Aranysárkány fejléc kép
 
MADÁCH IMRE – ARANY JÁNOSNAK
A. Sztregován
Alsósztregova
1862 Feb 20án  
  Kedves Tisztelt barátom!  
  Hogy igen igen kedves 2 leveledre csak most válaszolok, annak valóban materialis oka van, de korántsem ollyan, millyet Te ugyan emlitesz,
n
Jegyzet
Te ugyan emlitesz
AJ
Arany János
attól tartott, hogy
Madách
Madách Imre
, a Tragédia honoráriumának csekélysége miatt burkolózott hallgatásba az elmúlt hetekben.
de engedd hinnem, hogy nem hiszesz felőlem. – Majdnem két hétig hon nem voltam, egy hétig meg katona-executió
n
Jegyzet
katona-executió
– katonai végrehajtás – vesd össze 1392.
ült nyakamon, tegnap előtt hagyott csak el. Tegnap még pihentem, nem akarván
oy
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: olly
kedélylyel, mellyre talán még iménti környezetem légköréből valami ragadt vólt, leg kedvesebb foglalatosságaim egyikéhez térni, t.i. hogy veled legalább levélben társalogjak. Igy írok csak ma. – A tragédia kiálitása a’ lehető leg kedvesebb izlésemre is, s átalános vélemény szerént. Változtatásaidért csak ujabb hálával tartozom, a nyomtatási hibák meg bámulatos gyérek. Egyedűl a 39ik lapon a’ második sorban „arra ítélt állata,
mey
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: melly
minden rendnek malmán húzni fog” nem cohereal
n
Jegyzet
cohereal
– nyelvtanilag egyezik (lat.)
talán egészen, itt nem tudom eredetileg már én hibáztam-e el a’ constructiot s te észre nem vetted, vagy máskép jött bele a’ kis zavar, – ez azonban olly semmiség, hogy épen felhozása álltal
 [!]
[sic!]
az egész ritka hibátlanságát emelem ki. – Egyet fogok csak örökké restelleni s
piruln
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: pirulni
magam elött, hogy ollyan szellemet mint tiéd, magasztos hivatásától én vontam el hetekre
meanicus
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: mehanicus
munkára, hibák igazítására e. a. t.
n
Jegyzet
e. a. t.
– stb. jelentéssel – az AJLI II. egyenesen át is írja „stb.”-re (399.)
A te oda engedő barátságod ’s készséged pedig e’ szégyenemet még inkáb
 [!]
[sic!]
növeli, pedig még ha levéllel kereslek is meg, akkor is kétszer szoktam meggondolni, valjon vegyem-e időd
et
Beszúrás
, s úgy is elfoglalt lelkedet illy haszontalansággal igénybe, máskép el hiheted, hogy többször alkalmatlankodnám soraimmal. – Ami a’ tisztelet dijt illeti, arra azt mondom, ha a Kisfaludy-társaság nem adott volna semmit, az többet érne nekem elismerése mellett, mint a’ könyváros nagy díjazásai, de nem rendkívűli s valóban érdemem feletti díjazásban részesített
-e
Beszúrás
már csak azzal is, hogy keblébe fel venni érdemesnek itélt? – Azon kivül maga a’ nekem szánt öszveg is olly illedelmes, hogy egy vadon-újan az irodalomba toppant ember mint én, alig ha a’ könyvárustól azt meg kapja; – mert müvem jó nevét ismét csak a társaságnak köszönhetem. – Leg elejétől azonban az vólt feltett szándékom, hogy első spoliaimat
n
Jegyzet
spoliaimat
– (hadi)zsákmányaimat (lat.)
a múzsák óltárára
 [!]
[sic!]
szentelem s így e’ tisztelet dijból egy dupla alapitványt akarnék csinálni a Kisfaludy-társaságnál, gondolom hogy az egyszerű alapítvány 60 frt, úgy 120 frtot kivánnék alapitani. A többit 200 frtig kiegészitve, az Akademia tőkéjéhez szántam. Itt falun nem tudjuk úgy a cursusokat,
n
Jegyzet
cursusokat
– árfolyamokat (lat.)
mik mai időben mindég változnak, azért kérlek légy kegyes e dolgot helyettem el intézni s nekem meg írni
[törölt]
« hi »
mi hiányoznék még hozzá, körűlbelől nem sok lesz. A tisztelet díj felvételéről pedig mi nyugtatot küldjek ’s küldjek-é
áalán
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: átalán
fogva. – Most ismét egy új kérést!  
  – Te voltál az ki nevemet az irodalomba hoztad, ítéleted temethette volna azt el örökre. – Azon sok után meg tennéd-e azt is még értem, hogy Te mutatnál be a társaságba?
n
Jegyzet
Te mutatnál be a társaságba
Madách
Madách Imre
ot az 1862. jan. 30-i gyűlésen választották a Társaság soraiba, székfoglalóját pedig márc. 27-én tartotta. A Kisfaludy Társaság márc. 27-i ülésének jegyzőkönyve szerint: „
Arany János
Arany János
Igazgató üdvözölvén s bevezetvén
Madách Imre
Madách Imre
ujon választott tagot, az utóbbi ’Az aesthetika és társadalom viszonyos befolyása’ czimű értekezéssel foglalá el helyét.” ( MTAK Kt Ms 5767.)
AJ
Arany János
bemutatását a SzF is közölte: Egy üdvözlő szó (II. I. 26. sz. 1862. máj. 1. 401–402.; AJÖM XII. 369–371., 774–780.)
– Van-e továbbá rendes idejök a társaság üléseinek, mellyekben székemet el foglalhatom? – Már készítek e’ czélra egy esteticai
 [!]
[sic!]
munkát, de minden esetre közölni szeretném veled, ’s kérlek mond majd meg el mondhatom-e, – mert valami sületlent nem akarnék mondani, miután ugy is többet vár tőlem minden, mint valóban bennem van, sok, érdemem feletti birálata miatt müvemnek. – Én kedves barátom publicista voltam
n
Jegyzet
publicista voltam
Madách
Madách Imre
az 1840-es években a centralisták orgánumába, a PH-ba írt.
mielőtt az irodalomban fel léptem, pártküzdelmekben, megyei caballákban
n
Jegyzet
megyei caballák
– Kabale: ármány, intrika (né.) latinosított változata
vettem részt, azért ne hidd hogy talán olly érzékeny vagyok a’ kriti
[törölt]
« c »
k
Beszúrás
ában, mint egy szűz lány, ki mindjárt el pirúl. Az én bőröm e tekintetben vastag, ’s beszélhetne nekem sokat valaki míg sértve érzeném magamat. Szinte furcsán esik müvem irányában az a selyem kritika mindenfelől, csak úgy ohajtom a’ daróczot, – nevetném nem fájna, ’s egy olly ember becsülése mint Te, egyensúlyozna előttem ezer mást. De ismét bele jöttem a’ fecsegésbe. Engedj meg, s tartsd tovább is barátságodba Ki megnem szűnök lenni igaz tisztelőd is  
  őszinte barátod  
 
Madách Imre
Madách Imre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.) Válasz
AJ
Arany János
1862. jan. 24-i és febr. 14-i leveleire (1400., 1408.)