Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZEMERE MIKLÓSNAK
Pest
Budapest
, jun. 29. 1862.  
  Édes
Miklós
Szemere Miklós
om!  
  Hosszú, baráti – nekem mindenkor oly kedves – leveledre ime én csak rövid, szerkesztői (gondolom, nem is kedves) levélben válaszolhatok.  
  Amennyire megörvendettem – sovány kosztú lapom számára – terjedelmes anticritikádnak, annyira elszomorított kikötésed, hogy azt mostani alakjában, változatlanúl adjam, – el, mert ha szigorún ragaszkodnál e feltételhez, abba a sajnos kényszerűségbe ejtenél, hogy – ne közöljem. Barátom, nem lehet így! Nem lenne belőle jó se rád, se énrám
[törölt]
« se »
és
Beszúrás
lapomra nézve. Téged
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
még gorombábban támadna meg, és én nem tehetném czikkével, hogy ki ne adjam, vagy megheréljem, miután a tiedet közöltem a mint irva volt. Engem kárhoztatna, hogy nem vagyok iránta annyi respectussal, mint dolgozótárs iránt kell; lapom pedig nincs oly állapotban, hogy elrugja munkásait, mint a rák a lábát, mert egy szép reggel arra ébredne, hogy egy csep
 [!]
[sic!]
lába sincs
. De az ügynek sem használsz azon személyes invectivákkal.
n
Jegyzet
invectivákkal
– éles támadással, kirohanással (lat.)
Te a magad ügyét jól véded, minek ahoz
 [!]
[sic!]
még oly adalék, mely, tapasztalás szerint, nem neveli, hanem csökkenti az igazság hitelét! Emberűl megirtad czikkedet – végy fel annyi méltóságot, hadd ki a mi nem odavaló.
Brassai
Brassai Sámuel
igaz, nem igen tud nem lenni goromba, még ha nem akarja is. Előbbi czikkében is törölnöm, módosítnom kelle egyet és mást, de az egészen átlengő szellemet nem lehete kitörölni. Ha most a tiedet változtatás nélkül adnám, ez arra kötelezne, hogy az ő netaláni feleletét is adjam úgy. Ebből a lenne hogy 1., mind
Sz. Miklós
Szerkesztői feloldás:
Szemere Miklós
Szemere Miklós
t, mind
Brassai
Brassai Sámuel
t elveszteném lapomra nézve, 2. hogy a Figyelö oly lap hirébe jőne, hol kényök kedvök szerint dobálhatják az emberek egymást gorombasággal. Tudom én, hogy a sértett léleknek fájdalmas, ha igazát kimutatván, még egy jót is nem húzhat ellenére. De a nyugodt győzelem – érvekkel – mégis szebb. Eddig is az volt szerkesztői eljárásom, hogy a polemia mérgét szelídítsem, a mire lapom helyzeténél fogva kényszerítve is valék. Mi lesz e lapból, ha én engedem 4–5 munkatársamat:
Gyulai
Gyulai Pál
t
Szász
Szász Károly
nak,
Szász
Szász Károly
t
Gyulai
Gyulai Pál
nak,
Brassai
Brassai Sámuel
t
Arany
Arany János
nak,
Szemeré
Szemere Miklós
t
Brassai
Brassai Sámuel
nak stb. kénye kedve szerint piszkolni? Kötelességem a közvetítő szerepét vinni, más volna, ha külön lap
[törölt]
« ó »
o
Beszúrás
kban folynának e viták, de így – ha nem mindig lehet is kivinni praxisban – elvem az: becsűljük meg egymást.
Brassai
Brassai Sámuel
sok paradoxont állít, elösmerem, sok tücski bogara van, s modora vérig sértheti azt, kinek meggyűl a baja vele. Magam is tapasztaltam. De engem e fonák helyzetem arra kényszerít, hogy föl se vegyem, legalább mutassam, mintha föl se venném. De becsűlésre méltó tulajdoni is vannak. S úgy egészen pellengérre állitnom egyik dolgozótársamat – gondolj erre pajtás higadt
 [!]
[sic!]
vérrel – az még sem megy.  
  Annál kevésbbé, mert mint fölebb mondám, czikkednek íly fegyverre szüksége nincs. Megengedem én, hogy tetszett
Erdélyi
Erdélyi János
nek – ki talán egy kissé neheztel is rá – tetszhetik másnak ís, sőt nekem is tetszik, úgy, olvasva – mint ügyes satira. De ha még a reixrát
n
Jegyzet
reixrát
– azaz Reichsrat: az osztrák birodalmi tanács, átvitt értelemben az osztrák állam
is hódol az opportunitás
n
Jegyzet
opportunitás
– megalkuvás, célszerség, hasznosság (lat.)
elvének, ne vedd kérlek tőlem el e jogot. Egészen más volna, ha egy pamphletben támadsz ellenedre;
egész
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
a bal margón besz.
más
pedig
Beszúrás
oly lapban, hol az ő neve a tiéd mellett áll, – mert nincs más. Hogy
ugyan
Beszúrás
azon lap dolgozótársai elvet vitatnak: az nem ellenmondás: de hogy egyik a másikat „lehetetlenné” akarja tenni, ily szerkesztés absurdum. Egészen más a politikai lapok sorsa – ha ott folyna ily polemia – mert a lapnak megvannak rendes munkásai kik elvégzik a szakmányt és megtelik a lap – ha a kívűl állók agyonvernék is egymást. Aztán meg ott két – a lapon kivűli iró – küzd: itt a lap belsejében van háboru.  
  Kérelmem tehát oda terjed
[törölt]
« , »
: engedj módosítnom, illetőleg kihagynom. Mindössze nem sokat kell. A csapongó exordiumok
n
Jegyzet
exordiumok
– exordium: a szónoki beszéd bevezetése (lat.)
nevetségessé tételét nem bánom, ha benmarad is. De a mit közbe szúrtál: (
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
mind a 7 gyereket stb.) azt kihagyom, mert formailag nem illik oda. Még ott nem tértél volt az alkalmazásra. Azután kihagyom még: a kakukos órát, a sirius távolságú humanus modort, a demonstratiót ad hominem
n
Jegyzet
demonstratio ad hominem
– egy bizonyos személyhez intézett, személyre szabott előadás (lat.)
(
Brassai
Brassai Sámuel
nem ember); a nemtelen védelem”
[szerkesztői feloldás]
csak a záró idézőjel van jelölve
szót, a Nero legyeit,
n
Jegyzet
Nero legyeit
– vesd össze az 1450. sz. levél jegyzetével
a fültövön csapást, a hórihorgast (mert ezért rám haragszik)
[törölt]
« a Plautus féle »
tán a pozdorjává törési helyet is szelídítem, kihagyom a nyúlkiugrató példabeszédet, – az ide nem tartozó
[szerkesztői feloldás]
Peti
[bizonytalan olvasat]
-féle
vitát
n
Jegyzet
Peti-féle vitát
– vesd össze az 1450. sz. levél jegyzetével
s unitarius kitérést egészen,
n
Jegyzet
unitarius kitérést egészen
Szemere
Szemere Miklós
Brassai
Brassai Sámuel
unitárius vallására tett viszonylag enyhe megjegyzését az ősz folyamán megjelent kis füzetéből már ki is hagyta.
a felfordúlt könyvtár féle viczet, melyet úgy látom magad is szelíditesz az olykor odaszúrásával, Aschmedal
n
Jegyzet
Aschmedal
– a Talmudban és zsidó apokrif iratokban található gonosz szellem neve, aki elsősorban a házasság rossz szelleme, megrontó démona
hasonlatát, s itt ott még egy szót szelidi
[törölt]
« vt »
tv
Beszúrás
én. Ennyi mindössze. Ez a czikk erejéből semmit nem von le: egy argumentumot se tesz gyengébbé. A figefát (hogy níncs virága) nem tudom, oly erős botanicus ellenében tanácsos lesz-e kimondani, mert lehet azért hogy nem látszik. Különben ez a te dolgod, de a többi az enyém s lapomé is.  
  Ne haragudj, édes pajtás, hogy sok hévvel, lélekkel, s töredelemmel írott munkáddat
 [!]
[sic!]
í
Beszúrás
gy fogadom, bizony nem tenném, ha erősen kénytelen nem volnék vele. Te nem vagy képes magadat egy szerkesztő, egy íly szerkesztő helyzetébe belégondolni: elhiszem, roszúl esik válaszom. De hiába, nem tehetek mást.  
  A mi a czikk hosszuságát illeti, én meg nem únom, sőt kapok a minél több kéziraton, csak a közönség meg ne sokallja. Hanem már mindegy: azzal nem gondolok. Igyekszem a mennyire lehet azon is, hogy a mennyire a változatasság
 [!]
[sic!]
engedi, ne soká folyjon. De félek, hogy egy pár számban még meg sem kezdhetem. Addig elvárom szives beléegyezésedet a
[törölt]
« val »
módositásba. Vissza már e végett nem küldhetem: megbízhatol barátodban hogy semmi – dologra tartozót ki nem hagy. A correctura ellen is sok panaszod van – pedig én magam vagyok ki azzal hetenkínt két fél napot vesztek. Majd megvakulok belé, de lehetlen a mi nyomdáink után jól corigálni.
 [!]
[sic!]
Szednek oda más szót – a mi nem ad épen teljes absurdum jelentést, s az ember figyelmét elfutja, mert lehetlen szórúl szóra megnézni a kéziratot. Igy történik, hogy ha remek arcz helyett nemes arczot szed a szedő, vagy igazít a nyomdabeli javitnok: a revisor csak úgy vehetné észre, ha a kézirat minden szavát hozzá olvasná, a mire se idő (rendesen éjjel kell csinálni) se tűrelem még egy szerkesztőnek sincs. – Bizony igy sem csekélység éjfélig s tovább corrigálni.  
  Isten áldjon, édes
Miklós
Szemere Miklós
om! Add által a tieidnek legszivesb üdvözlésemet. Magad pedig fogadd köszönetemet az érdeklődésért melylyel lapom iránt viseltetel, és mindenkor, még ha cerusáz
 [!]
[sic!]
is – hű baráti jobbomat  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  Miután azt irád, hogy mégcsak 3 napig maradsz Tusculanumodban, e levél egyenest Lasztóczra megy – uti figura docet.
[szerkesztői feloldás]
Az utóiratot
Arany László
Arany László
zárójelbe tette, illetve áthúzta.Az utóiratot
n
Jegyzet
uti figura docet
– szó szerint: ’ahogy az ábra tanít’ (lat.), értelemszerűen: ’a mellékelt ábra szerint’, átvitt értelemben: ’a helyzet, a tapasztaltak alapján’
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 608.) Válasz
Szemere
Szemere Miklós
1862. jún. 25-i levelére (1445.)