Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – VINCZE VIKTORNAK
[szerkesztői feloldás]
Nagykőrös, 1858. május 11.
 
  Tekintetes ur!  
  Bocsásson meg, hogy ily későn válaszolok becses soraira s ne vegye azt ugy, mintha szives bizalmát csak egy hajszállal is kevésbbé méltányolnám, mint annak lélekből fakadó melegsége teljes mértékben érdemli. Részint a hivatal teendői, részint és főleg egy kedélyemen nyomaszkodó fatális baj, nem mindenkor engedik tennem azt, a mit kellene. A kérdés, melyet kegyed hozzám intézni szives vala, bár egy részt kellemesen lepett meg, mert iróra nézve mindig örvendetesb, ha a közönség azt kérdezi: miért nem dolgozik, mint ha ellenkezőt, – más részről ama keserű vádat ujitja meg, melylyel önmagamat évek óta gyötröm, hogy a mit eddig tettem, éltem, csak töredék, s fájdalom! talán az is marad
[szerkesztői feloldás]
.
Nem akarok hosszas lenni; üsse föl kegyed „Toldi esté”-jét a 34. lapon, s mit a vén bajnok magáról mond az utolsó sorban, kifejezi állapotomat.
n
Jegyzet Vincze Viktor közleményében lábjegyzet: „»Testem meg van törve, lelkem meg van ölve.« Ez az idézet mutatja, mily ónsulylyal nehezűlt az akkor férfikorában levő költő lelkére a haza, a nemzet állapota.”
Fogadja kegyed hű érdekeltségeért szives köszönetemet, s viszonzásul üdvözlő jobbomat.  
 
Nagy-Kőrös
Nagykőrös
május 11. 1858.  
  igaz tisztelője  
 
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz Vincze Viktor 1858. ápr. 28-i levelére (1005.)