Aranysárkány fejléc kép
 
FŐTITKÁRI JELENTÉS  
  Az akadémiák s egyéb tudományos társulatok évi munkásságát közgyűléseiken előadó titkári jelentés másutt rendesen teljesebb, részletesebb, ez által vonzóbb képét nyujtja az illető társulat működésének, mint a rövid vázlat, mely nálunk szokásban van. Amaz kiterjeszkedik az egyes tudományok világszerte történt haladására, kiemeli a rendesen oroszlánrészt, melyet az illető nemzet fiai s a tudós egyesület tagjai az újabb sikerek kivívásában igényelhetnek; beszélhet a tudomány érdekében tett világszerű, költséges expeditiókról, felállított intézetekről, új találmányokról; elegendő tere van a tudomány elhalt munkásairól nem csupán név szerint, hanem egész munkásságuk jellemző képbe összevonásával emlékezni meg és több efféle. Ily nemű titkári számadások (comptes rendus) a mi viszonyaink közt – az előadó gyöngeségét leszámítva is – alig történhetnek. Nem mintha a tudományos világ mozgalmaiban Akadémiánk illő részt nem venne; mintha egy-egy magyar név időről időre meg nem jelennék a kor szerint legújabb nyomozások terén: egy Csoma, Reguly, Magyar – hogy az ujabbak szerénységét meg ne bántsam – a földgömb különböző pontjain; mintha némely tudományok, pl. az altáji rokonság mezején már önálló, sőt részben úttörő munkásságot nem mutathatnánk elő; mintha a hazai törté- net és régiségtan körébe eső gyűjtések és feldolgozások által nem igyekeznénk lépést tartani más nemzetekkel; vagy mintha az úgynevezett exact tudományok mívelői közt épen úgy nem találkoznék egy-egy szakját előbbre is vivő búvár-szellem, mint a nyugat nagyobb nemzeteinél. Ezekről is lehetne már, a fontosabb részletek kiemelése, kiszínezése által a figyelmet ébren tartó, bővebb jelentést állítni össze. De ha egyéb választás nincs, mint rövid néhány perc alatt, hogy a következő előadásokra idő maradjon, vagy a történteket vázlatosan elmondani, vagy ezeket mellőzve, némi szónokias általánosságban keresni kárpótlást: inkább választom az elsőt, különben előadásom nem felelne meg címének: „Jelentés az Akadémia munkásságáról", mely immár következik.  
  A nyelvtudományi szakban azon élénk mozgalom, mely a századunk első felében történt magyar nyelvújítás támadói és védői közt a múlt év folytán oly magas hullámokat ver vala,
Brassai
Brassai Sámuel
,
Ballagi
Ballagi Mór
, Imre Sándor és Szarvas Gábor tagok értekezéseiben folyt tovább. Rokon ezzel egy más áramlat, mely az ik-es igehajlítás Révay-féle szabályainak izent hadat: e tárgyban
Joannovics
Joannovics György
tanulmányai járultak az előbbiekhez, ki az ik-es formát, bár némi szelídítéssel, fentartandónak véli. Harmadik ága ez áramlatnak a nyelvtudományi bizottságban nyilvánult, melynek többsége a magyar helyesírás rég vitatott szabályaival elkészült ugyan, de munkálatát, az elvi szempontból tiltakozó kisebbség ellendolgozatát bevárandó, még nem adta be.  
  A nyelvtörténeti munkálatok, a „Nyelvemléktár" most megjelenendő IV-dik kötetével s a történeti szótár bevégzett előkészületeivel, folytonos haladásban vannak. A rokon nyelvek tanulmánya
Bálinth G.
Bálint Gábor
két – a mandsu szertartásra és a tatár syntaxisra vonatkozó – értekezése, továbbá Donner lapp dalgyüjteményének
Hunfalvy
Hunfalvy János
r. tag által ismertetésében nyert némi adalékot; míg a Nyelvtud. Bizottság Közleményeiben kiváló figyelmet ébresztettek
Budenz
Budenz József
r. t. „Svéd-lapp nyelvmutatványai", mely dolgozatban ő a fővárosunkban időzött négy lapp ember szójárását s a tőlök hallott mondák szövegét fejtegeti.  
  Általánosabb nyelvészet körébe tartoznak: BartalAntal értekezése a görög–latin (árja) hangtanról;
Podhorszky
Podhorszky Lajos
l. t. magyarchinai hasonlításai; dr.
Mayr
Mayr Aurél
(v.) tanulmánya a zend nyelv lágy aspirátáiról, és
Goldziher
Goldziher Ignác
(v.) sémi tanulmánya a „ Közleményekben" – A classikai körből Télfi tanulmányait Aeschylosról; a szépművészetek elméletéből
Bartalos
Bartalus István
Nemzetiség és művészet" c. értekezését megérintve: nem hagyhatom még említetlen azon általános figyelmet költött előadásokat, melyek
Szilágyi István
Szilágyi István
s
Révész Imre
Révész Imre
tagok közlései s
Guzmics
Guzmics Izidor
naplója által Akadémiánk alapítása körülményeire vetnek új világot.  
  A történeti előadások főleg a magyar történelem, földrajz, életírás körében mozogtak. Igy
Pesty
Pesty Frigyes
értekezése Szörény megye oláh kerületeiről;
SzilágyiSándor
Szilágyi Sándor
éi: Izabella trónfoglalása, és Nádasdy Tamás erdélyi követségéről;
NagyIván
Nagy Iván
é az utolsó Árpád trónraléptéről;
SzilágyiFerenc
Szilágyi Ferenc
éi az ifj.
Wesselényi
Wesselényi Miklós
élete, s a germanizálás
József
II. József
alatt;
Fraknói
Fraknói
r. tagé
Verbőczy
Werbőczi István
ről,
Fabriczius
Fabritius Károly
é
Erdély legrégibb térképéről. Külhistóriára Ribáry (v.) „Tiberius és Tacitus" című előadása vonatkozott; s
WertheimerEdé
Wertheimer Ede
é (v.) az Erzsébet angol királynő és Károly osztrák főherceg közt tervelt házasságról; míg hazánkat is érintőleg, OrtvayTivadar két húnkorbeli római telep,
Margum
Dubravica
és helyfekvését, illetőleg történeteit nyomozta.  
  A történelmi bizottságMonumentái"-ban Oláh Miklós levelezéseit adta ki
Ipolyi
Ipolyi Arnold
-tól, –
Szamosközy
Szamosközy István
munkájából a két első kötetet,
Toldy
Toldy Ferenc
és
Szilágyi
Szilágyi Sándor
tagoktól, – a Magyar Országgyűlések III-ik, az Erdélyi Országgyűlési Emlékek I-ső kötetét, amazt
Fraknói
Fraknói Vilmos
tól
, ezt
Szilágyi S.
Szilágyi Sándor
-tól; az Anjou-korból egy,
Mátyás
Mátyás
korából szintén egy kötet Diplomátiai Emléket, az elsőt
Wenzel
Wenzel Gusztáv
, az utóbbit
NagyIván
Nagy Iván
és b.
Nyáry
Nyáry Albert
szerkesztése alatt. Végre külön
II. Rákóczy Ferenc
II. Rákóczi Ferenc
Önéletrajzát" és „Egy keresztyén fejedelem áhitásait"  
  Archaeologiai szakban HampelJózsef (v.) értekezett ősrégi edényekről;
Henszlmann
Henszlmann Imre
r. t. a magyar zománcról; ugyanő tőle jelent meg a Régészeti Emlékek egy gazdag félkötete a bécsi világtárlat magyar régiségi leírásával, ő szerkesztette a bizottság „Közleményeit"
Rómer
Rómer Flóris
,
Ortvay
Ortvay Tivadar
, Majláth Béla cikkeivel, – s Értesítőjét elébb
Ortvay
Ortvay Tivadar
, most b. Nyáry Albert társaságában.  
  A társadalmi tudományok mezején
Wenzel
Wenzel Gusztáv
r. t. két jogi értekezése: egyik az összehasonlító jogtudomány és a magyar jogról, másik a magyar országos és particuláris jogokról; valamint
TóthLőrinc
Tóth Lőrinc
é, a törvénykezési szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosságról;
GyörgyEndré
György Endre
é (v.) Olaszország vízjogi törvényeiről – tűnnek fel, mely utóbbi már a közgazdaság terére vezet, hol
Konek
Konek Sándor
r. t. előadása, a statistika és nemzetgazdaság közti viszonyról és
Keleti
Keleti Károly
r. t. visszapillantása közgazdaságunk egy negyed századára, rekeszti be az osztálybeli értekezések sorát.  
  A mathematikai és természettudományok osztályában részint a tagok, részint számos vendég által tartott értekezéseket, sokféleségök miatt, nehéz e vázlat rövid formájába szorítani. Tárgyuk szerint: physikaiak
Szily
Szily Kálmán
r. t. és RéthyMór (v.) propeller-elméletei; b.
Eötvös
Eötvös Lóránd
észleletei a capillaritásról; Schuller (v.) a légnyomás változásainak – és
Fröhlich
Frőhlich Izidor
(v.) az electrikai zártvonalas folyamok magnetikai potentiáljának meghatározásáról; dr.
Nagy
Nagy Tamás
Tamás
Nagy Tamás
é (v.) a hold befolyásáról a földrengésekre;
Themak
Themák Ede
(v.) a zsadányi meteorkő-hullásról; dr.
Pillitz
Pillitz N.
(v.) a talaj felszívási képességéről;
HunfalvyJ.
Hunfalvy János
r. tag a folyók apadásáról.  
  Vegytaniakat: ThanKároly r. t. adott elő, részint saját, részint más tudósok kísérleteinek eredményeiről; továbbá
Preysz
Preysz Mór
l. t. boraink nagy fehérnye tartalmáról és a mustmérőkről; dr.
Fleischer
Fleischer Antal
(v.) némely erdélyi ásványvizekről és sodalithról; LengyelBéla(v.) a köneny színképéről. – Föld és ásványtani előadások:
TörökJózsef
Török József
r. tagé: a jégkorszak nyomai Debrecen vidékén; KochAntal l. tagé: a kőzetvizsgálat módszerei;
Hantken
Hantken Miksa
r. tagé: a délnyugati középmagyarországi hegység természeti viszonyairól a harmadkorban;
Krenner
Krenner József
l. taggé: a Plivián fölött, és
Szécskay
Szécskay István
(v.) kristálytanulmányai a Volnynon.  
  Növénytani értekezés nem volt; de a bizottság pártolásával többen (Lojka,
Staub
Staub Mór
,
Borbás
Borbás Vince
,
Feichtinger
Feichtinger N.
urak) tettek növénytani kirándulásokat és a Kalchbrenner-féle gombászati munka utolsó füzete is kész a sajtó alá. Szintén a bizottság küldöttjekép utazott SzabóJózsef r. t.
Santorin
Szantorini
görög szigetre geológiai és
Schenzl
Schenzl Guidó
G. Erdélybe meteorologiai vizsgálatok végett; emez az osztályban jelentését is tett előlegesen a földmagnetikai vonalak rendhagyó menetéről Erdélyben.  
  Hátra van még az élettani számos előadást érintenünk, minőket BaloghKálmán l. t. két ízben is: az agyról s befolyásáról a szívmozgásokra, s dr.
Thanhoffer
Thanhoffer Károly
(v.) három különböző tárgyról a maga és egyről KrauszKároly (v.) részéről tartottak;
Jendrássik
Jendrássik Jenő
r. t. pedig az új élettani intézetről tett kimerítő jelentést. Itt említhetjük
Lenhossék
Lenhossék József
r. t. craniometriai értekezéseit: egy nagyobb közűlési előadást az általa tett koponya-mérésekről, s egy osztálybeli kisebbet
Deák Ferenc
Deák Ferenc
koponyájáról.  
  A mathematika, csillagászat, hadtan köréből: RéthyMór (v.) három méretü homogén tér síkbeli trigonometriája; KőnigGyula (v.) bármely adott egyenlet legkisebb gyökének meghatározása; HunyadyJenő 1. t. kúpszeleten fekvő hat pont egyenlete;
Pettkó
Pettkó János
l. t. „számrendszere" két ízben is; KonkolyMiklós (v.) megfigyelései ó-gyallai csillagdáján; FestVilmos r. t. a földművelési mérnökről szóló értekezése, s végül AsbóthLajos 1. t. amerikai polgárháboru története, voltak targyai az osztálybeli előadásnak.  
  Az Akadémia egyéb munkássága, az általa, illetőleg könyvkiadó bizottsága által kiadott munkák és időszaki iratok sorozata, az alaptőkére tett kegyes hagyományok és adományok, a Könyvtár részére küldött becsesebb ajándékok, fel levén sorolva az ez alkalommal szétosztott jelentésben: csupán még az Akadémi jutalmairól kell megemlékeznem. Az összes ülések a gr. Teleki József drámai jutalmát, hét vígjáték közül de csak relatív becséért, a „Doktor Percival" címűnek itélték, melynek szerzőjeül ifj. ÁbrányiKornél igazolta magát; a gr. Karácsonyi-jutalmat 2 komoly dráma közűl egy sem nyerte el, kettő azonban, az „Iskarióth" és „Itélet napja" című, elismeréssel említtetett meg. A mostani nagygyűlésen eldöntött jutalmakról szerencsém van felolvasni a jelentést. – Szintén a mostani nagy-gyűlésen történt tagválasztás eredményét következőleg van szerencsém jelenteni.
[szerkesztői feloldás]
Lásd. a követk. 684. sz. Jelentését Lásd. a követk. 684. sz.
 
 
  *  
 
  Nehéz szívvel térek át jelentésem utolsó részére: azon veszteségek elsorolására, melyeket halál által szenvedett tudományos intézetünk. Soha, egy-egy évben annyi kitűnő tagját nem gyászolta az Akadémia. Mert, ha veterán levelező társainak: a szépművészet elmélete s kivált a magyar zene történelme körül érdemeket szerzett
MátrayGábor
Mátray Gábor
, vagy a történelmi búvárlatban s annak eredményei feldolgozásában holtig fáradhatlan
SzilágyiFerenc
Szilágyi Ferenc
elhunytán való fájdalmunk enyhül is az általános emberi halandóság gondolatával; ha a körünkben már ritkán látott WarghaIstván bölcseleti és neveléstani munkái utóbbi időben inkább csak kegyeletes emlékezésünk tárgyai valának; ha legújabban egy külső tag, a hírneves cseh történetiró
PalackyFerenc
Palacky, Frantisek
halála hírénél az ő heves faj-szeretetét csak tárgyias felfogással méltányolhatjuk, míg tudományos érdemeit föltétlenül magasztaljuk; – sőt, ha hosszú reménytelenség által oda valánk kényszerítve, hogy egy
KeményZsigmond
Kemény Zsigmond
koporsójánál a megérkezett szabadulás érzelmével töröljük le könnyeinket; ha b. SinaSimonban Akadémiánk egyik legnagyobb alapítója, s azután is, mindig s kellő időben, mindig a nála szokott mértékben, jóltevője iránti hálánk azt tanácsolja, hogy mérsékeljük az elvesztése miatti fájdalmat, nehogy ez önzés színében tűnjék fel; ha elfásulva gyakori nagy veszteségeinken, már egy oly kitűnő hazafi és tudós sírja fölött is némán állunk meg, mint gr.
TelekiDomokos
Teleki Domokos
; ha a sűrű halálozás miatt alig fejezhetem be jelentésemet, mert ímé, junius 3.-áról gr. WaldsteinJános igazg. tag halálát kell ismét közbeszúrnom; hátra van még két név:
ToldyFerenc
Toldy Ferenc
, szomoru ünneplésünk tárgya e mai közülésen, kiről a mindjárt utánam következő méltóbb előadást nem akarom megelőzni – és
DeákFerenc
Deák Ferenc
, kinek említésénél szerény vázlatom hivatalos adatai mögé vonul vissza. „Ő a mienk is volt – Így szól az Akadémia jegyzőkönyve – nagy mértékben a mienk. Már 1837-ben sietett az Akad. a bölcs törvényhozót, az egyszerű igazság, éles logikai elme s tősgyökeres magyar nyelv erejével ható szónokot magához ölelni, hol mint tiszteleti tag, osztályának vezérfia, gyakran elnöke lett; 1855 óta pedig Igazgató Tanácsunkban is hallatta azon páratlan bölcseségű tanácsait, minőkről országszerte ismeretes vala. Igen, ő a mienk is: a tudományé.  
  Államjogi munkáját, melyben az alkotmányunkra intézett támadásokat oly nemes eréllyel visszaverte s egyszersmind hazánk közjogát oly világos fénybe állította, az Akadémia nagyjutalmával koszorúzta meg, s e koszorút, minden virágnál maradandóbbat, kegyelettel teszi most le ravatala zsámolyára "  
 
n
Jegyzet A felsorolt elhunytak név-adatai mind megtalálhatók a korábbi magyarázó jegyzeteinkben.