Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. május–június fordulója
 
  Kedves Barátom,  
  Hogy soká ne várj reá, egyiket az igérteket,
 [!]
[sic!]
a
TóthEndre
Szerkesztői feloldás:
Tóth Endre
Tóth Endre
birálatát
n
Jegyzet
Tóth Endre
Tóth Endre
birálatát
Harangvirágok. SzF II. II. 9–10. sz. 1862. júl. 3. 134–135., júl. 10. 149–151.
küldöm. Tudom lesz megint harag
n
Jegyzet
Tudom lesz megint harag
– Az 1861-ben kezdődött ún. kritika-vita is
Szász
Szász Károly
és
Gyulai
Gyulai Pál
polémiájából nőtt ki.
Szász
Szász Károly
Borura derü. Költemények. Irta Zalár című cikkében ( SzF I. 9. sz. 1861. jan. 2. 133–135.)
Gyulai
Gyulai Pál
t is bírálta, aki Néhány szó a kritikáról című írásával válaszolt (Ugyanott I. 17. 18. sz. 1861. febr. 27. 257–261., márc. 6. 273–276.). A pengeváltások egymást követték:
Szász
Szász Károly
: Még néhány szó a kritikáról (Ugyanott I. 21. 22. sz. 1861. márc. 27. 321–324., ápr. 3. 337–340.),
Gyulai
Gyulai Pál
: Megint a kritikáról (
Szász Károly
Szász Károly
nak) (Ugyanott I. 29. sz. 1861. máj. 23. 449–453.), majd ismét
Szász
Szász Károly
:
Gyulai Pál
Gyulai Pál
nak (Ugyanott I. 30. sz. 1861. máj. 30. 478.
AJ
Arany János
hosszú lábjegyzetével) és végül
Gyulai
Gyulai Pál
: Megint a kritikáról (
Szász Károly
Szász Károly
nak) II. (Ugyanott I. 34. 35. sz. 1861. jún. 27. 529–532., júl. 4. 545–548.) Vesd össze AJÖM XVII. 1247.
Gyulai Pál
Gyulai Pál
levele
AJ
Arany János
-nak 1861. jan. 15. 3. jegyzetét (942.) Vitájukat elször a
Szász Károly
Szász Károly
t bíráló
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
értékelte (Wohl Janka költeményeiről írva: Ugyanott I. 39–40. sz. 1861. aug. 1. 613–616., aug. 8. 629–632.), amire
Szász
Szász Károly
felelt (A kritikáról – még egy kis toldalék, Ugyanott I. 40. sz. 1861. aug. 8. 638.), majd
Salamon
Salamon Ferenc
főcikkben fejtette ki elveit: Az ember és iró (Ugyanott I. 42–43. sz. 1861. aug. 22. 657–659. aug. 29. 673–675.). Vesd össze még: 1414.
minden részről, de már nem tehetek róla.
Gyulay
Gyulai Pál
nak nem kellene engem minden kikeresett alkalomnál ütni-pofozni.
Szeberényí
Szeberényi Lajos
Petőfi
Petőfi Sándor
-tárgyban életemben semmit sem szóltam,
n
Jegyzet
Szeberényí
Szeberényi Lajos
Petőfi
Petőfi Sándor
-tárgyban életemben semmit sem szóltam
– Az újabb asszót
Gyulai
Gyulai Pál
kezdte Szeberényi Lajos
Petőfi
Petőfi Sándor
ről írt művének bírálatában: „ez nem erkölcsi bátorság. Ezt ugyan nem volna szabad mondanom az udvarias
Szász Károly
Szász Károly
szerint, ki megtiltja az iró erkölcsi intentióit kutatni, a sorok közt nem enged olvasnunk, s a társadalmi illemet az irodalmi illemmel egynek tartja, azonban én még nem aláztam oda tollamat, hogy ily szabályokat aláirjak”; ill. „nem én vagyok az, ki a kritika jogait csonkitni ohajtom. Ott van és
Szász Károly
Szász Károly
s utánok egy egész had, kik az illem örve alatt rablánczokat akarnának verni a kritikára.” ( Néhány év Petőfi életéből, SzF II. II. 3. sz. 1862. máj. 22. 37–38.) Erre válaszolt
Szász
Szász Károly
a Tóth Endre-bírálat bevezetéseként: „
Tóth Endre
Tóth Endre
ujabb költeményeit ismertetvén, jó alkalmam volna ismét, mint Zalárnál,
Gyulai Pál
Gyulai Pál
lal polemizálnom. De a kit egyszer a kigyó megcsipett, a gyíktól is fél, azt mondja a példabeszéd. Nem is tanácslom senkinek, legkevésbbé pedig magamnak, hogy
Gyulai
Gyulai Pál
val polemizáljon. Mert ezen derék itészünk, ki mint tudva van, a kritika jogait a legszélesebb határokig terjesztette ki, a legnagyobb szabadságot, mit elmélete megenged, gyakorlatilag is veszi magának, a nélkül azonban, hogy azt viszont másoknak, s különösen a vele ellenvéleményüeknek, megengedni hajlandó volna. S nem elégszik meg azzal, hogy logikája nehéz - és dialektikája könnyü-lövegeivel ellenfelét leverte és szétszórta – hanem erkölcsi fensége magas öntudatában még megalázó gúnyhahotával is kiséri a futókat. Lásd
Szeberényi
Szeberényi Lajos
elleni hadjáratában, midőn minden apropos nélkül nekem olyasmit vág fejemhez, hogy az én elméletemet aláirni annyi volna részéről, mint ’tollát oda alázni’ – hogy … stb.’ Azonban az én ’udvariasságom’ sem terjed annyira, hogy ily flagrans és nyilvános kicsinylésre egyszerüen meg ne mondjam
Gyulai
Gyulai Pál
nak, miszerint őt semmi sem jogositja azon feltételre s még kevésbé azon nyilvános czélzásra, mintha én, akár elméletileg, akár gyakorlatban, magamat – vagy tollamat megalázni szoktam volna. Részemről sokkal jobban tisztelem őt s magamat, s mi mindkettőnknél több: az irodalmat, semhogy őt, az egészen alap- és, ismétlem, minden apropos nélküli gyanusitások terére követném. Békesség velünk.” ( SzF II. II. 9. sz. 1862. júl. 3. 134.). Mindezeket
AJ
Arany János
a következő szerkesztői megjegyzéssel kísérte: „Amen!
[szerkesztői feloldás]
A mi a jelen esetet illeti, ha
Gyulai
Gyulai Pál
,
Petőfi
Petőfi Sándor
ről irván, nem felejtheti
Szász Károly
Szász Károly
t, nem volna tőlünk méltányos meg nem engedni, hogy
Szász Károly
Szász Károly
,
Tóth Endré
Tóth Endre
ről irtában,
Gyulai
Gyulai Pál
n kezdje. Csak arra kérjük a mostani felszólalót, ne vegye személyes bántalomnak, ha ellenfele az elvét nem akarja hagyni.” (Ugyanott és AJÖM XII. 299. 612.) A már-már személyeskedő hangvételű riposztok ellenére a két „szembenálló” fél magánéleti kapcsolata baráti jellegű volt és maradt. Erre utal
Szász
Szász Károly
július 19-i levelének zárlata: „
[szerkesztői feloldás]
t
ieidet, ugy
Gyulai
Gyulai Pál
t ís ölelve (s fömunkatársi minöségben) üdvözölve”.
minek engem abba keverni – s oly modorban? –  
  Igaz biz az! A
Sz. legendájához
Szerkesztői feloldás: Századok legendájához
előbeszéd kell.
n
Jegyzet
Sz. legendájához
Szerkesztői feloldás: Századok legendájához
előbeszéd kell
Victor Hugo
Hugo, Victor
A századok legendája (La légende des siècles) című versfüzérének első darabja, vesd össze 1393. és 1427. Az előbeszéd elkészült, vesd össze még az 1436., 1460., 1462., 1490. és 1492. sz. levelekkel.
Lesz. S meglesz a sorozat is jelőlve; de mint tudod még egy pár darab jő hozzá! Mind ez, pár hét alatt múlhatlanúl. – A mellett köszönöm szives igéretedet a nyerendő előleg iránt.  
  Esmond
n
Jegyzet
Esmond
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
regénye, a The History of Henry Esmond fordítása 1862-ben jelent meg: Esmond Henrik, Anna királynő felsége ezredesének önéletírása címmel,
Szász Károly
Szász Károly
és Szász Béla közös fordításában. Vesd össze az 1425. és 1427. sz. levelekkel.
első iveí már nálam vannak, a forditás revisiója végett.
n
Jegyzet
a forditás revisiója végett
– A munkarend szerint Szász Béla fordította a regényt, és
Szász Károly
Szász Károly
ellenőrizte azt. Vesd össze 1425.
 
  Tisztelünk, csókolunk – s telyes bízonyossággal várunk Pünkösdre.
n
Jegyzet
várunk Pünkösdre
AJ
Arany János
látogatására nem került sor.
Victor Hugo
Hugo, Victor
A századok legendája (La légende des siècles) című, trilógiára tervezett versfüzérének első darabja 1859-ben készült el,
Szász Károly
Szász Károly
válogatása pedig (A századok legendájából címmel) 1862-ben, a Kisfaludy Társaság könyvilletményeként.
 
 
SzK.
Szerkesztői feloldás:
Szász Károly
Szász Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 605.) Válasz
Arany
Arany János
1862. május 25-i levelére (1436.)