Aranysárkány fejléc kép
 
GYULAI PÁL – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár jun. 22én 862.  
  Kedves barátom!  
  Ide zárva küldöm
Szabó Károly
Szabó Károly
M.Vásárhely
Szerkesztői feloldás:
MarosVásárhely
Marosvásárhely
röl tegnap kapott levelét,
n
Jegyzet
Szabó Károly
Szabó Károly
M.Vásárhely
Szerkesztői feloldás:
MarosVásárhely
Marosvásárhely
röl tegnap kapott levelét
Szabó
Szabó Károly
arról tájékoztatta
Gyulai
Gyulai Pál
t, hogy érdekes ritkságokra bukkant a Teleki-könyvtárban, illetve a ref. kollégium könyvtárában megtalálta Apáczai Csere János Magyar Logicatskáját, amelyet 1654-ben adtak ki Marosvásárhelyen, és
Gönczi
Gönczi György
nek az 1616-ban, Debrecenben kiadott Énekes könyvét (a sokáig Gönczi Györgynek tulajdonított énekeskönyv végleges formáját inkább Szilvásújfalvi Imrének köszönheti.) ( MIL I. 404.) A levél hiányzik a GyPLev-ből, (ehhez hozzájárulhatott, hogy
AJ
Arany János
-hoz szóló küldeménynek vélték – lásd a kézirat iktatását –, és nem vizsgálták át a szöveget alaposabban; ezért szövegét közlöm:
Maros ’Vásárhely
Marosvásárhely
jun. 20. 1862. Kedves barátom! Még folyvást
M. Vásárhely
Marosvásárhely
t időzök A
 [!]
[sic!]
Teleki könyvtárt, a ref. coll. könyvtárát át meg át tanulmányoztam; a mennyire ily rövid idő alatt tehettem. Roppant sokat dolgoztam s még többet tanultam. A Teleki könyvtárban is találtam több XVI. századi magyar historiás éneket, melyeket a catalogusban nem találhatni s melyek közzül néhány unicum vagy igen igen ritka: de még e mind semmi; mert feltaláltam azt, mi után annyi magyar bibliographus olly rég óta hasztalan epedett:
Apáczai János
Apáczai Csere János
(a czimen igy áll) Magyar Logicatskáját Fejérvár 1654. 8r. 32. lap. – Képzeled, hogy megörültem e kincsnek, s hogy fog örvendeni neki
Toldy
Toldy Ferenc
,
Erdélyi János
Erdélyi János
,
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
,
Révész
Révész Imre
,
Lugossy
Lugossy József
stb. – Barátom! nekem az unicumokhoz ritka szerencsém van. – E 2 ives kis könyv melyért az Akademia nem tudom hány arany
[törölt]
« juta »
dijt hirdetett, teljesen ép példányban meg van a m. vásárhelyi ref. coll. könyvtárában, nem a catalogusban, mint nálatok, hanem a valóságban. Ugyanott találtam
Gönczi
Gönczi György
Énekes könyvének Debrecen 1616. 4r. teljesen ép példányát. E kiadás eddig ismeretlen volt, s egy pár évtizeddel régibb a tieteknél, mely viszont régibb azon csonka példánynál, melyet az akad. könyvtárában mint nagy kincset s ritkaságot őriznek. A tőletek definiálni elvitt töredék nem
Batizi
Batizi András
Catechismusa, mint gondoltam;
Heltai
Heltai Gáspár
nagyobb cathecismusa lesz. E rövid hét alatt a legrégibb magyar bibliographiára mennyit tanultam, le nem irhatom; czimmásaimat, jegyzeteimet csak elolvasnom is megtart egypár óráig. – Majd leirom, ha érkezésem lesz, egypár czikkben; holnap küldök Kővárynak egy kis tárczaczikket
Apáczai Cseri
Apáczai Csere János
Logicájáról.
Kolozsvári lapból akarom legelsőben tudatni a m.
[szerkesztői feloldás]
agyar
tud.
[szerkesztői feloldás]
ományos
világgal, hogy e könyv melyet annyian hasztalan nyomoztak, melynek létezését is kétségbe vonták némelyek
[törölt]
« et »
, megvan, s Erdélyben a régi magyar könyvek hazájában van. Vasárnap vagy hétfön indulok Udvarhely felé; vágyom is a szabad levegőre, mert igazán sokat ülök a könyvtárakban, többet mint otthon. – De nehéz innen megválni. – 25. 26-dikán Udvarhelyt idzöm bizonyosan. Irj azért egypár sort,
[törölt]
« kivált ha »
[bizonytalan olvasat]
s légy szives azt nőm levelével együtt, melyet bizonyosan meg fog irni, oly sietve postára tenni, hogy a fentebb megirt napokon megkaphassam. Czimezd a levelet nevemre Nagy Lajos jogtanár ur szállására Udvarhelyt, s így bizonyosan megkapom. Siess, és járj el ez ügyben minél hamarabb; ha valami fontos érdekű levelem vagy küldemény érkezett hozzám, azt is utasitsd oda; de minél hamarabb. Hogy Csikot bejárjam, szándékom, de Három székre, a két falura, aligha juthat időm. Te már rövid időn költözöl
Pest
Budapest
re; sajnálom hogy nem bucsuzhatunk el egymástól; de ha sok jó embereid közt ott nem leszek is testileg; lelkemből egy szives „Isten hozzád”ot küldök utánad a csiki havasok tetejéről Kolozsvár és Magyarország felé tekintve. Isten legyen veled! Köszöntsd nevemben
Brassai
Brassai Sámuel
bácsit, a collegatust,
Krizá
Kriza János
t, kinek ha csak lehet viszek valamit Csikból, s általában minden jó embereimet. Jövő levelem Udvarhelyről, vagy Csikból
Sámi
Sámi László
hoz intézem. – Te már akkor a boldog
Pest
Budapest
lakosa léssz. Leveled szivesen várom, s a mellékelt levélke átadását még szivesebben kérem. igaz barátod
Szabó Károly
Szabó Károly
mk” ( MTAK Kt K 513/460. 2. fehér fol. 23,7x15,2 cm. 1–3. levél, 4. üres. Címzés nincs.) Új 2009. 203–205.
melyböl csötörtöki számodban egy erdekes
 [!]
[sic!]
ujdonságot irhatsz s megelözheted az erdélyi lapokat.
n
Jegyzet
megelözheted az erdélyi lapokat
AJ
Arany János
beszámolóját csak az 1862. júl. 3-án megjelent SzF Vegyes rovatában adta ki, mivel az elküldött levélben az áll, hogy
Szabó
Szabó Károly
az erdélyi lapokon keresztül szeretné elsőnek a magyar tudományos világgal közölni „találmányait”; így – hogy
Gyulai
Gyulai Pál
t se bántsa meg, de
Szabó
Szabó Károly
szándékát se húzza keresztül – egy hetet csúsztatott a beszámolóval. Ekkorra már (jún. 25-én) megjelent a kolozsvári Korunkban a közlemény (Apáczai Cseri János Magyar logicájáról).
Károly
Szabó Károly
csak örvendeni fog, különben is az ö korunkbeli czikke tüzetes ertekezés
 [!]
[sic!]
lesz, épen azért egy kis elöleges közlés nem árt lapodban.  
  E hó 29én indulok, 30án fenn leszek. Ha lehet intézd ugy lapodat, hogy a juliusi második vagy harmadik számban megkezdhesd egy tárgyánal
 [!]
[sic!]
fogva igen érdekes czikkemet.
n
Jegyzet
egy tárgyánal fogva igen érdekes czikkemet
– Ez vagy a Két ó-székely ballada ( SzF II. II. 12–16. sz.; 1862. júl. 24. 177–179., júl. 31. 193–197., aug. 7. 209–211., aug. 14. 225–227., aug. 21. 241–245.) vagy (
Somogyi Sándor
Somogyi Sándor
szerint, GyPLev 665.) az Önbirálat című Vajda-recenzió (ugyanott II. II. 13– 18. sz. 1862. júl. 31. 198–199., aug. 7. 211–214., aug. 14. 228–229., aug. 21. 246–247., aug. 28. 260–262., szept. 4. 277–279.) lehetett. Az utóbbi tűnik valószínűbbnek.
 
  Az ég áldjon!  
  barátod  
 
Gyulai Pál
Gyulai Pál
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 596. Ott 1862. jan. 22-ére datálva.)