesthetikai fejlődése körül csoportoznak. A fővárosban dühöngött vész szept. 9-én
Czuczor Gergelyt
Czuczor Gergely István
szemelte ki első áldozatnak körünkből; ily áldozat árán kímélve meg bennünket további dúlásaitól. October 19-én a bíboros főpap, hercegprímás Scitovszky János halálával terült ki az országos gyász, mely Akadémiánkat is oly közelről érdekelte, benne igazgató tagját gyászolván; s az év utolsó hónapja sem engedé el szomorú adóját, megfosztván bennünket (dec. 7.) Palugyay Imre történettudományi osztálybeli lev. tagtól. Végre már a jelen év is meg kezdé ritkítani sorainkat: folyó hó 20-ika elragadá tőlünk Csányi Dániel mathematikai osztálybeli lev. tagot s a debreceni főiskola tanárát; kinek elhunytát most van első szomorú alkalmam bejelenteni.  
  De mind e nagy veszteségeink felsorolása után, ezúttal oly kellemes helyzetben vagyok, hogy vigasztalásul nyereségeink megemlítésével zárhatom be jelentésemet. Három derék tagját Akadémiánknak adta vissza a legmagasabb királyi kegyelem:
Pulszky Ferenc
Pulszky Ferenc
tiszteleti, Rónay Jácint levelező, és legközelebb
Horváth Mihály
Horváth Mihály
rendes tagok, a hontalanság keserű évei után, ismét helyet foglaltak közöttünk.  
 
  A MAGYAR  
  TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
  MUNKÁLKODÁSAIRÓL  
  S PÉNZTÁRA MIBENLÉTÉRŐL  
  1866-BAN  
  JELENTÉSE  
  AZ IGAZGATŐ TANÁCSNAK  
  I. A Magyar Tudományos Akadémiának 1865 dec. 18-ától 1867 jan. 21-eig negyven osztály, illetőleg összes ülése volt. Az 1866-i october hó folytán, a fővárosban dühöngött cholera járvány miatt, nem tartattak ülések.  
  1. A Nyelv és Széptudományi Osztály ülésein 1866. jan. 22-én BudenzJózsef lev. tag „A magyar igekötők s az árjai gepraefixumok” című értekezést tartott; ugyanakkor TélfyIván lev. tag „Solon adótörvényéről” értekezett. Febr. 20-án
ToldyFerenc
Toldy Ferenc
r. t. rövid „emlékbeszédet” mondott „
Kiss Károly
Kiss Károly
elhunyt rendes tag felett” ; BudenzJózsef l. t. „Szintén valami az a ki – a miről” című dolgozatát olvasta fel; végre
HunfalvyPál
Hunfalvy Pál
r. t. mint szerkesztő, a Nyelvtudományi Közlemények IV-ik kötetét mutatá be. Márt. 5-én, összes ülésben,
TóthLőrinc
Tóth Lőrinc
r. t. rövid gyászbeszédet tartott
GaalJózsef
Gaál József
, ez osztálybeli elhunyt lev. tag fölött. Mart. 19-én
GyulaiPál
Gyulai Pál
lev. tag, mint bizottsági előadó, a gr. Teleki drámai pályázat eredményéről terjeszté elő a bíráló bizottság véleményét; utána
ToldyFerenc
Toldy Ferenc
r. t. „A régi magyar nyelvészek ismertetését” kezdette meg; az april 9-i összes ülésben pedig
SzászKároly
Szász Károly
l. t., mint bíráló bizottsági előadó, jelentése olvastatott az 1865/6 gr. Karácsonyi drámai pályázatról. Ápril 23-án
ToldyFerenc
Toldy Ferenc
r. t. „A magyar politikai szónoklat régibb történetét” adta elő; és
HunfalvyPál
Hunfalvy Pál
r. t., miután HofferEndre nagy-kőrösi tanárnak Herodot egy helyét magyarázó rövid értekezését bemutatta, RibáryFerenc tanártól „A baszk nyelv ismertetését” olvasta fel. Máj. 28-án Vámbéry Ármin l. t. ujabb tudományos működéseit és sajtó alatt lévő nyelvészeti munkáját ismertette; jún. 25-éna török nyelvbeli szónyomozásokról” értekezett; s ugyanakkor
HunfalvyPál
Hunfalvy Pál
r. t. a Nyelvtudományi Közlemények V. köt. 1. füzetét mutatá be. Júl. 23-án
HunfalvyPál
Hunfalvy Pál
r. t. „Régi magyar szókat” fejtegetett;
FogarasiJános
Fogarasi János
r. tag pedig az „Ilyen” szót a mongol nyelv után. Nov. 12-én
TóthKálmán
Tóth Kálmán
lev. tag. székfoglalóul egy tankölteményt olvasott „a drámai nyelvről”; – s dec. 19-én
HunfalvyPál
Hunfalvy Pál
r. t. „Némely ujabb nyelvtani jelenségről”;
Budenz
Budenz József
l. t. pedig e címen értekezett: „Szótaglalások; és valami a magyar szóképzés iskolai tanításáról”. 1867. jan. 14-én
Vámbéry
Vámbéry Ármin
l. t. egy 800 éves ujgur kéziratot ismertetett meg;
Budenz
Budenz József
l. t. pedig az a e mutató szócskáról értekezett, tekintettel
Fogarasi
Fogarasi János
úr mongol ilyen-jére.  
  Ez osztály körébe tartozó legnevezetesb kiadás a Magyar Nyelv Szótára, melynek III-ik kötete a 6-ik füzettel befejeztetett, a IV-ikből az 1. 2. füzetek megjelentek, s folytatása azon szomorú csapás után is, mely szerkesztőségét
CzuczorGergely
Czuczor Gergely István
rendes tag halálával érte társa
FogarasiJános
Fogarasi János
r. tag kezében biztosítva van, Corpus grammaticorum.  
  2. A Philosophiai Osztály ülésein 1866. febr. 12-én PurgstallerJózsef r. t. „az ideal-realismus érvényéről a tudás körében” értekezett; ápril. 16-án
ErdélyiJános
Erdélyi János
r. t. ily című munkájából „A bölcsészet Magyarországon” olvasott egy szakaszt
Gyulai Pál
Gyulai Pál
; NagyMárton l. t. értekezése „a gyermek fokozatos fejlődéséről” a júl. 30-i ülésen felolvasottnak vétetett; dec. 3-án
GregussÁgost
Greguss Ágost
r. t. „a társadalmi fensőségrő” értekezett. 1867 jan. 7-én HorváthCiryll tiszt. tag székét „a philosophiai módszerről” értekezve foglalta el; ugyanazon hó 21-én pedig
BrassaiSámuel
Brassai Sámuel
rend. tag székfoglaló előadása volt, szintén a „módszerről”.  
  3. A Törvénytudományi osztály ülésén 1866. jún. 8-án KonekSándor l. tag ily címen értekezett: „A földbirtok statistikája Magyarországban, tekintettel Csehország ebbeli törekvéseire”. Márt. 26-án WeningerVince l. t. „a bankügy elméletét” adta elő; ápril. 16-án KeletiKároly, mint vendég, ily című értekezése olvastatott fel: „Nemzetgazdaság és társadalmi tudomány” ; máj. 7-én KautzGyula r. t. értekezett e címen: „A képviseleti állam, az ujabb politikai elméletek szerint”; jun. 4-én dr. VécseyTamástól, mint vendégtől, „Tanulmányok a római jog köréből” olvastattak; jún. 18-án
GregussÁgost
Greguss Ágost
r. t. „az állam kötelességét” fejtegette „a művészet irányában”; dec. 3-án WeningerVince l. t. „a Peel actáról” értekezett; ugyanakkor
PaulerTivadar
Pauler Tivadar
r. t. „Emlékbeszédet” tartott „Récsy Emil”, ez osztálybeli elhunyt lev. tag felett. Végre 1867 jan. 21-én SzinováczGyörgy l . t. „az uzsora törvényekről” olvasott.  
  4. A Történelmi Osztály ülésén, a historia és segédtudományai köréből: 1866. jan. 8-án ThalyKálmán l. t. „II Rákóczy Ferenc nemes testőrző seregéről” értekezett; u. a. hó 29-én KubinyiÁgoston t . t. „rövid necrologot” olvasott „Rafn Keresztély” külföldi tag fölött; és KubinyiFerenc t . t. egy szakaszt keleti utazása leírásából „Rodosto, Nikomedia és Galata” cím alatt; ki egyszersmind jelentést tett „működéseiről, tudományos, művészeti és ipari tekintetben.” Szintén KubinyiFerenc t. t. febr. 12-éna zborói vár és környéke” című monographiája kivonatát terjeszté elő, rajzok kiséretében;
HunfalvyJános
Hunfalvy János
r. t. pedig „Néhány szó a talajvízről, vagyis a földárjáról” c. értekezésében kútvíz magassági mérések gyüjtésére hívta fel az Akadémiát. Márt. 5-én
SzilágyiFerenc
Szilágyi Ferenc
l. t. helyreigazító és pótló előadást tartott, új kutatások alapján, a Hóra-világról; ugyanakkor
ToldyFerenc
Toldy Ferenc
r. t. Baranyai Decsi János XVI-ik századbeli történetírót ismertette; WenzelGusztáv r. t. pedig Csepcsányi Vendel úr által ajándékozott három codex eredeti okmányról tőn jelentést. Márt. 26-án SchwarczGyula l. t. a magyar birodalombeli összes gymnasiumok legújabb statistikáját ismertette; és FabóAndrás l. tag részéről felolvasottnak vétetett Vitnyédi István leveleiből a 4-ik közlemény. April 16-án RómerFlóris l. t. bemutatta az archaeologiai bizottság által kiadott „Műrégészeti Kalauz” 1-ső kötetét; máj. 7-én IpolyiArnold r. t. a bél-háromkúti apátság történelmi és archaeologiai ösmertetését közölte; jun. 4-én MátyásFlórián l. t. „Anonymus időkora bizonytalan voltáról” értekezett, – WenzelGusztáv r. t. „Adalékokat” közlött „Száva- Szent-Demeter városa történetéhez” –; végül PohradczkyJózsef r. t. ily című értekezése: „Magyarország veszedelmének okozói a Lechparton 995-ben aug. 10-én” felolvasottnak vétetett. Jun. 18-án PestyFrigyes l. t. „A perdöntő bajvívások történetéből Magyarországon” olvasott néhány fejezetet, s
NagyIván
Nagy Iván
l. t. „Tanulmányokat” közlött „a várrendszer némely viszonyairól”, utána
HunfalvyJános
Hunfalvy János
r. t. a Statistikai és Nemzetgazdasági Közlemények II. k. 1. füzetét mutatá be. Jul. 9-én KarácsonMihály l. t. értekezett e címen: „Aquincum. Bevezetés Budapest történelméhez”; – WenzelGusztáv r. t. „Biographiai Tanulmányait” adta elő „Stibor vajdáról”, – s
Rómer
Rómer Flóris
l. t. az Archaeologiai Közlemények VI. k. 1. füzetét; – ugyanő jul. 30-ána rómaiak védelmi rendszerét a Duna mentében Ó Szőnytől Szekcsőig”; és
SzilágyiSándor
Szilágyi Sándor
l. t. „Rozsnyai Dávid életét és munkáit” ismertette; –
HenszlmannImre
Henszlmann Imre
l. t. pedig a pécsi székesegyház rajzait mutatta be, magyarázó előadás kiséretében. Nov. 19-én
HunfalvyJános
Hunfalvy János
r. t. „Hazánk közlekedési eszközeiről” értekezve foglalta el székét; MátyásFlórián l. t. „Anonymus időkoráról” tartá első értekezését; végre SchwarczGyula l. t. „Észrevételeit” adá elő „hazánk elemi közoktatási statistikájának hiányairól, különös tekintettel a tanítók fizetésére”. 1867. jan. 7-én MátyásFlorián l. t. „Anonymus időkoráról” tartotta II-ik előadását.  
  5. A Mathematikai és Természettudományi Osztályok egyesült ülésein: 1865 dec. 18-án PólyaJózsef r. t. „Omne vivum ex ovo” című értekezést tartott és ThanKároly l. t. „az ozon képződéséről” értekezett s a „polhorai sós forrás vizének vegy-elemzését” közlötte. 1866. jan. 15. RózsayJózsef l. t. „Adatok a hagymáz oktanához” című előadást tarta; s
HunfalvyJános
Hunfalvy János
r. t. bemutatá a Magyar Birodalom természettani leírását tárgyazó munkájának utolsó kötetét. Febr. 5-én EntzFerenc l. t. „a burgonya-betegségről és annak biztos elhárítási módjáról értekezett; ugyanakkor dr. FrommholdKároly, mint vendég, értekezése olvastatott „a féloldali ideges főfájásról”; 26-án SzabóJózsef l. t. „Tokaj-Hegyalja földtani viszonyairól”, – és DornerJózsef l. t. „egy Magyarországban is feltalált déleurópai (cuscuta) növény fajról” tartott előadást. Márt. 12-én PólyaJózsef r. t. előadta „a növényéleti ösmeretek alkalmazását a növény iparban”; – KubinyiFerenc t . t. „a növényvilág óriásairól” értekezett, „különösen a hársfáról, mint hazánk egyik történeti és növénytani nevezetességéről.” April 9-én FestVilmos r. t. a múlt évben megkezdett előadásait folytatta „Magyarország álladalmi és országos utairól”, – s KalchbrennerKároly l. t. részéről „a szepesi moszatok jegyzéke” lőn bemutatva. Még azon hó 30-án GregussGyula l. t. „a Duna hő-mérsékére” vonatkozó észleleteit közlé, s „a tágulás törvényéről, névszerint a víznél” értekezett; míg HazslinszkyFrigyesnek „Északi Magyarhon lombmoháiról” szóló értekezése röviden mutattatott be. Máj. 14-én SzabóJózsef l. t. „A kiszáradt Fertő tavában eddig tett nyomozások” eredményét adta elő; s EntzFerenc l. t. „a borok gallisatiójáról, magyar szempontból” című értekezését olvasta. Jun. 11-én MartinLajos lev. t. „villanydelejesség erőműtani alkalmazásáról” értekezett, – s GregussGyula l. t. „Toldalékot” nyujta „a víz tágulási törvényeinek igazolásához”, mely felolvasottnak vétetett. Jul. 2-án JendrássikJenő l. t., székfoglalólag, „Két új szemmérészeti mód” címen értekezett, ahhoz a saját terve szerinti tükör-készületet is bemutatván; SzabóJózsef l. t. pedig a Knyahinyai meteor-esésről tőn pótló jelentést; ki júl. 16-án ugyan e meteorróli ujabb jelentése mellett, a math. és term. bizottság Közleményeinek IV. Kötetét ismertette meg; valamint KruspérIstván l. t. is az általa szerkesztett Meteorologiai Füzetek kinyomott íveit. Nov. 5-én ReitterFerenc l. t. székfoglalóul „Mértani és közgazdasági tanulmányait” adta elő „az általa tervezett pesti Duna-csatorna kivitel módjáról”; és GyőrySándor r. t. „Előterjesztést tett a Mathematikai és Természettud. Értesítő ügyében; u. a. hó 26-án MarkusovszkyLajos l. t. „A közegészségi tudomány mai állása, tekintettel Pest városára” c. értekezéssel foglalt széket; SzabóJózsef l. t. A Math. és Term. tud. Közlemények IV. kötetét s a Légtüneti Észleletek 1. füzetét, – FrivaldszkyImre r. t. az Évkönyvek XI. k. 4. darabját mutatta be, melyben „Jellemző adatok Magyarország Faunájához” c. munkája foglaltatik. Dec. 17-én Frivaldszky János l. t. székfoglalóul „A magyarországi egyenes röpüek (orthoptera) magánrajzát” adta elő; és
SzilyKálmán
Szily Kálmán
l. t. „a mechanikai hőelmélet általános egyenleteiről” értekezve foglalt széket; u. a. GregussGyula l. t. bemutatta értekezését „a Tapasztalati képletek egyik általános alakjáról”; végre még
Szily
Szily Kálmán
l. t. dr. Akin Károly tudományos működését ismertette.  
  II. A bizottságok, feladatukhoz képest e lefolyt évben is szorgalommal és sükeresen fáradoztak a magyar nyelv, történet, föld és nép ismertetése körében. Jelesül  
  1. A Nyelvtudományi Bizottság. Ennek müködését kedvező színben mutatja fel „Közleményeinek” V. kötete, melyben több jeles dolgozattal találkozunk. BudenzJózsef l. t. itt fejezi be „mordvin közléseivel”
Reguly
Reguly Antal
hagyatékából kidolgozott mordvin tanulmányait. E közlések, a Reguly-hozta eredeti erza- és moksa-mordvin szövegeken s azok magyarázatán kívül, egy lehető teljes mordvin szótárral gazdagítják a nyelvtudományt.
HunfalvyPál
Hunfalvy Pál
r. t. a lapp nyelvet, jelesül annak éjszaki nyelvjárását, tekintettel azonban a déli – enarei – nyelvjárásra is, lehető teljesen ismerteti. Ugyanő „Régi magyar szók” címen részint egyes szók (rév, réj, kégy, sarchas, joccerdegh, evrek) részint némely képzők (odut, tiluvi stb.) mivoltát fejtegeti. RibáryFerenc a minden európai nyelvtől különböző ősrégi „baszk” nyelv ismertetését adja.
Budenz
Budenz József
a magyar úgynevezett igekötőket és az árja praefixumokat; FábiánIstván l. t. a va, ve képzőnek és változatainak szereplését nyelvünkben;
FogarasiJános
Fogarasi János
r. t. az „ilyen” névmást a mongol után világosítják; végre gr. KuunGéza babyloni ékiratok assyr szavakból közöl hasonlítást.  
  A nagy csapás után, melyet Czuczor halálával szenvedett, a Bizottság Fogarasi tagot kérte fel, hogy a kivitel egysége tekintetéből maga folytassa s végezze be, ha lehet, a Magyar Nyelv Szótára szerkesztését, ki azt szivesen el is vállalta. Czuczor halála és Vass József elköltözése által megfogyott számát tagjainak
Mátyás Flórián
Mátyás Flórián
és
Vámbéry Ármin
Vámbéry Ármin
új tagokkal tölté be.  
  Eszközlé a Bizottság, hogy
MátyásFlórián
Mátyás Flórián
tag részint tájszólási részint levéltári nyomozásaira a hatóságokhoz ajánló levelet nyerjen a nagymélt. m. kir. helytartó tanácstól; ugyanennek magyar nyelvtörténeti szótárát melegen ajánlotta az Akadémia és Igazgató tanács pártolásába, s remélhető hogy a tett lépések után e becses szótárat nem sok idő mulva birni fogja a magyar tudományos közönség. A „Magyar Nyelv Szótárát” illetőleg, pótló cikkek érkeztek a Bizottsághoz
GruberJózsef
Gruber József
sopronyi nevelőtől két ízben;
MarikovszkyGábor
Marikovszky Gábor
dömsödi segéd lelkész pedig immár az 1197-ik számú pótcikkét küldötte be.  
  2. A Történelmi Bizottság ezévi munkásságát kedvező színben tünteti fel kiadványainak sora. Elsők a Történélmi Emlékek (Monumenta), s itten az Irók osztályának X, XVI, XVII és XVIII. kötetei. Ezek elseje
VeráncsicsAntal
Veránics Antal
összes munkáinak VII-d. kötetét hozza, a felejthetetlen
SzalayLászló
Szalay László
munkásságának utolsó gyümölcsét. A második
ForgáchFerenc
Forgách Ferenc
„Magyar Historiáját 1540–72. Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt ”
MájerFidél
Májer Fidél
, s aztán
ToldyFerenc
Toldy Ferenc
r. t. gondjai alatt. Ez utóbbitól veszszük a harmadikat: Baranyai Decsi János Commentárjainak fennmaradt, illetőleg a kiadó által felfedezett részeit; végre negyedikül, Tököly Naplóját nyerjük (1676 nov. – 1678 máj. 15.)
TormaKároly
Torma Károly
b. tag. becses törekvéseinek eredményét. – A Monumenták mellett egy rendkívüli kiadást is eszközlött a Bizottság. A tiszteletre méltó aggastyán
CzinárMór
Czinár Mór
lev. tag, áldozatos munkássága hozta létre a Betürendi Tárgymutatót Fejér György magyar történelmi Okmánytárához, mely a Codex használhatóságát kitünő mértékben növeli. A derék férfiú e nagy munkát aránylag rövid idő alatt és minden anyagi jutalom nélkül hajtotta végre.  
  Hogy a Bizottság gyűjtéseit ez évben is szorgalmasan folytatta, fölösleges említeni, valamint hogy mind szaporább azon kútfők és történeti munkák száma, melyek sajtó alá készítve kiadásra készen állnak. Ez utóbbiak közől „
RozsnyaiDávid
Rozsnyai Dávi
török-deák életét és munkáit”’ emeljük ki,
SzilágyiSándor
Szilágyi Sándor
l. tagtól; – a gyüjtés terén Simonyi Ernő hazánkfia tett nagyobb szolgálatot, ki ujabban 414 lapnyi másolatot küldött a „Florenci magyar Okmánytár ” számára.  
  3. Az Archaeologiai Bizottság a magyarhoni régi műemlékek nyomozását ez évben is szakadatlanul folytatta, a megvizsgáltakat közlönye által megismertette. Tagjai közől
HenszlmannImre
Henszlmann Imre
a pécsi főtemplomot vette föl s készíté el leírását nyomtatás alá;
RómerFlóris
Rómer Flóris
pedig, számos egyéb kirándulásain kívül, melyeket a nyár folytán a Duna mentében tett, Mohácstól a Traján hidjáig vízsgálta mindkét parton a római várakat, oly célból, hogy a rómaiak védrendszerét tanulmányozza. – Intézkedés történt, hogy a még alapjaikban is pusztuló ó-szőnyi, ó-budai és mitrovici ősrégi városok területei szakértően fölméressenek; némely községek sikeresen szólíttattak fel a határaikon álló műemlékek megóvására; a budai emléktáblák egy része föltevésre készen áll; bronz-kori eszközök és állatmaradékok vegytanilag és állatbonctanilag megvizsgáltattak; a régészet-kedvelőkkel igen élénk levelezés keletkezett, miáltal a Bizottság munkálkodása kifelé is lankadatlanul gyarapodott. A magyar értelmiség lelkesítésére felszólításokat közlött a Bizottság a havi lapokban; a földmívelők közt pedig több ezer példányban nyomtatott utasító röpíveket osztott ki. Így nem csuda, hogy a mai napon kedvenccé emelkedő archaeologiai tanulmányok iránt a részvét szembetűnőleg növekszik. Hogy végre e mozgalomban a kellő tájékozási eszközök se hiányozzanak, a Bizottság nemcsak a dús tartalmú VI. kötetet adá ki „Közleményeiből”; hanem elkövetett mindent, hogy e csekély áru évi munkálatain kívül a régen várt „Műrégészeti Kalauz” is megjelenjék. A mind olcsóság, mind tanulságos tartalom ajánlotta két első kötetet nem sokára a harmadik rész is fogja követni.  
  4. A Statisztikai Bizottság működése eredményeit „Statistikai és Nemzetgazdasági Közlemények” három új füzete mutatja fel.
FestVilmos
Fest Vilmos
r. t. folytatja azokban Magyarország állami és országos útjainak ismertetését, egyszersmind javaslatot közöl, mi módon s mi költséggel lehetne ez utak hálózatát kiegészíteni, kimutatván az eddigi útépítés s az ingyenes közmunka rendszer hiányait is.
KonekSándor
Konek Sándor
l. t. a földbirtok statistikájáról értekezik, egyszersmind ismertetvén a „Magyarország mívelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme” című munkát, felhíván a köz figyelmet az országos statisztikai hivatal nem létéből eredő hátrányokra. –
BarsiJózsef
Barsi József
biz. tag a róm. kath egyházmegyék elemi tanügyét ismerteti, oly részletes adatok alapján, mint még nálunk soha sem történt, s meggyőz mindenkit a népnevelési ügy javításának elutasíthatatlan szüksége felől.
HunfalvyJános
Hunfalvy János
r. t. hazánk bányászati viszonyait (1862– 1864) ismerteti s figyelmeztet az okokra, melyek ez években bányászatunk hanyatló irányát idézték elő. Dr.
TormayKároly
Tormay Károly
a légtünetek és egészségügy körében 1865-ben Pesten tett észleleteit, dr.
AthanászSzilárd
Athanász Szilárd
Jász-Fényszaru mezőváros statiszt. leírását közlé;
KeletiKároly
Keleti Károly
, a műipar meghonosítása elvéből indulva ki, értekezik „az iparos nevelésről" s megismertet az idevágó külföldi jeles intézkedésekkel; végre
WeningerVince
Weininger Vince
l. t. „A bankügy elmélete” I. részében a jegy és letéti bankokat tárgyalja s korszerű munkával hitelügyi törekvéseinknek hasznos szolgálatot tesz.–  
  E füzetek számos apróbb cikkein kívül fölemlítendő még az 1865-ben összeírt országgyűlési képviselő-választók kimutatása, és a magyarországi összes könyv- és kőnyomdák jegyzéke.  
  5. A Mathematikai s Természettudományi Bizottság a szakába vágó s honunk viszonyaira vonatkozó adatok gyüjtésében részint utaztatás, részint felszólítás, részint segélyezés által törekedett célt érni.  
  Utaztak
SchenzlGuidó
Schenzl Guidó
r. és
KruspérIstván
Kruspér István
lev. tag, folytatván 1864-ben megkezdett, s hazánk delejes viszonyai vizsgálására vonatkozó körútjokat.
KalchbrennerKároly
Kalchbrenner Károly
l. t. a Szepességet s annak szomszéd határait járta be a lopvanőszők tanulmányozása végett. Végre
SzabóJózsef
Szabó József
b. tag és előadó föld és talajtani tanulmányozást tőn Somlyó bortermő vidékein; ugyanő meglátogatta a híressé vált meteorkő hullás helyét, Knyahinya falut s környékét, Ung megye északi részében, hogy az esés közelebbi körülményeiről személyes meggyőződést szerezzen.  
  Részbeni segélyezés mellett
BernáthJózsef
Bernáth József
r. t. vegytani elemzés alá vett több oly kőzetet, melynek földtani viszonyai geologjaink által fel voltak derítve.  
  A meteorológiai s magnetikai észleléseket
SchenzlGuidó
Schenzl Guidó
folytatta Budán az Akadémia által fölszerelt észleldében; s az eredmények mindazon külföldi észleldének, melyek ez iránt hozzánk felszólítást intéztek, időnkint rendesen megküldettek. A vidéki észleldék, úgy a meteorologiára nézve általában, mint különosen a tiszaí mérnöki öt állomáson az esőre nézve, rendesen történtek.  
  A Bizottság munkálkodásának eredménye két rendbeli nyomtatványban látható; egyik „Közleményei” IV. Kötete, melyben geologiai, növénytani, meteorologiai és hydrologiai értekezések foglaltatnak; a másik e cím alatt „Légtüneti Észleletek” most látott először világot, s tartalmazza az egyes észleleteket, megkezdve a
MayerLambert
Mayer Lambert
utolsó budai csillagász által tett s kéziratban meglevő jeles észleletekkel.  
  III. Az 1865-i közülés óta megjelent akadémiai kiadások teljes sora, a már említettek befoglalásával, következő.  
  1. A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei. Tizenegyedik kötet: IV. V. és VI-dik darab.  
  2. A Magyar Tudományos Akadémia Jegyzőkönyvei. 1865. 2. füzet. 1866. 1-ső füzet. A M. T. Akadémia rendeletéből közzéteszi Csengery Antal, jegyző. 1866. 2-ik füzet. A M. T. Akadémia rendeletéből szerkesztette a titoknok.  
  3. Magyar Tudományos Akadémiai Értesítő. Új folyam a) A Nyelv és Széptudományi Osztály Közlönye. Szerkeszti
ToldyFerenc
Toldy Ferenc
. (Eddig megjelent három kötet). b) A Philosophiai Törvény- és Történettudományi Osztályok Közlönye. Szerkesztette
CsengeryAntal
Csengery Antal
. V. köt. 2. füz. c) A Mathematikai és Természettudományi Osztályok Közlönye. Szerkeszti
GyőrySándor
Csengery Antal
, VI. köt. 1. füz.  
  4. Nyelvtudományi Közlemények. Szerkeszti
HunfalvyPál
Hunfalvy Pál
. IV. köt. 3. füz. V. köt. 1, 2. füz.  
  5. Archaeologiai Közlemények. Szerkeszti
RómerFlóris
Rómer Flóris
. V. k. 2-dik és VI. köt. 1. füzet.  
  6. Statistikai és Nemzetgazdasági Közlemények. Szerkeszti
HunfalvyJános
Hunfalvy János
. II. köt. III. köt. 1. füz.  
  7. Mathematikai és Természettudományi Közlemények. Szerkeszti
SzabóJózsef
Szabó József
. IX-d. kötet.  
  8. Magyar Történelmi Emlékek. (Monumenta Historiae Hungarica.) Második osztály; írók: X-d. köt. Veráncsics Antal összes munkái. Közli
SzalayLászló
Szalay László
. Vll-d. köt. írók: XVI. köt. Forgách Ferenc Magyar Históriája. Közli
MajerFidél
Majer Fidél
. XVII-d kötet: Baronyai Decsi János Magyar Historiája. Közli
ToldyFerenc
Toldy Ferenc
. XVIII-d. kötet: Tököly Imre Naplója. Közli:
TormaKároly
Torma Károly
.  
  9. Fejér György Magyarországi Okmánytárának betürendes Tárgymutatója. (Index Alphabeticus Cod. Diplomatici Hungariae.) A M. T. Akadémia megbízásából készítette
CzinárMór
Czinár Mór
ak. tag. Pest, Eggenberger, 1866.  
  10. A Magyar Nyelv Szótára. A M. T. Akadémia megbízásából készítették
CzuczorGergely
Czuczor Gergely
és
FogarasiJános
Fogarasi János
. III. köt. 6. füz. IV. köt. i, 2. füz.  
  11. A Régi Magyar Nyelvészet Erdősitől Tsétsiig. (Corpus Grammaticorum Unguae Hungaricae Veterum.) A M. T. Akadémia megbízásából kiadta
ToldyFerenc
Toldy Ferenc
t. tag. Pest, Eggenberger, 1866.  
  12. Euclides Elemei. XV. könyv. Fordította
BrassaiSámuel
Brassai Sámuel
akad. r. tag. Pest, Eggenberger, 1865.  
  13. Légtüneti Észleletek. Kiadja a M. T. Akadémia Mathem. és Term. tudományi Bizottsága. Szerkeszti
KruspérIstván
Kruspér István
. I-ső kötet. Pest, Eggenberger, 1866.  
  14. A Magyar Tudom. Akadémia Munkálkodásairól és Pénztára mibenlétéről 1865-ben. Jelentése az Igazgató Tanácsnak. Pest, 1865.  
  15. Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. MDCCCLXVII-re. Pest, Eggenberger, 1866.  
  IV. A közelebbi nagygyűlés óta lefolyt pályázatok eredménye következő: A gr. Teleki József féle drámai jutalmat, melyre 1866- ban szomorújátékok versenyeztek, tizenöt pályamű közől, viszonylagos becsénél fogva, a „Nagyság átka” című nyerte, melynek szerzőjéül
Zichy Antal
Zichy Antal
neve tünt ki. Az ugyanazon évi gr. Karácsonyi jutalomra pályázó hét vígjáték közül egy sem találtatván a díjra érdemesnek, az nem adatott ki; kettő azonban: „A Tévutak” (V. sz.) és „A jóféle magvak kikelnek” (IV. sz.) mint figyelemre méltók tüntek ki társaik közől. Az 1865-ben hirdetett többi pályázat sorsa még függőben van.  
  V. A könyvtár Európa és Amerika több rendbeli tudományos intézetével fentartott csereviszony által folyvásti gyarapodásnak örvendett: ezenkívül testületek és egyesek szivességéből, – melyek közől
KmetyGyörgy
Kmety György
, és kir. személynök urak adományait emeljük ki – továbá a köteles példányok pontosabb beküldése, valamint könyvvétel útján is szaporodott. Egyéb tudományos és mű-tárgyakból nevezetesb ajándékozást tettek: gr.
FesteticsGyörgy
Festetics György
igazg. tag, úr ő mlga, ki Reisz György „Régi névaláírások" gyüjteményét vette meg; dr.
StuhrLipót
Stuhr Lipót
úr éremgyüjteménye másod példányait ajánlá fel;
CsépcsányiVendel
Csépcsányi Vendel
úr, b. Révay Simon úr közbenjárására, három codex eredeti okmányt;
Süphi bej
Süphi bej
külső tag Brussa Város terjedelmes térrajzát;
KunPál
Kun Pál
úr, négy okmányt;
HangyaliMihály
Hangyali Mihály
úr 58 db. érmet;
DeákFarkas
Deák Farkas
úr Keglevich Péter (1599– 1631) naplóját;
DobyAntal
Doby Antal
úr régi okleveleket;
BecskeBálint
Becske Bálint
úr Kazinczy Ferenc gyermekkori arcképét;
ToldyFerenc
Toldy Ferenc
r. tag Czuczor Gergely arcképét ajándékozták az Akadémiának.  
  VI. Halál által nagy és súlyos veszteségeket szenvedett az Akadémia. 1866. jan. io-én veszté el elnökét, gr.
Dessewffy Emil
Dessewffy Emil
t
, egyszersmind törvénytud. osztálybeli tiszt.tagját; febr. 17-én
Kiss Károly
TKiss Károly
mathem. osztálybeli rendes tagját; febr. 28-án
Gaál József
Gaál József
nyelvtud. osztálybeli tagot; máj. 21-én hg.
Esterházy Pál
Esterházy Pál
igazg. tagot; jun. 13-án
Zsarnay Lajos
Zsarnay Lajos
nyelvosztályi lev. tagot; aug. 17-én
Zádor György
Zádor György
törvénytud. osztálybeli rendes tagot; sept. 9-én
Czuczor Gergely
TCzuczor Gergely
nyelvosztálybeli rendes tagot; oct. 19-én hg. prímás és bíbornok
Scitovszky János
Scitovszky János
igazg. tagot; végre dec. 7-én
Palugyay Imre
Palugyay Imre
történettudományi osztálybeli tagját.  
  Vigasztalásul három külföldre menekült tagját adta vissza királyi kegyelem:
Pulszky Ferenc
Pulszky Ferenc
tiszteleti,
Horváth Mihály
Horváth Mihály
rendes és
Rónay Jácint
Rónay Jácint
levelező tagokat.  
  VII. Végre a hazafiak buzgón járultak az Akadémia tőkéje gyarapításához; miről a következő pénztári kimutatás tanuságot tészen.
[szerkesztői feloldás]
Nincs meg!
 
 

Megjegyzések:

Titoknoki jelentésének csak nyomatott szövege van meg: az Évk. XI. köt. VIII. f. 7 - 14. lapján. (Az 1867. jan. 31-i közgyűlésen)