Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – MADÁCH IMRÉNEK
Pest
Budapest
, februar 13. 1862  
  Édes barátom,  
  Már régecskén irtam hozzád,
n
Jegyzet
Már régecskén irtam hozzád
AJ
Arany János
1862. jan. 24-i levelét l. az 1400. sz. alatt
a mire választ remélék, de az mostanáig elmaradt. Nem kaptad volna-e levelemet, vagy – a mire gondolni sem merek – valami sértett volna eljárásomban műve
d
Beszúrás
körűl? Én ama sebtiben irott levélben igyekeztem számot adni a dolog technikai oldaláról, különösen a mi a legjobb akaratom s erölködésem daczára is be
[törölt]
« n »
c
Beszúrás
súszott egykét sajtóhibát illeti, meg a változtatásokról, melyekre korlátlanúl felhatalmaztál, de melyekben még is én leginkább a veled már közlöttekre szorítkoztam. Azt is említém, hogy ha ezek ellenedre vannak, egy második kiadásban – mely istennek hála, ide s tova sűrgető szükség lesz
n
Jegyzet
sűrgető szükség lesz
– A második kiadás 1863-ban jelent meg „tetemesen javított” jelzővel ( Ko Uj könyvek rovat: I. 12. sz. 1863. márc. 22. 288.)
– vísszaállíthatod az eredeti szöveget (kéziratod nálam még használható állapotban megvan). A mit nem akarok hinni, az, hogy a tiszteletdij csekély voltán
n
Jegyzet
a tiszteletdij csekély voltán
Madách
Madách Imre
művét 50 arannyal honorálták.
ütköztél volna meg, miután én előre megirtam, hogy a Kisfaludy-társaság sokat nem igérhet, s körülbelül érintettem azt is, micsoda határok közt mozoghat dijazása. Hogy ez, ivenkinti honoralás
 [!]
[sic!]
helyett, egy ennek circiter
n
Jegyzet
circiter
– körülbelül (lat.)
megfelelő összegben és aranyban fejeztetett ki, az én indítványomra történt, ki ha a dij értékét nem növelhettem, akartam legalább az odanyújtás módja által kedvesebbé tenni. A Kisfaludy-társaság oly társaság, melynek, mint a titoknoki jelentésből olvashatod, egész évi bevétele alapitványai után nem tesz 400 frtot, s így ebből folyó (benső), költségeit sem bírja fedezni; csupán azon 4 ft os befizetésekből honorálhat tehát, melyeket pártolóitól kap. Ezek összege még most is alig haladja az ezeret, s ebből kell 60 ivet kiállítani, postán szétkűldözni stb. Tisztelet dijra tehát csak annyit fordíthat, mennyi ebből aránylag esik – s az műved irányában végtelen kevés, tudom, s tudtam előre ís: de egy moralis testűlet kedvez fogadásában bizonynyal több volt rád nézve, mint ha könyvárus még egyszer annyít fízetett volna. Ezt felőled szentűl hiszem, annyival inkább mert az én föllépésem némileg hasonló volt a tiedhez, s bár én Toldiért 15 – mondd: tizenőt
 [!]
[sic!]
aranyra versenyeztem, s 20-at kaptam, sokért nem válnék meg e début
n
Jegyzet
début
– kezdet (fr.)
em
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
lékétől. Nem folytatom hát e materialis excusatiót,
n
Jegyzet
materialis excusatiót
– anyagi mentegetőzést (lat.)
melyre hihetőleg épen semmi szükség nem vala, hanem kérem becses válaszodat, átadjam e valakinek, vagy postán küldjem a küldendőt, miután most már oly helyzetben vagyok hogy minden órán beválthatom.  
  Tragédiád ismertetése a Figyelőben is megkezdődött.
n
Jegyzet
Tragédiád ismertetése a Figyelőben is megkezdődött
Szász Károly
Szász Károly
bírálata 1862. febr. 13-ától, hét részben, ápr. 3-ig jelent meg ( SzF II. I. 15–22. sz.). L. az 1400. sz. levél jegyzetét.
Nem vagyok vele (a birálattal) megelégedve sokhelyt, különösen a felfogást hiányosnak tartom, de hadd beszélje ki magát: majd hozzá szóljunk többen is. Egy ily mű megérdemli, hogy több felől tanulmányozzák, s az iróra nézve még elhibázott birálat is lehet hasznos; mert
péld.
Szerkesztői feloldás: péld.ául
abból láthatja, mennyire kép
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
s alábbrendelt szellem felfogni azt, a mit gondolt, és szoktatja magát a többségnek felfoghatóbb kifejezésre. Magam irtam volna a műről, de egy az, hogy a közgyűlés elkészületei és lapom gondjai (meg czudar beteg kedélyem) nem hagytak ily nagyobb lélekzetű vizsgálatba bocsátkoznom, más az hogy (te ezt még nehezen próbáltad, de úgy van) ha az ember valamely művet újra meg újra gépileg olvasott, igazgatott, sajtóhibáin és bibulára
n
Jegyzet
bibulára
– itatóspapírra
nyomott kefe-levonatain hétszámra rágódott, legyen a világ első költeménye vagy saját édes szülötte, ugy el fog telni vele, hogy pár hónapig rá sem szeret nézni. Innen van az, hogy
Szász Károly
Szász Károly
ra bíztam az első bemutatást, miután
Gyulai
Gyulai Pál
a
Bpesti Szemlébe
Szerkesztői feloldás: Budapesti Szemlé
be igérkezett volt,
Salamon
Salamon Ferenc
pedig (s csak ezek az én kritikusaim) három lapnál van robotban. De most ez utóbbi is igérte, hogy fog irni róla:
n
Jegyzet
ez utóbbi is igérte, hogy fog irni róla
– Mint
Gyulai
Gyulai Pál
,
Salamon
Salamon Ferenc
sem írta meg dolgozatát, aki a művet Goethe-reminiszcenciának tartotta (vesd össze 1400.).
s egy félévig majd csak kitartjuk vele a Figyelőt.  
  Isten áldjon meg, édes barátom, s arra kérlek, légy irántam egész bizalommal. Mindennek gondolhatsz, csak „sok fából faragó” embernek nem. Lehet, hogy tapasztalsz még ezután ís „mogorva hallgatónak” – vagy „confusus”
n
Jegyzet
confusus
– zavaros (lat.)
levélirónak, de
írántad
Szerkesztői feloldás: irántad
kevesebb tisztelettel és szeretettel viseltetőnek – soha! Élj boldogúl, és bocsáss meg, ha nem tudva és nem akarva valamiben sértettelek.  
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János