Aranysárkány fejléc kép
 
A NMÉLT. M. KIR. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMNAK.  
  886/1872.  
 
Budá
Budapest
n  
  Nagyméltóságu Minisztérium!  
 
Budá
Budapest
n f. é. aug. 17-én 45,069. sz. alatt kelt b. intézvényében méltóztatott felszólítani az akad. elnökséget, hogy azon akták felől, melyeket Thaly Kálmán akad. tag a vörösvári levéltár kutatása alkalmával a nagybányai és munkácsi pénzverdékre s a czelesztovai vasműgyárra vonatkozólag feltalált, bővebb s lehetőleg körülményes felvilágosítást nyujtson, illetőleg adjon utasítást: mi módon lehetne ez aktákat ideiglenesen használatra megnyerni.  
  Ily értelemben Thaly Kálmán úr a f. é. okt. 7-i összes ülésből a kívánt felvilágosítások iránt megkerestetvén, úgy nyilatkozott, hogy ő a tulajdonos család iránti discretióból, moraliter kötve van ilynemű, a család birtokviszonyait is károsan érinthető felvilágosítások közlése, vagy éppen az iratok kiszolgáltatása tekintetében és így semmiféle felvilágosítást nem adhat. – E szerint az Akad. elnöksége sem képes a nm. Minisztérium kivánatát teljesíteni. –  
  Teljes tisztelettel:  
  főtitkár  
 
n
Jegyzet A pénzügymin.-mal szemben az MTA jogosan szállt síkra az Erdődy család érdekében, amely levéltárai megnyitásával a történetírásnak oly nagy szolgálatot tett. – Az államkincstár ugyanis könnyen elperelhette volna Nádasdyéktól a leányági jusson örökölt nagybányai és munkácsi birtokokat.
Thaly
Thaly Kálmán
ezeket védette meg.