Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. január 8.
 
  Kedves Barátom!  
  Tudván, hogy az e hóban tartandó Kisfaludy-gyülésen a kitüzött programm szerint számba kell vennetek a dolgozatokat: elkészültek-e a felolvasásra, – ezennel tudósitlak, hogy én készen vagyok. Ezt tehát bátran bejelentheted,
n
Jegyzet
Ezt tehát bátran bejelentheted
– Mivel
Szász
Szász Károly
fellépését már bizonyosnak tekintették, ez ilyen formán nem jelent meg a jan. 16-i rendkívüli ülésről szóló titoknoki tudósításban ( SzF I. 12. sz. 1862. jan. 23. 190.), ellenben szerepelt neve a febr. 6-i közülés ekkor véglegesített programtervében. ( MTAK Kt, Ms 5767.) A Lorándfi Zsuzsána szőnyege című verses elbeszélést
Szász
Szász Károly
maga olvasta fel.
s ha csak élek, személyesen megyek felolvasására. A költemény, hosszabb
rövídebb
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: rövidebb
sorokban felűl van 300 soron – s félek kissé hosszu. Ohajtanám s kérlek, ne tegyetek engem végűl.
n
Jegyzet
ne tegyetek engem végűl
– Bár a kezdeti tervek szerint valóban
Szász
Szász Károly
volt a három felolvasó közül utoljára hagyva (l. az 1861. nov. 21-i jegyzkönyvet, MTAK Kt, Ms 5767.) a három felolvasó közül
Szász
Szász Károly
lett az első (a programterv már az 1862. jan. 16-i jegyzőkönyvben így szerepelt) – őt
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
követte
Vachott Sándor
Vachott Sándor
ról szóló emlékbeszédével, majd
AJ
Arany János
a Daliás időkből olvasott részletet; az irodalmi részt
Jókai Mór
Jókai Mór
zárta Bábel című költeményével.
Te vagy
Jókay
Jókai Mór
 [!]
[sic!]
inkább lehettek utól, mert érettetek szívesen vár a közönség, mely bizony értem nem fog 3-4 óra hossztt
 [!]
[sic!]
egy helyben ülni.  
  Olvasám valahol, hogy tag-választás is lesz a
K Társaságnál
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy Társaságnál
.
n
Jegyzet
tag-választás is lesz a
K Társaságnál
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy Társaságnál
– A társaság jan. 30-án tartotta tagválasztó gyűlését, ahol
Bérczy Károly
Bérczy Károly
t (9 szavazattal), Dobsa Lajost (6 szavazattal),
Fábián Gábor
Fábián Gábor
t (7 szavazattal),
Lévay József
Lévay József
et (8 szavazattal) és
Madách Imré
Madách Imre
t (9 szavazattal) választották a tagok sorába. „Jelen voltak, b.
Eötvös József
Eötvös József
elnöklete mellett:
Arany János
Arany János
,
Gaál József
Gaál József
,
Hunfalvy Pál
Hunfalvy Pál
,
Kiss Károly
Kiss Károly
, Lukács Móricz,
Greguss Ágost
Greguss Ágost
,
Salamon Ferencz
Salamon Ferenc
,
Toldy Ferencz
Toldy Ferenc
,
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
,
Tóth Lőrincz
Tóth Lőrinc
, – és, országfejedelmi biztosúl, Baintner Antal m. kir. helytartótanácsos úr.” ( MTAK Kt Ms 5767)
Lévay
Lévay József
ról, bizonnyal híszem, nem feledkeztek el. Részemről ohajtanám
Dobsá
Dobsa Lajos
t,
SzabóKárolyt
Szerkesztői feloldás:
Szabó Károly
Szabó Károly
t
,
Bérczy
Bérczy Károly
t,
Vadnay
Vadnay Béla
t,
TóthEndré
Szerkesztői feloldás: Tóth Endrét
n
Jegyzet
Vadnay
Vadnay Károly
t,
Tóth Endré
Tóth Endre
t
Vadnay Károly
Vadnay Károly
t 1866-ban választották be,
Szabó Károly
Szabó Károly
t és
Tóth Endré
Tóth Endre
t később sem.
még; nem tudom, hányat s kiket akartok választani, igen megköszönném, ha alkalomszerüleg egy pár sorban tudósitanál.  
  Azt ís akarom kérdeni: ugy tekintetik-e felolvasandó költeményem mínt
[törölt]
« felolvasás »
székfoglalás? s a Társaság sajátjává válik az „ad graecas Calendas”
n
Jegyzet
„ad graecas Calendas”
– a görög Calenda alkalmával (lat.). A római naptárban a Calenda a hónap első napja, az adósságok megfizetésének határideje. A görög naptárban viszont nem szerepel Calenda, tehát a mondás jelentése: ’sohanapján’. Suetonius szerint Augustus császár kedvelt szavajárása volt.
megjelenendő Évlapokra,
n
Jegyzet
Évlapokra
– A Kisfaludy Táraság évente megjelenő, az adott évi működésről beszámoló és az évközi felolvasásokat tartalmazó kiadványa, ami a hatvanas évektől az év folyamán többször is megjelenő füzetté alakult.
vagy enyém maradhat-e kiadásra? Nem ohajtom azon dícsöséget, hogy – mint közgyülési tárgyat – minden lap, boldog s boldogtalan, íngyen tölcse
 [!]
[sic!]
be vele egy félszámát.  
  Küldj már valami
„megcsinální”
Szerkesztői feloldás: „megcsinálni”
valót a lap számára. Kérlek, ha az Ember tragédíája megjelen, küldj bel
[szerkesztői feloldás]
ől
e, ha csak olvasás végett ís, mindjárt egy példányt nekem.  
  Isten veled, ölel, tieiddel együtt  
  híved  
 
SzászK
Szerkesztői feloldás:
Szász K
Szász Károly
 
 
KSzM
Szerkesztői feloldás: KunSzentMiklós
. 1862. Jan. 8.  
  UI. Niní! Még nem is gratuláltam a 200 aranynak,
n
Jegyzet
Még nem is gratuláltam a 200 aranynak
1861-ben
AJ
Arany János
kapta az akadémiai nagyjutalmat (vesd össze az 1385. sz. levél jegyzetével.)
mert oly természetesnek s illőnek találtam hogy te nyer
[törölt]
« d »
ed
Beszúrás
, hogy nem is tartám szükségesnek a gratulatiót. Bár a következő 6-k évít is te költhesd el!  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 605.)