Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862.
Jul. 16.  
  Kedves
Jancsi
Arany János
m!  
 
Szemere Berti
Szemere Bertalan
nek
n
Jegyzet
Szemere Berti
Szemere Bertalan
nek
Szemere Bertalan
Szemere Bertalan
, az egykori Batthyány-kormány belügyminisztere, majd 1849 áprilisától miniszterelnök;
Szemere Miklós
Szemere Miklós
rokona, a család (a XVI. században szétvált) borsodi ágának tagja (Kempelen 111.)
én (levelben
 [!]
[sic!]
) „édes
Miklós
Szemere Miklós
sa vagyok, de mihelyt bántja tőllem valami, tüstént: „kedves barát-ja.
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik mindkét esetben
Elöbbi leveled „édes
Miklós
Szemere Miklós
a helyt te is: édes barátom-ot irsz; valjon nem haragszol é jobban, mint mutatod. Levelem modora próbakő vólt
Brassai
Brassai Sámuel
éhoz közelit modorban, – szerettem vólna hogy igen meg haragítson, s mondhassam: lássd é? sat. – A’ három level eltépése s „lovas legény”– mese. Nem vóltam honn, azért késett levelem. De nézetem maga a’ tárgyról nem költött, s most is az.  
  Én nem változtathatok czikkemen, s miután még az általad nem láttok
 [!]
[sic!]
közt is van pár kakuk
 [!]
[sic!]
féle, s e’ miatt tán ismét új alkudozásba ereszkednél, de nagyon is elkéstem már, s ezt röstellem, nincs más mód, mint hogy mindjárt levelem vételével küld vissza, hadd fussak vele Patakra s nyomathassam. Minden rosszban van valami jó is, mondják, abban hogy te rossz vagy, az a’ kis nyereségem van, hogy így hamarább nyomatik ki czikkem. Pár száz példányt valamellyik könyvárosnak kűldendek (
Erdélyi
Erdélyi János
tán fog utasíthatni, kihez?) adja el saját hasznára ha adhatja, ’s küldjön hozzátok lapszerkesztőkhöz egy-egy példányt. Söt még más nyereség is: így:
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
netaláni válaszát sem adhatja lapod. Nyomtassa ő is külön.  
  Most már még kevésbé tudnék változtatni polémiámon, miután tudom tőled hogy
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
még impertinensebb
n
Jegyzet
impertinensebb
– szemtelenebb, nyeglébb (lat.)
vólt. (a’
 [!]
[sic!]
kétkedésen akadtál föl? Jó indulatú nemígaz mondás is van, – mi nem sértő.) Azt is meg kell büntetnem, mit nem látok, de bent vólt, mert nem az ő érdeme hogy kimaradt. De hogy a cerebrum no
n
Beszúrás
habet
-et
n
Jegyzet
cerebrum non habet-et
– Phaedrus-idézet: az Aesopusi mesék I. 7. versében a róka egy színházi maszkot talál, és így kiált fel: „O quanta species
[szerkesztői feloldás]
cerebrum non habet!” azaz: ’Ó, micsoda szépség! De nincs neki agya!’
kitörülted volna, az nem áll, az az kitörülted a’ szókat, de benn hagytad a’ pontozást, mellyből
m
Beszúrás
indenki értheti az értetni akart mondást. – Mondjak neked csak egyet is
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
egész czikkéből, mely a’ kakukkal föl ér? Ha két anyi
 [!]
[sic!]
humoros bohóskodás vólna enyémben, sem érne föl
valamennyi
Beszúrás
azon egyel mellyel Wielandróli
n
Jegyzet
Wieland
Wieland, Christoph Martin
Christoph Martin Wieland
Wieland, Christoph Martin
(1733–1813). L. AJÖM XV. 920.
czikkelyét
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
megkezdi. „Mert reméllem hogy midön onnan kijovünk,
 [!]
[sic!]
jobb kedvem lessz nekem, mint kegyednek” Ezen impertinens lealazó
 [!]
[sic!]
hangot, gúnyt, mosolyt kell nekem megbüntetnem. Maga az hogy te mindöszve is, még ez után is hogy látod menyíre
 [!]
[sic!]
felháborított modora, csak így jellemzed azt „van benne némi fitymáló” mutatja, menyire függsz rajta, mint legyezgeted; maga az hogy mit itt körültünk mindenki anyira meg rótt, úgy
Br.
Szerkesztői feloldás: Brassai
czikkét, mint benned:
 [!]
[sic!]
annak adhatását, – te nem akarod látni mi vólna benne sértő, míg az enyémben még azt sem tűröd hogy, inhumanusnak nevezzem azt, fölingerel még jobban ellene.  
  A végtelenségig nem lehet menned? Ép az a bántó
Jancsi
Arany János
, hogy a mire én Miattad kénszerültem, azt most bennem bünteted. S legbántóbb
pedig
Beszúrás
azon bíztos tudatom, hogy ha a’
Brassai
Brassai Sámuel
czikket én írom úgy ellene, te azt semmiesetre nem adod úgy mint ellenem adtad. Valamint azt se kétlem, hogy most, ha írja az enyimet, nem fognál tőlle illy csekelységeket
 [!]
[sic!]
is kivánni hogy kihagyjon, miután, nagyokat ís közöltél tőlle. Ez a’ megkülömböztetés
 [!]
[sic!]
a’ bántó.  
  S nem fognád te nekem azt
soha
Beszúrás
demonstrálhatni, hogy a
Brassai
Brassai Sámuel
czikke úgy mint adva van, ép oly fokú gúny, mellyel még lapod „becsűletet-”
 [!]
[sic!]
vall, de már enyém nem olly fokú. Ismétlem, hogy ha ő
Salamon
Salamon Ferenc
ellen oly humanus modorban ir ir,
 [!]
[sic!]
mint írtam
[törölt]
« , »
én, ’s én arra oly impertinens modorban válaszolok mint valaszolt
 [!]
[sic!]
, te azt semmiesetre nem adtad vólna. Erre fejemet volnék kész tenni. Mert az neveletlenségei, az én szelíd czikkem után oly szökés, mely midenkit
 [!]
[sic!]
fölháborított; Neked az kicsínynek látszik, – de az enyém már nagy. Ne is magyárazd
 [!]
[sic!]
te ezt, mert ebben benn maradsz.  
  Én, mondhatom neked ujra, nincs oly eset hogy azt ellened ki adtam vólna. – Bizony
Jancsi
Arany János
nincs a’ te nemadásodnak más értelme mint az, hogy engemet annak hiszesz ki eltűrheté
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
gúnyát, öt annak, ki enyémet ne tűrhesse el.  
  Kapnod kellene rajta hogy ez embert én vagy más jól meg ostorozza. Ez sem javít ugyan rajta, de legalább letörik kíssé taréja. Ott a’ mondott példa
Sz..
Erdélyi János
ellen,
n
Jegyzet
a’ mondott példa Sz. ellen
– l. az 1450. sz. levél jegyzetét
kivel bezzeg nem mert izetlenkedni.  
  A fige-ben igazad van.
n
Jegyzet
A fige-ben igazad van
Erdélyi
Erdélyi János
nek is jelzi a módosítást („eszembe jut egy elfeledett corrigálni valóm. Fige (mindjárt elől) czáful arra, hogy: ’a virágból gyümölcs lessz’. Ezt kérlek igazítsd”), akihez a SpFüz-be szánva küldte el a kéziratot (1862. júl. 26. EJLev II. 602. 296.)
Utána
 [!]
[sic!]
néztem, csakugyan van virága, de gyümölcsében rejti virágát. De
Jancsi
Arany János
, miért nem vagy te – nyiltabb, őszintébb? Te tudtad azt, másként oly positív állitásomon kerkedni
 [!]
[sic!]
sem jutott vólna eszedbe; – miért nem téssz velem, mint én tennék veled: „barátom ezt hagyd ki, mert kudarczot vallsz vele ez s ez okból sat;! – És még e’ hozzá tétel „de ez a’ te
d
Beszúrás
olgod!” – lássd! én örülök rajta hogy jelet adhattam
annak
Beszúrás
, bebizonyíthattam
[törölt]
« …. »
azt
Beszúrás
, hogy a’ te dolgodat én (
Erdélyi
Erdélyi János
ellen)
[törölt]
« én »
egyszersmind saját dolgomnak is tekintem.
n
Jegyzet
a’ te dolgodat én (
Erdélyi
Erdélyi János
ellen)
[törölt]
« én »
egyszersmind saját dolgomnak is tekintem
– Az Arany János Kisebb költeményei című Erdélyi-bírálatra utal, melyre
Szemere
Szemere Miklós
AJ
Arany János
-t védelmező megjegyzéseket készített, és ezeket nemcsak
AJ
Arany János
-nak és
Erdélyi
Erdélyi János
nek, hanem
Tompá
Tompa Mihály
nak is elküldte. Vesd össze AJÖM XVII. 952. 122., 731. és EJLev II. 444. 151., 458.
– Javúlj meg! mert hidd el nem vagy jó. – S ha én tégedet, s
Miská
Tompa Mihály
t, még ís szeretlek, s tán szeretni foglak mind végig, korántsem az oka, hogy szeretetre méltók vólnátok, csak az, hogy szeretnem kell e rossz világban valakit.  
  Magán leveleddel vissza ne éljek? Azt hogy gorombának
[szerkesztői feloldás]
a kezdő idézőjel hiányzik
nevezed
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
modorát, – nem fogom mondani természetes, de az okot miért
[törölt]
« czikkemet »
nem adod
czikkemet?
Beszúrás
, hogy a’ manóban ne mondanám el? Ezt kifigurázom amúgy ísten igazában, ez legyen bűnöd büntetése. Jobb hogy még itt e földön kikapd, mint sem hogy a’ más világon szenvedj fogcsíkorgatásokat miatta. Aztán, te ennek csak örülni foghatsz, mert
Brassai
Brassai Sámuel
láthatni fogja belöle, mily Patronusa vagy.
[szerkesztői feloldás]
-tel a szövegben jelölve, majd a lap aljára írva
 
  Tudtam volna
n
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: én
, az az bírtam vólna (el van éz
 [!]
[sic!]
mond
va
Beszúrás
czikkem végén
[szerkesztői feloldás]
A „czikkem végén…” szövegrésztől kezdve az aláírásig a szöveg a 3. oldal bal margóján, elfordítva áll.
is) mérsékelt hagon
 [!]
[sic!]
felelni, de semmiben sem vagyok bizonyosabb, mint abban
h
Szerkesztői feloldás: hogy
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
azt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
[törölt]
« »
győzelemnek fogta volna nézni, csupan
 [!]
[sic!]
meg lippenésnek. Tehát ad hominem
n
Jegyzet
ad hominem
– ráillő, találó módon (lat.)
valaszoltam.
 [!]
[sic!]
Jancsi
Arany János
m! tehát most már siess a’ visszaküldéssel, és retourrecepisse mellett.  
 
Miklós
Szemere Miklós
od.  
  u.i. Ha, mit nem hiszek, rá találand magadat szánni, minden valtoztatás
 [!]
[sic!]
nelkül
 [!]
[sic!]
adni czíkkemet a’ levelemben kűldőtt
 [!]
[sic!]
csillagazásomat ki ne hagyd. Mert
e
[szerkesztői feloldás]
n
gemet
[bizonytalan olvasat]
nagyon bánt, hogy oly sokára késik czikkem, okát tudnia kell a közönségnek. Nó! de ez csak pro superflua cantela
n
Jegyzet
pro superflua cantela
– a túlzott óvatosság kedvéért (lat.)
írom, én nem akarlak ra
 [!]
[sic!]
beszelleni
 [!]
[sic!]
hogy add, legyen meg a teförtelmes akaratod a’ nem adásban. Bizony nem hittem vólna, hogy egész
Szemeré
Szemere Miklós
töl (ad notam:
n
Jegyzet
ad notam
– szó szerint: ’valaminek a dallamára’
istentöl) elvetemedett ember légy; Csak
 [!]
[sic!]
te szeressd azt a
Brassai
Brassai Sámuel
t, s vallj vele „becsűletet.
[szerkesztői feloldás]
nincs záró idézőjel
– Haj! de meg romlottal
 [!]
[sic!]
Jancsi! vagy tán soha se is vóltál jó?  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 608.)