Aranysárkány fejléc kép
 
Petőfi Sándor – Aranynak Pest, marczius 21. 1848.  
  Öcsém
Jankó
Arany János
!  
  Megvallom, nagyon kár volt azzal fárasztanod magad, hogy más ember levelét lemásold
n
Jegyzet
hogy más ember levelét lemásold
azaz
Tompa Mihály
Tompa Mihály
1848. febr. 7-i,
Arany János
Arany János
nak írott levelét, melyben oly nagy elismeréssel írt
Petőfi
Petőfi Sándor
ről.
Arany János
Arany János
békíteni akarta két legjobb barátját, mint azt
Petőfi
Petőfi Sándor
e levelére írt utólagos jegyzetében is megörökítette. E levélmásolatról és tréfás záradékáról lásdd
Arany János
Arany János
Petőfi
Petőfi Sándor
nek 1848. febr. 25-én kelt levéltöredéke jegyzetét. –
Tompa
Tompa Mihály
, mint febr. 7-i levelében
Arany János
Arany János
nak ígérte, valóban írt
Petőfi
Petőfi Sándor
nek, aki ugyan válaszolt neki, de e válasz csak tovább mérgesítette viszonyukat. Sem
Tompa
Tompa Mihály
levele, sem
Petőfi
Petőfi Sándor
válasza nem maradt fent,
Tompa
Tompa Mihály
azonban
Petőfi
Petőfi Sándor
válaszából részleteket megírt
Szemere Miklós
Szemere Miklós
nak: „pár komoly szót írok
Petőfi
Petőfi Sándor
nek, mondván: ,nem hittem, hogy olly gyönge ember légy hogy az illyenekért haragudjál, ti. a becsületes criticáért’.
Vászában
Szerkesztői feloldás: Válaszában
a többek között ez áll: ,Azt gondolod, hogy én haragszom rád? Ne ugrálj illyen fent a levegőben, mert megfájul a véknyad”. (1848. márc. 19. TompaLev. I. k. 78. l.).
Tompá
Tompa Mihály
nak nagyon fájtak e sorok, mint azt
Arany János
Arany János
nak márc. 18-án és máj. 11-én írt leveleiből tudjuk.
s azt nekem elküld. Ha azt gondolod, hogy én a pletykákban gyönyörködöm, titanilag csalatkozol. Azért semel pro semper, hagyjuk el a pletykákat.
n
Jegyzet
semel pro semper, hagyjuk el a pletykákat.
Egyszer s mindenkorra hagyjuk el.
Sárosi
Sárosi Gyula
nak egy saját művével kapcsolatos megjegyzésére céloz: „ezzel majd leütünk néhány
Petőfi
Petőfi Sándor
t” – ami
Tompa
Tompa Mihály
Arany János
Arany János
által lemásolt leveléből jutott ezúttal
Petőfi
Petőfi Sándor
tudomására.
Kivált illy időkben! forradalomban! Forradalom van, barátom, s így képzelheted, mennyire vagyok elememben! … Sokan elakarják mozgalmainktól e nevet dísputálni,
n
Jegyzet
Sokan elakarják mozgalmainktól e nevet dísputálni,
a „forradalom” kifejezést kezdetben a sajtó is kerülte, csupán „nagyszerű mozgalmakról” írt. ( PHirl. 1848. márc. 18.).
Petőfi
Petőfi Sándor
azonban ápr. 1-én ezt írta naplójába: „a forradalomnak nincs vége, ez csak az első felvonás volt …” ( Petőfi kk. V. k. 85. l.).
és miért? mert vér nem folyt. Ez csak dicsősége a dolognak, de a dolgot nem változtatja meg. Én forradalomnak tartok minden erőszakos átalakulást; már pedig mi erőszakkal vívtuk ki a sajtószabadságot és
Stancsics
Táncsics Mihály
kibocsáttását
 [!]
[sic!]
. Hogy ellenszegülés nem történt, ez csak azt mutatja, hogy az ellen vagy teljesen átlátta tehetetlen gyöngeségét, vagy gyáva volt megtámadni bennünket. Hah, ha láttad volna, midőn a comité du salut publicből
n
Jegyzet
ha láttad volna, midőn a comité du salut publicből
a közüdv bizottság, ahogyan francia példára
Petőfi
Petőfi Sándor
a márc. 15-én alakult „közbátorságra ügyelő választmányt” – a pesti forradalom vezető szervét – nevezi.
Petőfi
Petőfi Sándor
is tagjai közé tartozott. Ez terjesztette a nép követeléseit a helytartó tanács elé. (Lásd
Spira György
Spira György
: A magyar forradalom 1848–49-ben. Bp. 1953. 79–83. l.)
a deputatio megjelent ezrek és ezrek kiséretében követeléseivel, millyen halvány volt s mint reszketett a nagyméltóságú helytartó tanács!… De én most nem érek rá hosszan írni, csak azt adom tudtodra, hogy Coriolanomat már nyomják
n
Jegyzet
Coriolanomat már nyomják
Petőfi
Petőfi Sándor
febr. 10-én fordításának egy részét elküldte
Arany János
Arany János
nak.
s ott az első czím ez:
[szerkesztői feloldás]
Shakspeare összes színművei, fordítják Arany, Petőfi és Vörösmarty,” hát ehhez tartsd magad; Készítsd el vagy János királyt vagy a windsori víg nőket, hogy annak idejében, ha szükség lesz rá, elküldhesd. A mutatványt mért nem küldted János királyból? s átaljában mért nem írsz, he? – A később fordítandó művekről majd később beszéljünk. Tisztelünk csókolunk benneteket. Isten ójon, kedves barátom, minden veszedelemtől ott a kemencze mögött. Irj minél elébb!  
  Igaz barátod  
 
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
 
  Az ide mellékelt verset
n
Jegyzet
Az ide mellékelt verset
A Nemzeti dal
Arany János
Arany János
nak küldött példánya.
Arany János
Arany János
egy későbbi jegyzete: „A mellékelt nyomtatványt
Petőfi Zoltán
Petőfi Zoltán
nak adtam 1863. karácsonyra.
A. J.
Arany János
” (Lásd AJLevIB. I. k. 138. l.) – E példány
Petőfi István
Petőfi István
hagyatékával együtt került a Nemzeti Múzeumba (OSzK. PE. 52. sz.).
nyomta ki legelőször a magyar szabad sajtó. Tedd el emlékűl e példányt belőle.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából (lásd AkÉrt. 1899. 592 l. 14. sz. a.) Válasz
Arany János
Arany János
febr. 25-én kelt, töredékben fentmaradt levelére, melyhez mellékelte
Tompa
Tompa Mihály
1848. febr. 7-i levelének másolatát.