Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – MENTOVICH FERENCNEK
Nagy-Kőrös
Nagykőrös
april. 25. 1858.  
  Édes barátom!  
  Ha a levélirásban, részint szenvedő állapotom, részint az ebből folyó lustaság miatt, jó magam is a lajhár gyorsaságával nem vetekedném; úgy talán inkább félhetnél részemről szemrehányástól; bár akkor sem bizonyos, tenném-e azt, miután irántami jó indulatodról s becses barátságodról mindenkor jobban meg valék győződve
,hogysem
Szerkesztői feloldás: , hogysem
egy kis mulasztásért eddig táplált jó hitemet szélnek ereszszem. És bár jól esett olvasnom soraidból baráti érzésed őszinte kiömlését: ennek szüksége legfölebb részeden vala, ha azt hivéd, hogy öt évi együttlétünk
n
Jegyzet
öt évi együttlétünk
Mentovich
Mentovich Ferenc
1850-től 1856 nyaráig tanított Nagykőrösön,
AJ
Arany János
1851 őszén került oda
nem volt elégséges engem szivedhez közel hozni: de
Szerkesztői feloldás: részemről
[szerkesztői feloldás]
ő ékezete kihúzva
felesleges volt e vallomás, mert én, az első napok óta, melyeket mint ujoncztanár jó családod szives körében töltöttem, változatlan barátságot érzék irányodban; s ha te azt oly tisztán, mint kellett volna, fel nem ismerhetted: talán szokott ügyetlen modorom a hibás. Tartson meg az isten bennünket, édes
Feri
Mentovich Ferenc
m, ne csak ez árnyékvilágban, hanem egymás jó barátságában is soká, – soká! de most hagyjuk ez érzelgést, mert bár jól esik az embernek olykor szive teljéből kiönteni egy kicsit, de az efféle, ha nagyon hosszu körmondatokban nyilatkozik, végtelen unalmassá teszi a levelet. –  
  Kedves családod felőli tudositásodon szivünkből örvendettünk. Tehát az erdélyi lég használt az én jó (és szép) komámasszonynak. A gyermekek nőnek.
Gyula
Mentovich Gyula
azóta nagy müvész lehet: nem taníttatod rajzolni? arra is nagy hajlama volt. – Mi is megvagyunk, hála az égnek. Nőm ottan-ottan lábait fájlalja – ez nehány év óta elő-előfordúl – máskép egészséges.
Laczi
Arany László
már nagy fiú, oly nagy, hogy nem ismernél rá, akkora magas, mint én, pedig még csak most 14 éves. Jelenleg az V. osztályba jár és mégeddig jól tanúl. Tudod, hogy leginkább ő köt engem
Kőrős
Nagykőrös
höz: ennek is hát majd vége lesz. De nem verem a készűlőt. Furcsa, hogy azok közűl, kik 51-ben itt voltunk, én készűltem mindig, s ime most is itt vagyok, már hetedik éve! –
Julcsa
Arany Juliska
, hihetően a gyakori betegség miatt, kicsiny maradt szegény, még nőhet ugyan, de nagy már nem lesz, középtermetű is alig. Különben most igen jó egészségben van, egy év óta az orbáncz is megkimélte. Én? se jobban, se sokkal roszabbúl, mint voltam. Fejem egyre zúg, s alkalmatlanná tesz a munkára, – hozzá, mint minden tavaszszal jobban érzem, a mell se nagyon derék. Rongy élet biz ez, de hordjuk, míg lehet, mert nincs különb.  
 
Tompá
Tompa Mihály
ról irnék neked – ha tudnék róla valamit. Ő nagyon szivére vette a csapást, mely megfosztá egyetlen reményétől, az általa több mint apai szeretettel szeretett fiúcskától: az óta még levelezni sem tudok vele. Én csak irogatok neki: ő egyszer válaszolt a télen, mely levél mutatja kétségbeesett állapotját.
n
Jegyzet
ő egyszer válaszolt a télen, mely levél mutatja kétségbeesett állapotját
1858. febr. 5-én (973.)
Ugy sejtem, hogy különben is beteges nejét tönkre tette a veszteség, s
Miska
Tompa Mihály
szegény neje miatt is remeg.  
 
Karli
Szász Károly
fiam boldogságának hirét bizonyosan hallottad.
n
Jegyzet
Karli
Szász Károly
fiam boldogságának hirét bizonyosan hallottad
– lásd.
Szász Károly
Szász Károly
AJ
Arany János
-nak, 977. 1858. febr. 15.
Ő megint a homokba plántálta magát: vajha ne homokra többé jövendőjét! De azt, hogy
Gyulai Pali
Gyulai Pál
is a szent igába hajlandó, alkalmasint nem tudod, hacsak
Szilágyi
Szilágyi Sándor
nem irta. Ugy van biz az: húsvét óta vőlegény;
n
Jegyzet
Ugy van biz az: húsvét óta vőlegény
1858. ápr. 4. óta; lásd
Gyulai
Gyulai Pál
AJ
Arany János
-nak, 994. 1858. ápr. 9.
eljegyzett arája
Szendrei Mari
Szendrey Mari
, testvére az egykori
Petőfiné
Szendrey Júlia
nek. Septemberbe
Kolosvár
Kolozsvár
ra megy tanárnak, vagy más hova úrnak, miután ipa kész rólok bőkezűen gondoskodni. A dolog már bizonyos, visszalépés, ha lehető volna is, semmi ok félni attól.  
  De bízom én az aprólékos pletykák megirását
Szilágyi
Szilágyi Sándor
ra. Ő majd tudatja veled, körülményesen, hogy Farkas Elek
n
Jegyzet
Farkas Elek
– (1829–1891): nagykőrösi földbirtokos és elöljáró, 1861-ben főbíró; különösen iskolai és egyházi ügyekben tevékenykedett
megházasodott ismét elvált, hogy S. Pólikát most hirdetik, hogy utódod
Ballagi K.
Szerkesztői feloldás: Ballagi Károly
megégett, azaz csak a Báthoryék istállója,
n
Jegyzet
utódod
Ballagi K.
Szerkesztői feloldás: Ballagi Károly
megégett, azaz csak a Báthoryék istállója
Ballagi Károly (1824–1888) 1856-tól a nagykőrösi főgimnáziumban, 1860-tól 1869-ig a tanítóképzőben tanított történelmet, mennyiségtant, természettudományokat és elméleti gazdaságtant. – Báthoryék: lásd
Szász Károly
Szász Károly
AJ
Arany János
-nak, 977. 1858. febr. 15.
mely miatt szegény
Károly
Szász Károly
collega sok bút lát vala; hogy ugyanő már rég leházasodott, nem különben
Weisz
Weisz János
collega is;
Deák Józsi
Deák József
pedig felbontotta az allianczot;
n
Jegyzet
Deák Józsi
Deák József
pedig felbontotta az allianczot
Deák József (1818–1874): 1853-tól húsz éven át a nagykőrösi gimnázium magyar, latin és német tanára. Lásd AJÖM XVI. 1146. – allianczot: frigyet (fr., né.)
hogy a propaganda úgy virágzik, majd megvész; hogy
W.
Szerkesztői feloldás:
Weisz
Weisz János
colléga tanyát örökölt a régvárt Patay-tömegből;
n
Jegyzet
W.
Szerkesztői feloldás:
Weisz
Weisz János
colléga tanyát örökölt a régvárt Patay-tömegből
Weisz János
Weisz János
(1818–1869): 1851-től német nyelvet és természettudományt tanított Nagykőrösön. Lásd AJÖM XV. 919. és XVI. 1226.
AJ
Arany János
Weiss barátom… kezdetű versét (1856) lásd AJÖM VI. 24. Jegyzet hozzá: 220.Patay Sámuel (1773–1857) és felesége,
Beretvás Éva
Patay Sámuelné (Beretvás Éva)
1857-ben kelt végrendeletükben 131 hold földet hagyományoztak Puszta-Dánoson a nagykőrösi ref. tanítóképző számára.
hogy a csuli
n
Jegyzet
a csuli
– feltehetőleg a kártya
(
Szabó Károly
Szabó Károly
technicus terminusa
n
Jegyzet
technicus terminusa
– szakszava (lat.)
) mióta elmentél igen grassál,
n
Jegyzet
grassál
– elharapózik (né.)
s rajtam kivül minden collega rontja vele erkölcsét stb. stb. Ezeket s a hasonlókat
Szilágyi
Szilágyi Sándor
ra bízom, valamint azt is, hogy
Losonczi
Losonczy László
nem házasodott ugyan meg: de megfiadzott, azaz el
h
Beszúrás
ozta fiát, s most már talán lemondott nőtlenségi igényeiről. Különben
Laczi
Arany László
most is a régi víg gyerek – valamenyiünk közt legfiatalabb.
Sándor
Szilágyi Sándor
pedig erősen vénhedik már is nagyon hasonlit a vigjátékbeli bolondos nagybácsikhoz.
Kis Lajos
Kiss Lajos
t a homoeopathia
n
Jegyzet
homoeopathia
– hasonszenvi gyógymód (gör.)
igen jó húsban tartja;
Lengyel
Lengyel Dániel
n
Jegyzet
Lengyel
Lengyel Dániel
Lengyel Dániel (1815–1884): orvosdoktor, 1854-től a természetrajz és a német nyelv tanára a nagykőrösi gimnázimban
tömi „az állatot” neki már szőlője, háza van, csodálkozom, hogy uradalmat nem vesz, mert azt is vehetne – olyan pénzen. Károlyiék szinte
n
Jegyzet
szinte
– szintén
egészségesek s ezzel legyen vége a litániának.  
  De azon jó idők, melyeket egyszer másszor töltöttünk, elmultak, rám nézve legalább el. Most is vannak ugyan összejövetek, pecsenye és bor nem hiányzik, jó kedv is van másoknál: de én ritka helyen veszek részt, vagy ha ott vagyok is, olyan, mintha ott sem volnék. Szerencse, ha
V–a
Szerkesztői feloldás:
Varga
Warga János
collegával,
n
Jegyzet
V–a
Szerkesztői feloldás:
Varga
Warga János
collegával
Warga János
Warga János
(1804–1875): 1833-tól a nagykőrösi líceum természettan, mennyiségtan, majd magyar irodalom tanára, 1853-tól igazgatója. 1835-től akadémikus. Ez évekbeli munkái: Latin nyelvtan dr. Schultz Ferdinánd nyomán I–II.
Pest
Budapest
, 1856–1857 , Egyetemes és elemi oktatástan.
Pest
Budapest
, 1858. Vesd össze AJÖM XV. 919. és AJÖM XVI. 1226.
mingyárt jóllakás után, elszökhetem. Fejem nem birja ki a rendetlenséget: nyugalom és rendes higgadt kedély állapotra van szükségem, ha azt akarom, hogy tűrhető állapotban maradjak, minden izgalom árt. A „vasvári verebek” soha sem repülnek már ki az eszterhaj alól;
n
Jegyzet
A „vasvári verebek” soha sem repülnek már ki az eszterhaj alól
– ez
AJ
Arany János
kedves nótája ( Kodály–Gyulai, 1952. II. 38.); eszterhaj: háztető, eresz
azon veszem észre, hogy benne vagyok a vénség nyomoraiban, a vénség örömei nélkül. No de, ha nem lehet máskép.  
  A közelebbi nagy vacatiót szülőföldemen
Szalontá
Nagyszalonta
n töltöttem, családostul. Ez után még könnyebb lesz oda rándulni, mióta a vasút
Nváradig
Szerkesztői feloldás: Nagyváradig
megnyilt
n
Jegyzet
mióta a vasút
Nváradig
Szerkesztői feloldás: Nagyváradig
megnyilt
– a BudapestCeglédSzolnok közötti vonal 1847. szept. 1. óta működött; a Cegléd és Kecskemét közötti szakaszt 1853. szept. 1-jén, a Szolnok és Debrecen közöttit 1857. nov. 20-án, a Nagyváradig tartót 1858. ápr. 24-én nyitották meg
– mert onnan már nincs messze és mindig jó az út, valamint Erdély felé is. Ez irányba az öszön
 [!]
[sic!]
szinte voltam a Királyhágóig,
n
Jegyzet
az öszön szinte voltam a Királyhágóig
– lásd a
Tompá
Tompa Mihály
nak 1857. okt. 4-én írt levél 2. jegyzetét (939.)
de túl rajta nem és – szégyellem bihari létemre – soha életemben. Ha az általad ajánlott számokat megnyernők – vagy ha csak annyira jövedelmes ügyleteket tudnék csinálni a könyvárusokkal, mint régebben, kétszer se mondanám, hogy legközelebbi kirándulásom Erdély felé
nem
Beszúrás
veszi irányát: de igy, mikor, telelő medvekint, csak a boldogabb időkben szerzett hájamat fogyasztom, nehezen nyilik ily költséges expeditióra kilátás. A tél hosszú, a zsiradék kevés: lesz-e valaha kikelet, nem tudom. Pedig előre élvezem már a viszontlátás örömét, mely ha nem is a Zandirham honában,
n
Jegyzet
a Zandirham honában
– a ön (Zandirham a hagyomány szerint a székelyek vezetője volt a honfoglalás idején); vesd össze
AJ
Arany János
: Dózsa Dániel: Zandirhám. AJÖM XI. 7–13. Jegyzet hozzá: 627–629.
de itt csakugyan megtörténhetnék; s ha nem miskolczi bornál, a kőrösi mellett is tudnánk mi egymásnak örülni. Csak azt ohajtom, hogy inkább az idén, mint jövendőre jöj; mert periculum in mora,
n
Jegyzet
periculum in mora
– a késedelem veszéllyel jár (lat.);
Titus Livius
Livius, Titus
nyomán elterjedt proverbium és jogalkalmazási terminus. Az eredeti megfogalmazás: „cum iam plus in mora periculi […] esset” ( Ab urbe condita, XXXVIII. 25. 13.).
Muraközy Gyula
Muraközy Gyula
fordításában: „mikor a halogatás több veszélyt jelentett, mint amennyi előnyt”
s ki tudja, hogy addig ernyős bajuszom nem szenved-e valamely költői metamorphosist, kajla eresze szomorú fű
zz
Beszúrás
é változván
[törölt]
« , »
? „Minden órádnak leszakaszd virágát” mondja
Vajda János
Vajda János
:
n
Jegyzet
„Minden órádnak leszakaszd virágát” mondja
Vajda János
Vajda János
AJ
Arany János
Horatius
Horatius, Quintus Flaccus
sorát adja
Vajda
Vajda János
szájába:
 
 
  Dum loquimur, fugerit invida
 
 
  actas: carpe diem, quam minimum credula postero.
 
 
Énekek, I. XI. 7–8. Trencsényi-Waldapfel Imre fordításában:
 
 
  Amíg szánkon a szó, már tovatűnt a nap:
 
 
  élvezd, míg teheted; holnapokat, Leucone, ne várj.
 
 
Vesd össze
 
 
  Szakítsd le minden órádnak virágát
 
 
(
Gyulai
Gyulai Pál
: Horatius olvasásakor)
ha tehát én a te virágod vagyok, jer és szakaszsz le!  
  Irodalomról beszélni is restelek, miután kikoptam belőle. Úgy van az ember ezzel is, mint czigány lova a koplalással: midőn beletanulna már, akkor döglik el. Richtig!
n
Jegyzet
Richtig!
– helyes! (né.)
soha e hasonlat jobban alkalmazva nem volt.  
  Lakásom még folyvást a kollégyiom melletti ház: ennek kis szobájában, füst felleg közepett, veres sujtásos háló köntösben, török fezzel agyamon, képzelj engemet, ha azt akarod, hogy phantasiád el ne vesse a sulykot, mint néha a é.
Pest
Budapest
et azóta nem láttam, hogy téged. De hozzám néha rándultak le onnan:
Kemény
Kemény Zsigmond
,
Csengery
Csengery Antal
,
Gyulai
Gyulai Pál
,
Brassai
Brassai Sámuel
&c. – Iskolánknak eddig még nem sokat ártott a nyilvános Kecskemét versenye: de árthat ezután.
n
Jegyzet
Iskolánknak eddig még nem sokat ártott a nyilvános Kecskemét versenye: de árthat ezután
Kecskemét ref. iskolája 1854-től algimnázium, 1856-tól főgimnázium, ahol az első érettségi vizsgát az 1857–1858. tanév végén tehették le (lásd Mészáros 1988. 200.)
Most Kecskemét teszi az avantgardeot
n
Jegyzet
teszi az avantgardeot
– jár élen (fr.)
Bécs felé;
Kőrös
Nagykőrös
előre hátra pislog;
n
Jegyzet
Kőrös
Nagykőrös
előre hátra pislog
– az Entwurf előírásainak teljesítésében; lásd
Kovács János
Kovács János
AJ
Arany János
-nak, 963. 1857. dec. 26.
Debreczen
Debrecen
effective hátrálót fúj.
n
Jegyzet
Debreczen
Debrecen
effective hátrálót fúj
– effective: ténylegesen (lat.); lásd
Kovács János
Kovács János
AJ
Arany János
-nak, 963. 1857. dec. 26.
Mi lesz a táborozás eredménye, majd megmutatja az idő.  
  Hanem, lásd, mire belé ízeledném a levélirásba: elfogy előlem is a papir, melyet ez alkalommal apróra beirni elégnek tartottam. Rajtad áll, hogy gyakrabban irjak. Most tehát fogadd szives ölelésemet. Családom köszönt és csókol mindnyájotokat,
v
Beszúrás
elem együtt, ki maradok a sirig  
  hűved  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.) Válasz
Mentovich
Mentovich Ferenc
1858. ápr. 18-i levelére (1000.)