Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, junius 20án 1862.
 
  Édes
Miská
Tompa Mihály
m!  
  Nagyon jól esett látnom a te manupropriádat
n
Jegyzet
manupropria
– kézírás (lat.)
meg azt az irást melynek az utolja sem oly rosz, mint te el akarnád hitetni velem. Szembajod megállapodása pedig nyugtatólag hat én rám, mert ez annak a jele, hogy roszabb már nem lesz, de jobb lehet, mert oly ideggyengűlés az, mely aranyeres
n
Jegyzet e felett pont
bajaiddal van összefüggésben. De bezzeg, meg is szomorodtam, látván hogy
Pest
Budapest
re jövési igéretedet nem szándékozol beváltani. Én erre vártam, mivel azt irtad volt, tartsam itt addig számodra a kincset, de most már elküldöm, mihelyt feltudhatom, mennyi is már a tartozás.  
  Versedet,
n
Jegyzet
Versedet
Sirboltban (l. az 1441. sz. levél jegyzeténél)
mely iránt oly nyugtalanúl kérdezsz, vettem még akkor, hogy ne vettem volna! De lásd, soká folyt az az én historiás énekem,
n
Jegyzet
soká folyt az az én historiás énekem
Daliás idők. SzF II. II. 1–4. sz. 1862. máj. 8. 8–9., máj. 15. 25., máj. 22. 41–42., máj. 29. 56–57. A második kidolgozás második énekét adta.
vagy énekes historiám,
az után
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: azután
meg egy kissé böjtöltetni kellett a publicumot.
Gyulai
Gyulai Pál
ét is elébb kelle adnom,
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
ét is elébb kelle adnom
A távolból SzF II. II. 6. sz., 1862. jún. 12. 89. A vers aktualitása abból fakadt, hogy míg
Gyulai
Gyulai Pál
várandós felesége és gyermeke hamarabb felköltöztek
Pest
Budapest
re, addig – a versében utánuk vágyakozó –
Gyulai
Gyulai Pál
július folyamán követte őket (vesd össze 1429.).
mert alkalmi vers, szalmaözvegyi fájdalom – most van értelme. Így hát a tieddel gazdálkodtam, de már tennap óta
szedő kézben
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szedőkézben
van. Aristocrataságát mit bánom én. Csak le ne foglalják a haza szóért. Mert most ilyen világ van itt. Néha rebellis dolgokat elnéznek, néha egy árnyékért is Kriegsgericht.
n
Jegyzet
Kriegsgericht
– hadbíróság (né.)
Az ember nem tud kiokosodni.  
  Ha isten ugy akarná, mint én, a nyáron egy oly „flankenbewegungot”
n
Jegyzet
flankenbewegungot
– Katonai szakszó: oldalmozgás (né.); a megfutamodás eufemisztikus megnevezése (
Jellačić
Jelačić, Josip
horvát bán nevezte így kihátrálását az országból az 1848. okt. 1–5. között tett hadijelentésében).
tennék, mely lehetségét nyujtaná annak, hogy vagy én meglátogassam Hanvát, vagy Hanva engem. Az a legfelső orvosi dicasterium,
n
Jegyzet
orvosi dicasterium
– orvosi tanács (lat.)
melyhez chronicus nyavalyámat apelláltam
n
Jegyzet
apelláltam
– terjesztettem elő (lat.)
(
Balassa
Balassa János
n
Jegyzet
Balassa
Balassa János
Balassa János (1818–1868): sebészorvos, egyetemi tanár, 1858-tól az Akadémia levelező tagja; elsősorban a sebészet szaktekintélye, a plasztikai sebészet hazai úttörje.
AJ
Arany János
-nak és családjának orvosa.
) Szliácsi
n
Jegyzet
Szliács
– (Sliač): a kor kedvelt fürdőhelye, ahol
AJ
Arany János
1862. aug. 11-től szept. 12-ig pihent ( Voinovich 1938. 33. szerint aug. 7-től szept. 11-ig, holott aug. 9-én még Alsósztregováról írt levelet
Tompá
Tompa Mihály
nak: l. 1465.).
Arany Juliska
Arany Juliska
1862. jún. 9-én írta
Lengyel Dánielné
Lengyel Dánielné Schisszel Jozefa
nek: „Apámnak
Balassa
Balassa János
rendeletéből Szliácsra kell menni, s valoszinüleg el is megyen a jövő hó elején, s egy honapig – vagy talán tovább is – oda lesz.” ( MTAK Kt 376/15.)
AJ
Arany János
nem szívesen hagyta el
Pest
Budapest
et, amit
Arany László
Arany László
Tompá
Tompa Mihály
nak szóló (júl. 18-i) levele is bizonyít: „Most mindnyájan egészségesek vagyunk, s apám már nem is akar menni Szliácsra, hova
Balassa
Balassa János
utasította. Meglehet azonban hogy rá tudjuk venni, hogy elmenjen”. ( TMLev I. 378.) Vesd össze az 1458. sz. levéllel.
fürdőre itélt. De még nem tudom, hogyan teszem szerit. Nem mintha actu
n
Jegyzet
actu
– pillanatnyilag, valójában (lat.)
hiányzanék annyi pénzecske, a mivel megjárhatnám, hanem a lap dolga miatt. Ezt a drága jószágot ugyanis kegyelem tartja,
Heckenast
Heckenast Gusztáv
kegyelme.
n
Jegyzet
Heckenast
Heckenast Gusztáv
kegyelme
– Megállapodásuk értelmében ha a lap veszteséges és az előfizetők száma 750 alá csökken, akkor
Heckenast
Heckenast Gusztáv
bármikor visszaléphet kiadásától. L. AJÖM XVII. 1142. jegyzetét (860.) és az 1481., illetve 1487. sz. leveleket.
Minden órán visszaléphet a szerzdéstől s erre úgy látszik, hajlandó is, mert nem nyer benne, talán veszt is. Ha időközben találna felmondani, ez végtelen zavarba döntene engem, annyival inkább, mert arról kellene gondoskodnom, hogy a lap, bármi név alatt s tartalommal tovább is megéljen, mert nála nélkül én sem tudom hogyan élek meg itt. E nyavalyás helyzet okozza, hogy csak egy pár hónapra sem számithatok
s nem
Beszúrás
intézkedhetem előre, kéziratok beszerzése, vagy szerkesztői helyettes állitása által. A jövő hónap elején azonban itt lesz
Gyulai
Gyulai Pál
, s akkorra meglátjuk azt is, él-e hal-e a lap. Ha megél, mostani formájában, akkor tán elmehetek; de ha kiüt a halandóság, akkor vagy azon kell lennem, hogy valami más, publicum csőditőbb alakban újra éleszszem, vagy, ha erre sincs kilátás, úgy azon: hogy addig fenntarthasasam saját existentiámat, mig valami egyéb fuvar akad számomra. Furcsa helyzet, ugy-e?  
  Mindazáltal – e függő lét daczára, melynek ha holnapja igen, de már egy napja sincs biztositva,
korán sem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: koránsem
aggódom itt oly sokat, mint
Körös
Nagykőrös
ön aggódtam. Pedig nyavalyámból nem épültem
n
Jegyzet
nyavalyámból nem épültem
Keresztury Dezső
Keresztury Dezső
szerint ez a már Nagykőrösön jelentkező, majd az 1860–70-es években súlyosabbá váló epebántalom lehetett ( Keresztury 1990. 445.)
AJ
Arany János
betegségeiről l. Pál 1986 , Czeizel 2001 , Milbacher 2009.
– csak megszoktam. Ső
t
Beszúrás
annyira vagyok hogy vers irásba fogtam
n
Jegyzet
vers irásba fogtam
– Ez az 1862. febr. végén elkezdett Buda halála, amellyel
AJ
Arany János
1863. máj. 6-án készült el. A levél írásakor már a VIII. éneken is túlhaladt a végül 12 énekből álló és 814 strófás műben, ezt követően azonban fia betegsége és a lap átalakításával járó aggodalmak lassították le a munkát. ( Voinovich 1938. 111.)
– nem a lap számára, hanem nagy munkába. Tavasz óta már több van 400 v
[szerkesztői feloldás]
ers
szaknál, körülbelűl mint az egyik Toldi. S bár lassan haladok benne, de azért megy, „nulla dies sine linea”
n
Jegyzet
„nulla dies sine linea”
– Szó szerint: ’nincs nap vonás
[szerkesztői feloldás]
írás
nélkül’ (lat.); értelemszerűen: ’Egy nap se múljék el ecsetvonás nélkül’ (id.
Plinius
Plinius, Caius
szerint Apellész görög festő mondása).
sine 4–5
[törölt]
« v »
stropha. Már a nagyján átestem, ide s tova be lesz végezve ez az egy fogás (mert trilo
[törölt]
« l »
g
Beszúrás
ia: három önálló, de összetartozó egész.). Hogy mi a tárgya, mi lesz a czíme: az még titok, mert ha az első elkészűl, meg akarnám vele ütni a Nádasdy-féle 100 aranyat,
n
Jegyzet
a Nádasdy-féle 100 aranyat
– A díjat gr. Nádasdy Ferenc alapította 1857-ben elhunyt testvére, Nádasdy Tamás emlékére. Az 5000 forintos alapítvány kamataiból kétévente 100 aranyat ítélt oda az Akadémia a pályázó legjobb elbeszélő költeménynek. ( AJÖM XIV. 610.)
AJ
Arany János
1863-ban be is nyújtotta a Buda halálát a pályázatra, ahol egyértelmű sikert aratott: a bírálók,
Kemény
Kemény Zsigmond
,
Jókai
Jókai Mór
,
Gyulai
Gyulai Pál
szerint a mű „annyira kitünő tizenegy pályatársa közül, hogy ezek távolról sem versenyezhetnek vele”. ( MTAjk 1864. II. füzet 20–21.)
s az alatt tutior
n
Jegyzet
tutior
– biztonságosabban (lat.)
dolgozhatnám a többin. Nem Toldi, annyit megsugok, azzal nincs most kedvem gyesznaŭkodni, kijöttem a paraszt beszéd sorjábol.
 [!]
[sic!]
Ha a Figyelő addig élne, míg ama munkával készen leszek, akkor nem bánnám, ha meghalna is. Nem élt volna hiába. Mellesleg majd csak elszerkeszteném, üsse a kő, akármi van benne! Tavaly örökké abba dolgoztam (ily sürű betűkkel, mint ez a levél, van vagy 100 iv kéziratom, a mit mind a Figyelő ett meg, kit névvel, kit a nélkül), most hetenkint 1–2 nap alatt lerázom a nyakambol, a többin szabad vagyok, irhatok egyebet. Csakhogy, az istenadta bezzeg ha most döglik meg
[törölt]
« ! »
, mikor már megtanítottam koplalni!
n
Jegyzet
most döglik meg
[törölt]
« ! »
, mikor már megtanítottam koplalni!
– A „Megszokta, mint cigány lova az éhezést” szólásra utal.
 
  Mert nagy baj nekem az írók nem léte. Nagy baj, hogy a létező
erőket
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: eröket
sem lehet concentrálni egy laphoz, mely ez által a többi felett kitűnjék. Azonban, ha csakugyan kénytelen leszek „kifordítani a Figyelő subáját”
n
Jegyzet
„kifordítani a Figyelő subáját”
– Talán erre a népdalra utal: „Kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda”.
– azaz más – egészen szépirodalmi alakot adni neki, megpróbálom szerződésileg biztositani, lekötelezni hozzá a jobb tehetségeket. E nélkül nem lehet az irodalmon lendíteni, ha maga Herkópáter
n
Jegyzet
Herkópáter
– Kitalált népies személy; szólásokban tagadás nyomatékosítására vagy enyhébb szitkozódásra használt, papféle, nagyhatalmú és ijesztő lény. A Hirkó v. Herkó és páter összetételből származik, ahol az előtagként szereplő név minden bizonnyal a 17. század második felében élt Hirkó János családnevéből származik, aki labancpárti, protestánsüldöző tevékenysége miatt vált hírhedtté ( Mnytesz II. 98.).
lenne is a szerkesztő. Mibe válogasson, ha még roszat is alig kap, drága pénzen? (Ezt azonban nehogy magadra vedd!) Bizonyos kell: év elején kihirdetni: „mi, ezek s ezek, válogatott czigánylegények, mi tartjuk ki ezt a lapot munkáinkkal egész éven át: tetszik? nem tetszik?” – Akkor lesz
elöfizető
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: előfizető
, lesz osztalék is, úgy gondolom. De így mint most – nyomorúság!  
  Azonban mit kinzom én a te szemedet ily szerkesztői calculusokkal! Jobb, azt mondom, hozza isten kedves komám asszonyt minélelőbb. Az én asszonyom ohajtva várja. Dehogy menne az akkor cserébe
Miská
Tompa Mihály
hoz! Sőt ez az úri ember is megtehetné, hogy feljőne: én magamra vállalom, a mi rá esik a költségből (feltéve hogy sok sert bort nem iszik és nem kártyázik se egyebet nem zik.). – Ez már csak atyafias szeretet ugy-e? (persze, a maga bőrére megy). Különben egészségesek vagyunk – kiki a maga módja szerint: én fejzugásommal, az anyjok lábfájdalmával és mellgörcseivel,
Juliska
Arany Juliska
nyakmirigyeivel, csupán
Laczi
Arany László
legénynek kutyabaja. Hát ez a fiú, nem felcsapott authornak! Húsz iv népmeséje van már kinyomva
Heckenast
Heckenast Gusztáv
nál, melyet a nénjével gyüjtöttek még gyerek korukban,
n
Jegyzet
melyet a nénjével gyüjtöttek még gyerek korukban
Arany László
Arany László
ebből küldött is
Tompá
Tompa Mihály
nak az 1862. júl. 18-i levelében (vesd össze 1456.).
Arany Juliska
Arany Juliska
és
Arany László
Arany László
népmesegyjteménye Eredeti népmesék címmel jelent meg 1862-ben.
s kap érte 200 ftot.  
  Isten áldjon, édes jó
Miská
Tompa Mihály
m, látd,
 [!]
[sic!]
teli csevegtem e levél három oldalát, illő hogy a negyediket tisztán hagyjam „oly tisztán, mint teirántad ér
[törölt]
« ez, »
zett
Beszúrás
, érez s érzeni fog
[törölt]
« s »
mindenkoron szíve”  
 
AranyJánosnak
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
nak
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1862. június 17-i levelére (1441.)