Aranysárkány fejléc kép
 
TORKOS LÁSZLÓ – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Ádánd, 1862. február 16.
 
  Tekintetes Úr!  
  Ha elsö levelem Tekintetes Urnak kezeihez jutott,
n
Jegyzet
Ha elsö levelem Tekintetes Urnak kezeihez jutott
– Vesd össze a 1406. sz. levéllel.
ugy jelen soraimat méltán tolakodásnak tekintheti; de épen minthogy – most rövid idő óta több levelem veszvén el – nem tudhatom, nem volt-e emlitett levelemnek ís
 [!]
[sic!]
hasonló sorsa, azért bátorkodom Tekintetes Urhoz „Az ifju küzdelmei” czímü munkám érdekében, nehány sort intézni, mert elgondolhatja Tekintetes Ur, mílly igen igen kínos a bizontalanság olly dologban, mellyről az ember tudja, hogy rosz sikere által sok időre ismét megszünnek reményei ’s kilátásai.  
  Tehát ismét kérem Tekintetes Urat, legyen szíves munkám elolvasására egy rövid órát szentelni – ha azt tán még nem tette meg –; vagy adja át egyenesen a Kisfaludi társaságnak véleményadás végett; – tán nem lesz a tisztelt társaság az által megsértve ha egy ismeretlen egyén, – munkája érdekében a tisztelt társaság bölcs itéletéhez folyamodik.
[szerkesztői feloldás]
piros ceruzával aláhúzva
Fö czélja azonban jelen soraimnak az, hogy Tekintetes Urat megkérjem, legyen szíves munkámnak jelen és jövendö sorsáról engem a „Szépirodalmi Figyelő”ben, a „Nyilt levelezés” alatt csak néhány szóval tudósítani,
n
Jegyzet
a „Szépirodalmi Figyelő”ben, a „Nyilt levelezés” alatt csak néhány szóval tudósítani
– A „válasz” a SzF hasábjain, a Kisfaludy-társaság rovatában: „Torkos László urnak ’Az ifju küzdelmei’ czimü munkája vizsgálat alá bocsáttatott” ( SzF II. I. 19. sz. 1862. márc. 13. 302.). A Kisfaludy Társaság 1862. febr. 27-i ülésének jegyzőkönyve szerint: „Torkos László ur beküldött költeménye:
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Az ifju küzdelmei
Beszúrás
Bérczy Károly
Bérczy Károly
tag
[törölt]
« birálata »
vizsgálata alá bocsáttatott.” ( MTAK Kt Ms 5767). Rá egy hónapra a Társaság már kész volt a bírálattal: „Torkos László ur ’Az ifju küzdelmei’ czimü dramatizált allegoriát véleményadás végett a Kisfaludy-társaság elé terjesztvén, a munka multhavi ülésben vizsgálat alá bocsáttatott, a jelen ülésben pedig e vizsgálat eredménye adatott el. Az adott vélemény szerint a mű kiváló figyelmet érdemel; gondolkodó főről s lyrai hangulatu kedélyről tanúskodik; czimének ’dramatizált allegoria’ tökéletesen megfelel; verselése könnyü, szabatos és változatos. – Kézirata iránt a szerző sziveskedjék az alulirtnál rendelkezni.” ( SzF II. I. 22. sz. 1862. ápr. 3. 350.; MTAK Kt Ms 5767). A társaság azonban kellő anyagi bázis híján nem tudta vállalni a mű kiadását. Az 1862. ápr. 24-i ülés jegyzőkönyve „a szerzőt azonban fölhatalmazza, hogy munkája elé, ha az más uton kiadatnék, e szókat nyomathassa: ’A Kisfaludy Társaság által dicséretre méltatott mű.’” ( MTAK Kt Ms 5767.) A regény 1863 folyamán meg is jelent ( Az ifjú küzdelmei. Dramatizált allegoria 6 képben.
Pest
Budapest
, 1863 ).
Torkos
Torkos László
AJ
Arany János
folyóiratainak rendszeres munkatársa lett, félévenként egy költeménnyel jelentkezve (l. az 1406. sz. levél jegyzetét).
hogy kín
z
Beszúrás
ó bizontalanságomat valahára vagy öröm, vagy kiábrándulás váltsa fel.  
  A Tekintetes Ur  
  alázatos szolgája  
  Ádánd 1862 Febr 16.