Aranysárkány fejléc kép
 
DESSEWFFY EMIL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862 tavaszán
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1862. tavaszán
AJ
Arany János
1862 májusában három négysoros epigrammát készített (Széchenyi tiszai oszlopára. Azon hírre, hogy ott érc-szobra fog állíttatni). Az emlékműre végül
Szász Károly
Szász Károly
egyik epigrammája került ( AJÖM VI. 240.)
 
 
Széchenyi
Széchenyi István
volt a’ Tiszaszabályozás meginditója, sőt mondhatni alkotója.  
  A’ vállalat
ú
Beszúrás
jsága, a’ feladás nagyszerűsége, a’ pénzállapotok szűk volta, a’ készen álló pénznek csekélysége, a’ tenni leginkább szeretők cselekvési kedvét is megzsibbasztva tarták.  
  Ő nem habozott, ’s magával ragadta azokat is, kik a’ szűkségesre reá ismertek, de az akadályokat látva, szerették a’ cselekvést halasztani, mig majd az ország fogja földjeiket gátakkal védeni!  
 
Megindúlt1846
Szerkesztői feloldás: Megindúlt 1846
a’ nagy és korszerű munka. Ő 1848ig vezette csak. Igen súlyos idők következtek. Daczára ezeknek, folytak és folynak a’ védmunkálatok.  
  Ma körül belöl 100 mértföld hosszú védgátak állanak. Ezek közzül
 [!]
[sic!]
maga az alsó Zabolcsi Társulat 18 mértföldnyit épített.  
  A Társulat
[törölt]
« Széchenyinek »
azon helyen akar
Széchenyi
Széchenyi István
nek egy Obeliszket állítani, a Dob – Polgári gát tövében, hol ő a’ szabályozást az első kapavágással tettleg megkezdette. Ide egy pár sor fölirás kell. Ezt bizodalommal
Arany János
Arany János
tol várja  
 
DesewffyEmil
Szerkesztői feloldás: Desewffy Emil
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 594.)