Aranysárkány fejléc kép
 
TEK. MORÓCZ ISTVÁN ÚRNAK,  
  55/817. 1865.  
  mint az Orsz. M. Gazdasági Egyesület titkárának, tisztelettel,  
 
Pest
Budapest
 
  Fischer Antal tiszttartó Répcze-Szentgyörgyön, mint az Ak.- hoz intézett levelében írja: „hogy édes hazájának valamint csekélységétől sikerül, szolgálhasson, mint a magyaróvári intézet régi tanítványa, sok éveken át, gazdasági pályán nyert tapasztalatait” az ide mellékelt „Ländliche Stimmen aus unserer Zeit” c. értekezésben nyújtotta be az Ak.-nak; német nyelven azért, mert „magyar nyelve nem egészen tökéletes németül pedig gondolatait bővebben képes volt kifejezni.”  
  A MTA f. hó 20-án tartott összes ülésében e tárgyat inkább az O. M. G. E. körébe tartozónak ítélvén, az értekezést a t. Egyesülethez áttétetni határoza. – Midőn tehát a fentcímzett értekezést idezárva, a Tek. úrhoz, mint a t. hazai Egyesület Titkárához, bemutatás végett átküldeném, maradtam tisztelettel T. Titkár úrnak aláz. szolgája.  
 
Pest
Budapest
, márc. 30. 1865.  
 

Megjegyzések:

[szerkesztői feloldás]
Mátyás Flórián 1818–1904; ak. vál.: 1858. Székely származású nyelvész és történész; az első nyelvtörténeti szótár szerkesztője. Ak. biz. tag, műveiből többet az MTA adott ki. – Emlékb. Békefi Remigtől: Eml. XIII. k. i. f.