Aranysárkány fejléc kép
 
NAGYMÉLTÓSÁGÚ GRÓF, AKADÉMIAI ELNÖK ÚR!  
  576/1872.  
  A f. évi nagygyülés kötelességemmé tette, hogy a megválasztott de széket nem foglalt akadémiai tagokról évenként jelentést tegyek. – Miután régebb időről is vannak hátrányok e tekintetben, ez által visszamegyek 1858-ig, mint a midőn az Akadémia ujabb munkásságát megkezdette.  
  1858-ban választatott meg lev. tagnak Podhorszky Lajos ; azóta legtöbbet külföldön lakván, nem foglalt széket.  
  1858-ban rendes tagnak választatott Fényes Elek , de mint széket nem foglalt, utóbb a nagygyülés által a levelezők sorába visszahelyeztetett.  
  1860-ban vál. belső lev. tagnak Kukuljevic Iván , de tőle, ki a magyar nyelvet nem birja eléggé, talán nem kiván az Akadémia székfoglalót. – Az 1863-ban választott
Szemere Miklós
Szemere Miklós
nem foglalt széket. Midőn erre már egyszer felszólíttatott, lemondással felelt melyet azonban b.
Eötvös
Eötvös József
elnök nem kívánt komolyan venni.  
  1863-ból még
Lévay József
Lévay József
sem foglalt széket.  
  1865-ből Szkalniczky Antal l. tag nem foglalt széket.  
  1867-ből
Gyulai Pál
Gyulai Pál
r. tag sem foglalt tüzetesen széket. Értekezett azóta többször, de egyik előadása sem volt székfoglalónak jellemezve.  
  1870-ből Jakab Elek l. tag székfoglalója még hátra van.  
  1871-ből Margó Tivadar rendes tagé szintén. 1871-ből Budenz József rendes tag sem olvasott tüzetes székfoglalót.  
  1871-ből Hajnik Imre l. tag hátra van, Jurányi Lajos l. tag kétes, mert tartott ugyan előadásokat, de egyik sincs az osztály jegyzőkönyvében székfoglalónak jellemezve.  
  1871-ből Hoffmann Károly l. tag haladékot kért és nyert. Ezen kivül a tiszteleti tagok, kiktől az 1870 előtti Alapszabályzat megvárta e székfoglalást, de az ujabb Alapszabályok szerint nem kötelezhetők:
Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért
, Gorove István és Horváth Boldizsár urak. –  
  Maradván tisztelettel Nagyméltóságod aláz. szolg.  
 
n
Jegyzet Valamennyi, felsorolt akadémikus személyi adatait korábban ismertettük! Egy-két éven belül mindnyájan megtartották székfoglalójukat, a már jegyzetünkben említett
Fényes Elek
Fényes Elek
et kivéve.