Aranysárkány fejléc kép
 
KOVÁCS PÁL – ARANY JÁNOSNAK Győr, F
[szerkesztői feloldás]
e
br
[szerkesztői feloldás]
uár
. 18. 1862.  
  Tekintetes igazgató Ur!  
  Ide mellékelve van szerencsém önnek 13.
n.
Szerkesztői feloldás: német
forintot
n
Jegyzet
n.
Szerkesztői feloldás: német
forintot
– Valószínűleg az osztrák/ausztriai értékű forintot, melyet az 1857-es egyezmény alapján 1858-tól vezettek be Ausztriában és Magyarországon hivatalos valutaként. Ez 21:20 arányban állt a régi (konvenciós) forinttal, azaz 100 régi ft = 105 osztrák értékű ft.
küldeni, melyekből 5
for.
Szerkesztői feloldás: forint
m.
Szerkesztői feloldás: méltóságos
gr. Batth
[törölt]
« i »
y
Beszúrás
ányi Géza
n
Jegyzet
gr. Batthyány Géza
– (1838–1900): az 1860-as évektől főrendiházi tag, egy ideig Sopron megyei alispán is
ur 100 ft alapitványi tőkéjének 1. évi kamatja;
n
Jegyzet
5
for.
Szerkesztői feloldás: forint
m.
Szerkesztői feloldás: méltóságos
gr. Batthyányi Géza ur 100 ft alapitványi tőkéjének 1. évi kamatja
– A Kisfaludy Társaság 1862. febr. 27-i rendes ülésének jegyzőkönyvében is szerepel ( MTAK Kt Ms 5767.). A Társaság anyagi hátterét részben a 100 ft-os alapítványok jelentették, melyek 5 ft-os évi kamatja folyt be pénztárába.
külön-külön 4. forinttal pedig 1.,
Preng Mihál
Preng Mihály
,
n
Jegyzet
Preng Mihál
Preng Mihály
– nevét ekkoriban
Peregi
Preng Mihály
re magyarosító győri lakos
2., Dr
Kovács Pál
Kovács Pál
, a’ Kisfaludy társaság pártfogó tagjai
n
Jegyzet
4. forinttal pedig
[szerkesztői feloldás]
a’ Kisfaludy társaság pártfogó tagjai
– A Társaság másik anyagi bázisát az évente 4 ft-ot fizető pártolói tagok jelentették, akik ezért könyvilletményben is részesültek, évente 60 ívnyi könyvküldemény formájában. A pártolói díj alapvetően e könyvilletmények kiadását fedezte. (Vesd össze
AJ
Arany János
Tompa Mihály
Tompa Mihály
nak, 1860. aug. 10. AJÖM XVII. 1181. 430., 902. )
közé kivánnak följegyeztetni. – a’
 [!]
[sic!]
Könyv-ill
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
téket méltóztassék ön hozzám, posta utján utasítani Győrbe; én itt majd átadom azt az illetőnek is. –  
  Tisztelettel maradván  
  a’ tek. igazgató Urnak  
  kész szolgája  
  D.
Kovács Pál
Kovács Pál
 
 

Megjegyzések:

Dr.
Kovács Pál
Kovács Pál
(1808–1886): orvos, 1833-tól az Akadémia levelező és 1836-tól a Kisfaludy Társaság alapító tagja, élete végéig Győrött dolgozott: 1847-ben a Hazánk című lapot alapította, az 1857-ben indult Győri Közlöny főmunkatársa volt; számos költeményt, elbeszélést és színművet írt. Kedvelt, népszerű elbeszélő, akinek munkáit szívesen fogadták a korabeli orgánumok. Írásai jelentek meg pl. az Athenaeumban, CsalKörben, FL-ban, Hf-ban.