Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. január 15.
 
  Kedves barátom!  
  Használom az elsö reggeli órát, midön szemem
m
Beszúrás
ég tűrhető állapotban van, s aránylag jól, a nap többi részéhez képest. Az új évi köszöntést szivesen visszaadom, ám bár meglásd: hogy egyikből se lesz semmi sem.  
  Igen köszönöm fáradozásaidat mindemütt,
 [!]
[sic!]
különösen
Heck.
Szerkesztői feloldás:
Heckenast
Heckenast Gusztáv
-nál;
n
Jegyzet
különösen
Heck.
Szerkesztői feloldás:
Heckenast
Heckenast Gusztáv
-nál
Tompa
Tompa Mihály
verseinek kiadására
Heckenast
Heckenast Gusztáv
vállalkozott (vesd össze az 1385. sz. levél jegyzetével ), a kötet 1863-ban jelent meg.
csalódtam, még nincs egy kötetre
menö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: menő
versem egészen; nyárig lesz, s őszre a füzet kereskedésbe mehet; add át neki tiszteletemet, gondolom a késés, nem változtat a dolog lénye
g
Beszúrás
én.  
 
Pfeifer
Pfeifer Ferdinánd
hamis ember! megvexálom,
n
Jegyzet
megvexálom
– megbosszantom (lat.)
sohase fogok neki két három felszólitás nélkűl fizetni.  
 
János
Arany János
, a dijazással különösen vagy! sohase láttam illy csökönösséget barátok közt; én azt hiszem, ez boszú,
 [!]
[sic!]
me rt
Szerkesztői feloldás: mert
igaz: hogy eleitöl fogva nem kellett volna tőled pénzt venni el. Most nekem sokat kell írni, hogy a kötet ki-legyen, és így adhatok neked is elég verset, azonban várj, míg én pestre
 [!]
[sic!]
megyek akkor számolunk.  
  Azt a verset, melly kellemetlenséget okozhatna:
n
Jegyzet
a verset, melly kellemetlenséget okozhatna
– l. az 1385. sz. levélnél
okvetlen hajítsd a tűzbe, bajos volna most nekem mindenképen a hurczoltatás, aztán tudom: millyen az; próbáltam.  
  Az akademiai nagy dij
neked
Beszúrás
adatásán igen nagyon örülünk itt mindnyáján;
 [!]
[sic!]
az ármánykodást fel se vedd! az a coulissok megett
n
Jegyzet
coulissok megett
– kulisszák mögött, titokban (fr.)
történik, a publicum nem látja. Aztán én! mit gondolsz?! emlékezzél a Kazinczy-dij historíájára.
n
Jegyzet
Kazinczy-dij historíájára
– Az Akadémia 1859-ben pályázatot írt ki
Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc
működését méltató munka elkészítésére. Az 50 arany pályadíjat
Tompa
Tompa Mihály
nyerte el, de sértette az összeg csekély volta, a bíráló bizottságnak a mű kiigazítására vonatkozó utasítása, illetve az, hogy az 1859. okt. 27-i ünnepi gyűlésen
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
rosszul és nehezen hallhatóan olvasta fel a művet. (vesd össze AJÖM XVII. 1114., 1115., 1118. és jegyzeteiket; valamint TMLev I. 454. 324–325. és Porkoláb 1999. )
 
  Most magunkról valamit. Én megvagyok, szemem állapotja megállott; se ki, se be; nincs jobban, nincs roszabbúl. Küzdünk az élettel s e kedves hivatallal járó gyönyörüségekkel; veszekszünk minden behozott véka gabona felett sat sat sat. Feleségem mint a hold, egy hónapig telik (jól van), egyig ismét fogy (beteges); ez így megy egyhangulag máról hónapra, évröl évre.
Szeme re
Szerkesztői feloldás:
Szemere
Szemere Miklós
itt volt;
n
Jegyzet
Szemere
Szemere Miklós
itt volt
Tompa
Tompa Mihály
régi barátjával,
Szemere Miklós
Szemere Miklós
sal
AJ
Arany János
is általa került közelebbi kapcsolatba. Viszonyuk harmonikus volt mindaddig, amíg
Szemere
Szemere Miklós
részt nem vett a „kritika-vitá”-ban és össze nem különbözött
Brassai Sámuel
Brassai Sámuel
lel. Erről részletesebben az 1414. sz. levél jegyzeteiben.
együtt létünket elrontotta a
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
czikkje,
n
Jegyzet
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
czikkje
Nincs már ismerettyű! SzF II. I. 6–7. sz.; 1861. dec. 12. 85–87., dec. 19. 103–105.
Miklós
Szemere Miklós
a világ legjellemesebb embere, de ingerlékeny, a millyen jó magam is vagyok.  
  Ma jan 15. van, még nem kaptam egy szám Figyelőt se.
n
Jegyzet
még nem kaptam egy szám Figyelőt se
– „Lapunk közelebbi pár száma az ünnepi nyomdaszünetek, a legutolsó pedig rendőri akadály miatt késett el; miért bocsánatot kérünk olvasóinktól.” SzF II. I. 11. sz. 1862. jan. 16. 175.
Hát gyermekeid hogy vannak? Nem irtál rólok, de igaz: az asszony is kapott levelet az asszonytól!  
  A papír elfogyott, a tehetség is. Isten áldjon és szeressen benne
[szerkesztői feloldás]
te
ket!  
  a régi  
 
Miska
Tompa Mihály
 
  Hanva jan 15. 1862  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.) Válasz
AJ
Arany János
1862. jan. 3-i levelére (1385. )