Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KAZINCZY GÁBORNAK
Pest
Budapest
, august. 3. 1862.
 
  Tisztelt kedves barátom,  
  Jó ideje, hogy válaszom késik becses leveledre. De mivel a nyomda, mennyiben Társaságunk rendelkezésére áll, már el vala foglalva, nem véltem igen sietősnek a jegyzetek elkészítését, s más dolgokkal elhalmozott szegény zúgó fejemmel csöndesebb órákra kelle várnom. A jegyzetek küldése nélkül pedig nem akartam válaszolni.  
  Hogy te „eredeti capacitásaink” által leendő „háttérbe szoríttatástól” féltél – elfogadom, s sikerűlt gúnynak tartom szegény kis
[törölt]
« t »
T
Beszúrás
ársaságunkra. Csak te ne félj attól! Bár minden évben adhatnál vagy két
Molière
Molière
darabot. Jó volna bizony. Ha már odafüggesztjük, kivánságod szerint: „Molière vigjátékai” – mintha kötelezést is vállalnánk – mi és te – az egész
M.
Szerkesztői feloldás:
Molière
Molière
kiadására. Ezért tán jobb is volna elhagyni e főczimet. Azonban legyen tetszésed szerínt.
n
Jegyzet
legyen tetszésed szerínt
– Bár az 1860. nov. 13-án kelt levél szerint ( AJÖM XVII. 1212. )
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nem akarta fordításait irodalmi vagy drámai sorozatba felvétetni, ekkor már maga kívánta, hogy a kiadandó két kötet címe Molière vigjátékai legyen (vesd össze az 1443. sz. levél szövegével).
 
  A mi a darabok rendezését kötetekbe, illeti: akaratod teljesűlni fog. I. Tartuffe; II. A fösvény. Dandin. – Hanem, édes barátom, szeretném én azt a Tartuffeöt kezembe kapni minél előbb, s úgy kezdeni a nyomást. Nem mintha szava
[törölt]
« b »
d
Beszúrás
ban, vagy erős szándékodban kételkedném: de akadály jöhet közbe, betegség vagy más ilyen, hogy a kellő időre meg nem kapnám. Pedig a megjelenés időhöz van kötve, a mennyiben, ha
az
Beszúrás
ez évi párt
[törölt]
« . »
oló
Beszúrás
illetménybe fölvesszük,
n
Jegyzet
ez évi pártolóilletménybe fölvesszük
– A korrektúra késedelmei,
Kazinczy
Kazinczy Gábor
talán túl alapos javításai és utómunkálatai miatt a vígjátékok kiadása 1863-ra maradt.
megis
Szerkesztői feloldás: meg is
kell jelennie, mikorra
a
Beszúrás
szétküldözés ideje eljő. Már pedig úgy szeretném (s úgy is számítok) hogy ez évben
Molière
Molière
,
Hugo V.
Szerkesztői feloldás:
Hugo Victor
Hugo, Victor
(10 ivnyi forditás) meg a regényből a mennyi esik – tegye a 60 ivet. Kérlek alássan, boldogíts Tartuffeel
 [!]
[sic!]
minél elébb!  
  A correcturát küldeni fogom.  
  A berendezés kivánatod szerinti lesz.
Madách
Madách Imre
tragediája
 [!]
[sic!]
formatuma s papirja van átalában kialkudva a Társaság részére. Lehetne jobb is szebb is: de nem mertünk költségesebb kiadásokat koczkáztatni, midőn alig volt 2–300
elöfizetőnk
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: előfizetőnk
. Most volna több: de roszúl fizetnek; félek ki is marad egy része a hazafiságnak. Igy nem csinálhatunk kivételt
Molière
Molière
edre
 [!]
[sic!]
sem. A szólók nevei középre esnek, majusculával, ez tán legcsinosabb. A betű faja garmond.
n
Jegyzet
garmond
– a könyvnyomtatás egyik gyakori betűneme (fr.)
Azon igen apró versaliák,
n
Jegyzet
majusculával
[szerkesztői feloldás]
versaliák
– nagybetűk nevei (lat.)
melyekkel az
E. Tragédia
Szerkesztői feloldás: Ember Tragédia
 [!]
[sic!]
személyei a szövegben nyom
v
Beszúrás
ák, nem l
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
sznek. Akkor is csak nyomdai ügyetlenségből, Correctura
 [!]
[sic!]
után csúsztak az első ivbe; az én szándékom nagyobb betűk használása volt. Hanem aztán az első iv másfél ezer példánya úgy lévén nyomva, meg kellett tartanom végig. Nyomoruság ezek a mi nyomdáink: a lapszámot is roszúl szedik, ha az író nem igazgatja.  
  Az Ön és Kegyed szókat kegyes gondjaim alá veszem. Azaz: a 2-ik Correcturát én csinálom, s a 3-ikat te. A nyomda nem ért ily subtilitásokat,
n
Jegyzet
subtilitásokat
– finomságokat (lat.)
szedi a mi előtte van.  
  Munkád birálatárol a mit irsz: hogy senki másét el nem fogadod stb. ez óvakodásra nem volt szükség, mert a Társaság nem úgy fogadta el tőled, hogy birálat alá bocsássa, hanem egész köszönettel, mintha megbizott volna a fordítással. A mi személyem iránti megtisztelő bizalmad illeti: szivesen köszönöm, de nem úgy fogadtam, mintha ex offo
n
Jegyzet
ex offo
– hivatalból (lat.)
kellene biráskodnom. Ha még is átnéztem művedet sőt jegyzeteket is bátor valék tenni, vedd azt baráti bizalmas közlésnek, semmi másnak.  
 
el
ő
[bizonytalan olvasat]
re
Szerkesztői feloldás: Előre
bocsátom, hogy én nem hasonlítám össze fordításod az eredetivel. Miért ezt? Hogy vajon értetted-e? Ennek megítélésére nekem ép oly hosszú
Molière
Molière
tanulmány kellett volna, vagy még hosszabb minőt te fordítottál „e legfrancziább” iróra. Erre se szükség, se erő és
[törölt]
« kedv »
idő. Gondolom, te sem a szöveg foglyosabb helyeinek magyarázatát várod tőlem. Más okát sejtem, hogy épen engem híttál fel a birálatra.  
  Te a legfrancziább franczia irót oly magyarsággal kivántad lefordítni „mely közel álljon a legmagyarabbhoz
(t.i.
[törölt]
« forditashoz »
nyelvhez
Beszúrás
, nem iróhoz
Beszúrás
). Így fogtam fel művedből iránytűjét forditásodnak. Nem póri magyar – de utolsó izig velös magyar. Ezt látom legtöbb kifejezésidből, ezt egyes igazitásidból is. Lehet csalatkozom; lehet, hogy egyszersmind combinálni akartad e magyar izzel mindazon elegans külföldi csint, a mit irodalmunk már elfogadott, vagy te akarnád hogy elfogadjon. Erre is láttam törekvést. Hanem a főirányt még is abban látom, hogy a mire van rövidebb, vagy hasonló rövidségű s erejű magyar velős frázis: ott az idegent kerűlöd. Ily szempontból tettem se’ igen sok, se’ igen lényeges jegyzeteimet. Ám használj belőle, ha lelsz vagy egy életre valót: ha nem, dobd el mind. Ha mi nem tetszik húzd keresztűl, az elfogadottat hagyd meg küldd visszam
[szerkesztői feloldás]
a bal margón besz.
s én a szerint igazítom kéziratod. Ha semmit sem hagysz is meg: én azt se veszem zokon.  
  A Fösvény
[törölt]
« ben »
re
Beszúrás
kevesebb a jegyzés: mert a magyarság jobb mint Dandiné. Innen is gondoltam: az elsőre több gondot fordítál, mint György urra; s hogy irányod e szerint főleg a „magyar iz
ízléssel
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: izléssel
persze.  
  Engem
Balassa
Balassa János
n
Jegyzet
Balassa
Balassa János
Balassa János; vesd össze az 1442. sz. levél jegyzetével
most Szliácsra küld, 4 hétig nem leszek itthon. De hazajöttömmel, tehát september elején, szeretném nyomatni Tartuffeöt, s
igy
Beszúrás
furtomfurt
n
Jegyzet
furtomfurt
– a né. ’fort und fort’-ból: folyton-folyvást, folyamatosan
nem a jó magyarságáért használám e hybrid szót,
[szerkesztői feloldás]
a bal margón besz.
mig vége nem lesz. Ez évben egyszerre akarok szét küldeni minden könyvet, mert a postadij roppant sok minden egyes expedítióval. Kérlek, hadd küldhessem szét még ez idén
Molière
Molière
t! Ha a máso
d
Beszúrás
ik kötetet nyomatom s az első meg találna késni: akkor 1., egy csomó idő a nyomtatásra nézve elveszett lenne; 2. az idei budget jövő évre fordíttatnék, a mi ily cassánál igen bajos. 3. Későn kellene kipnem-kapnom, mivel elégítsem ki ez évre a pártolókat.  
  Mind ezt gondjaidba ajánlva, szives üdvözléssel vagyok  
  tisztelöd s barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  Bocsánat e krix-kraxért!  
 
[szerkesztői feloldás]
Jegyzetek
Molière
Molière
-hezJegyzetek
 
  A Fösvény.  
  „Személyek” közűl kimaradt Valér neve és charactere.  
  Első felv. I. Jel.  
  „atyám haratól. nem szabatosabb, nem szebb a j. elhagyás
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
. Azon tan, hogy e betűt pusztítni kell, újabb grammatikai nyomozások (mint a
Fogarasi
Fogarasi János
é
n
Jegyzet
Fogarasi
Fogarasi János
é
Fogarasi János
Fogarasi János
é (1801–1878); vesd össze 1385.
) után nem oly csalhatlan, mint ez előtt pár évtizeddel látszott. S a szólam mily feszes általa!  
  „itél fölöttem” – talán rólam. Tudtommal a magyar itél valakiről, megitél valakit: a felett aligha nem németes.  
  2. Jel. „nap nap mellett” – ez új. Szükséges-e? jó-e? A napról napra – naponkint hosszú-e vagy gemein?
n
Jegyzet
gemein
– közönséges (né.)
S ha ez volna, jó-e a mellett, mikor utána van egyik nap a másiknak?  
  3 Jel.  
  Harpag.
[szerkesztői feloldás]
on
kire érted ezt? La Flèche. A fukarokra. Harpag.
[szerkesztői feloldás]
on
S mik e fukarok?” A kérdés magyarban roszul jö,
 [!]
[sic!]
mintha Harp.
[szerkesztői feloldás]
agon
azért tenné fel, hogy
LaFlèchetől
Szerkesztői feloldás: La Flèchetől
definitiót várjon. Ez a dialogot kiveszi természetes folyamábol. Nem lehetne ilyenformán: Harp.
[szerkesztői feloldás]
agon
Fukar… mi a? La Flèche. Piszkos gazember.  
  5. Jel.  
  „…atyám, önnek nincs miért panaszkodni s tudja a világ hogy elég vagyona van.” – hisz’ tudja a világ….  
  7. Jel.  
  … benned egyesültünk (compromittáltunk?). Nehéz jobb szót mondani, de jobb kellene. („Abba nyugodtunk: te döntsd el”?)  
  az estve” nem a következő hanem az elmult estére vonatkozik. ma este.  
  „kisé” nem tudom a leiró hibája-e: mert ha kisebb, kisebbít egy s-sel van is: a kissé ben kettő kell, mert a kis gyök után a rag lappang. Kis helyett kis; (mint másutt kevésbbé a kevésb- helyett.)  
  Átalában az ortographia kell hogy engedjen némi (csekély) módosulást a Kisf.
[szerkesztői feloldás]
aludy
társaság Helyesirása folytán, mely az akadémiáé. Aki, ami afelett anélkül stb. mely nálunk nem megy s én
[törölt]
« személyesen »
magam
Beszúrás
sem vagyok
meggy
ö
[bizonytalan olvasat]
ződve
Szerkesztői feloldás: meggyőződve
helyességökröl.  
  Második Felv. 6. jel.  
  „Mondom, hogy agyonverni kellend az Urat”…. Látom, miért nincs a kell az agyon és verni közé vetve. De én az ily forma szabatosításnak még ez esetben sem vagyok barátja. A nép nem szorúl rá. Igy mondaná, nem sokkal hosszabban, a magyar közélet: „Mondom, úgy kell az Urat agyonverni”– Vagy: „mondom, agyon kell az urat verni
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
(ez is hangsulylyal ejtve).  
  Harmadik felv. 1. Jel.  
  „No, elé csak mindnyájan, hogy rendeleteimet imentre
kiosszam
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ki osszam
köztetek.” Az aláhuzott szót nem ismerem. Se az imént se az ímette nem lehet. Egyéb ilyet szótárban sem lelek.  
  5. Jel.  
  „Be is nagy mesterség lakomát adni sok pénzzel.” Az én dialectusomban így volna: Be nagy mesterség is stb.  
  „hanem az életre való ember arról beszéljen….” Puhának tetszik. (Talán: „azt fejtse meg, hogy kell kevés pénzzel adni nagy lakomát.”)  
  „magában értetik.” Ha magában: akkor értődik (közép) nem értetik (passiva).  
  „Bizza rám magát.” A magát idegen. Rövidebb is, praecisebb is: „Bizza rám.”  
  „Jakab mester a bölcsre játszsza magát.” Annyira idegen előttem, hogy még azt sem tudom, micsoda-ismus?  
 
Udvar-mester
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Udvarmester
úr meg a nélkülözhetetlenre….
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
detto.  
  „kocsisa nem tudom hányat vágott az urra…. a miről ön szót sem akart tenni.
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
– Az aláhúzott nem izlik. – (Ön hallgatott vele mint a nyúl) Ilyen formán lehetne magyaros, amúgy nem az.  
  VIk Jel.
[szerkesztői feloldás]
nincsen új sorban
 
  „A legényre játszom magamat” Ezeket én nem értem. Fönebbről nehány sorral: „ki oly nagyra játszta magát
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
– még ha jó volna is, sok már,
[törölt]
« e számban »
ennyiszer
[törölt]
« ! »
,
Beszúrás
csak egy pár lapon.  
  VII. Jel.
[szerkesztői feloldás]
nincsen új sorban
 
  Mind ez úrficska nagyon kellemes fiú…” „ez az urfi féle mind nagyon kellemes fiú….
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
 
  „arcztalanság” – ha már az orczátlanság hibás, vagy gemein, lenne inkább arczátlanság, mert az arcztalan-t hajlandók vagyunk (a mellett hogy feszűl) betü szerint érteni. Azért hogy szemtelen az átvitt, s szemetlen a saját jelentés: nem következik, hogy az arcz-czal is úgy legyen. (De én még azt mo
n
Beszúrás
dom, hogy az orcza jogos fejlődmény az arcz mellett, s átalában meggondolom magam, míg egy nyelvtény fölött eltöröm a pálczát.)  
  IX Jel.  
  „Látja, mily nagy
ö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ő
; de a gyom hamar ” – Ha csak az az eset nincs, hogy Harpagon versel: az őt itten magyartalannak érzem. – „No lássa, mily nagy; de a gyom hamar nő.”  
  XII. Jel.  
  Mit tesz ez a jegy § …? (Paragrafus egye a f…
[szerkesztői feloldás]
ene
, de itt?)  
  Negyedik felvonás.  
  „Vajon nincs-e e mögött valami?” Eléggé megszoktuk a mögött ily használását, de a sajátképi magyar szólás alatt volna.  
  3ik jelenet.  
  „Mert ha csakugyan mostohát kell kapnom” – a magyar nem kap effélét.  
  „igaz, hogy nem egészen inyem szerinti ő ” – nekem sem igen inyem szerinti ez az ő. Vagy elhallgatná a magyar, vagy nevet tenne ily esetben.  
  deferálni” szükséges e szó? engedni, hódolni, kevés? sok? hajtani atyja szavára?  
  „A szerelem senkit sem vesz tekintetbe” – Én már
igy
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
felülről besz.
irtam volna: a szerelem nem néz senkit.  
  4ik jelenet.  
  „Urak! mi jut eszökbe?” – „Mit csinálnak?” a
leg természetesb
Szerkesztői feloldás: legtermészetesb
.  
  7ik jelenet.  
  „részesek” helyett irónnal czinkos van oldalt: ezt szedessem? Harpagon szájába jellemzöbb,
 [!]
[sic!]
mint amaz.  
  Ötödik felvonás. 1. Jel.  
  Egy hiba a leirásban így: „én a törvényszékre …sagot
[szerkesztői feloldás]
értelmezhetetlen
fogom pörbe.”  
  2k jelenet.  
  Biztos. Kedves barátom, ne titkoljon most el semmit gazdája előtt. Jakab. Isten bizony, mínd azt megteendem a mi tőlem telik stb. – Az illusio elvész, mert Jakab észrevehetné, hogy a biztos nem a lakomáról beszél. Igy a felelete visszás. Ha például a Biztos azt mondaná: „Kedves barátom, ne rejtsen el ellünk semmit”; s erre Jakab ilyformán válaszolna: „Isten bizony feladok, vagy előadok mindent, a mi csak van a háznál” akkor a játék nem szakadna félbe. –  
  Jakab. Uram, itt jön ő.” (Az ő-re fönebb tettem már észre vételt
 [!]
[sic!]
);  
  3ik jelenet.
[szerkesztői feloldás]
nincsen új sorban
 
  „csupán azért, hogy megcsalj” – Itt tulajdonképen lopás forog fenn. Lehetne meglopj, és az szintén a leányra is érthető volna. Meglopni mondatunk azt, kinek háta megett, vagy tudtanélkül
 [!]
[sic!]
teszünk valamit. Harpagon a tettleges tolvajságot nem nevezheti csalásnak, de Valér a
[törölt]
« lo »
meglopást értheti a szivrablásra.  
  Harpag.
[szerkesztői feloldás]
on
Meglátjátok, hogy felebaráti szeretetből ahitja
 [!]
[sic!]
pénzemet.” Az aláhuzott szót nem találom a valódinak. – Tán így kellene: „Megérem, hogy” – vagy: „Lássa az ember, még bizony felebaráti szeretetből ahitja pénzemet.  
  Valér. Inkább meghalnék,
hogy sem
Szerkesztői feloldás: hogysem
egy sértő eszmét láttattam volna iránta (ez nehéz.) sokkal okosb és becsűletesb ő.” – Harpagon. Az én pénzes ládám becsűletes!” – Itt már elvész a játék, mert Harpagon, bármily confusus lelki állapotban van, észrevehetné, hogy Valer
 [!]
[sic!]
személyről beszél, annyira személyre vonatkozó a stil, kivált magyarban, az ő hozzátétellel. „Inkább meghalnék, hogy sem csak gondolatban is megsérthettem volna – (még eddig láda is lehet.) – Sokkal okosabb és becsűletesb az. (Az lehet láda és leány; de a becsűletes okos epitheton
már
Beszúrás
kezdi Harpagont kihozni a sodrábol.
 [!]
[sic!]
)  
  Dandin György.  
  1. Felv. 1.
[törölt]
« F »
J
Beszúrás
el
. …. „házamtól is borzadok, s nem lépek belé a nélkül” stb. ….házamtól is borzadok, mert nem léphetek belé stb.  
  2k jel. „Lánczhordtát!
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
be nehezen adja rá magát hogy egy jó napot mondjon.” – be nehezen fanyalodik rá, hogy stb.  
  " " " „A házbol jösz-e?” innen a házból jösz-e?  
  " " " " Tartok tőle, hogy meghallanak bennünket.”, Tartok tőle, meghallják. Vagy simplán: Csendesen/Lassabban!
[szerkesztői feloldás]
„Lassabban” és „Csendesen” egymás alá írva, összekapcsolva: AJ variációs lehetőséget kínál
Meghallják.” (meg találják hallani.)  
  " " " " „Szemre vette”: (Szemügyre vette?) –  
  " " " „Ez az oka”. (Helyes magyarság, de nem épen vág ide. Lubin ilyet akar mondani: „ez a bibéje – ez a csinjabinja” – stb.)  
  " " " A ki téged beküldött? (A ki oda küldött.)  
  " " " megbeszéltetett asszonyával. (Ily röviden bajos jobban; de nem épen tetszik nekem. „Szóba állitott?….”)  
  " " " " „Lánczhordtát! Lobogós!” (Ezek az előrebocsátott káromlások nagyon szinpadi és forditás-ízűek.)  
  " " " „s hóbortos férje miatt”: de hobórtos
 [!]
[sic!]
férje miatt vigyázzon stb.  
  „Adtát!”– „Teremadtát!” (Ez sem vastagabb, de szokottabb mint amugy.)  
  ez komédia lesz” – „ebből komédia lesz
[szerkesztői feloldás]
záró idézőjel hiányzik
 
  kösse meg a nyelvét” – „fogja meg.”  
 
[törölt]
« 3 »
4
Beszúrás
. Jel.
„egy a maga nemében a mily elnéző ön” – „az ön elnézése ritkitja párját.”  
  „Nevénél szólitni” – nevén szólitni.”  
  „igen megjuházódott” – ez haragra mondatik. Igen megszelidűlt. –  
  " " „Ha a netalán hozzánk tart
[törölt]
« ó »
o
Beszúrás
zókat bá
[törölt]
« tj »
n
Beszúrás
tja valaki.” (Ha netalán a hozzánk tartozókat?)  
  5. Jel. Ha tudnám, ki lehet ez (: igy mintha Dandinra mutatna.) Ha tudnám ki lehet az (ki önnek mondta).  
  6. Jel. Kérem, játszsza rá magát….  
  " " " Ne játszd úgy a szentet. (Eltanúltuk, igaz, ezt már, de én forditánám:
 [!]
[sic!]
„sohse szenteskedj’”  
  7. Jel. „Ha én volnék helyén” „ha én neki volnék”  
  8. Jel. „mily hamisan vádoltatám” – mily hamisan vádoltak.  
  „azon bántalomért, mely rajtam elkövettetett”. Esett, v. történt  
  „Hogy egy ember szolgája legyek?” hogy oly ember szolgája legyek.  
  Sotenville (megfenyegeti) Ah! (hogy lehet ezzel fenyegetni?)
[törölt]
« Noo!! »
No-o!,  
  „van szerencsém jó napot kivánni
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
(távozólag, sohasem kiván a magyar jónapot, kivéve, ha mágnás).  
  „bántalommal illettessék” – illessék.  
  9. Jel. Jól esik ez! (a magyarnak jól esik, ha csiklandják, ha forróságban hűs szellő éri, ha fris vizet iszik &c. –)  
  Második felvonás.  
  1. Jel. „Kell, hogy te légy
[törölt]
« ok »
mind ennek oka.” Te vagy oka
mind ennek
Szerkesztői feloldás: mindennek
, úgy kell tenni stb.  
  " " „Igen! igen! ideje is lesz.” „Ugy, úgy! fel is fér.” (mert nem időről van szó, Lubin azt mondja, jobban fog vigyázni ezután.)  
  " " " vajon mi végre (persónatus
n
Jegyzet
persónatus
– ünnepélyes (lat.)
ez élénk párbeszédben) – („ugyan minek?”)  
  " " " „Ördög vigyen el, igen!” (Vesz
[törölt]
« z »
s
Beszúrás
zek el, ha nem!)  
  " " " „Szintén ugrál a szívem” – „Majd kiugrik  
  " " " " Csak akarod és feleségem lészsz. (Az és s használatában több helyütt idegenséget találok. Gyakran más kötszót kivánna az igaz magyar nyelvérzék.) „Csak akarod, mingyár’ feleségem lészsz” –  
  " " " " No, miattam mind azt teheted stb. (A miattam már a közbeszédben is elharapódzott, pedig meinet
w
Beszúrás
egen
n
Jegyzet
meinetwegen
– felőlem, részemről (né.)
az! Egésze
n
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
feledésbe nyomja a régi jó magyar tőlemet) Tőlem mind azt teheted. –  
  " " " hogy rá ne szedessetek (nehéz a passiva ily könnyű dialogban, mely az élet nyelvét követi). –  
  " " " ha tenni hagynál (erős idegenség.)  
  " " " Rajta vesztettem én igy már.”
[szerkesztői feloldás]
a kezdő idézőjel hiányzik
„az ilyesen rajtavesztettem már én.
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
„Megjártam én már az ilyessel” (vagy, ha póriabban: Megégette már az én szám a kása)  
  2. Jel. „badar fecsegésed az előbb” – iménti badar fecsegésed  
  3. Jel. „Mily kevés tisztelettel bír előtted házas viszonyunk” (nehéznek találom)
[szerkesztői feloldás]
.
Mily kevéssé tiszteled házas viszonyunkat.  
  „nem fecsegek én világba” – (bekapott, rosz. A magyar így szólna: „tudom én, mit beszélek.” „Mondom én, a mit mondok” stb.)  
  „Istenem! hiszen van szemünk” – „van szeme az embernek”.  
  4ik Jel. Imhol. „megint körülted ólálkodik.” (Az imhol fesze
s
Beszúrás
.) No lám! megint stb  
 
sz
ü
[bizonytalan olvasat]
vesen
Szerkesztői feloldás: szivesen
veszik” …. fogadják.  
  „s a tisztes nők” – hanem a tisztes nők –  
  Hogyan? mivel egy férjnek….” No ugyan! stb  
  „Képeseknek hiszem őket …. akarni hogy…
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
stb (igen nehéz ez, idegen is.) „Azt hiszem, képesek volnának azt kivánni hogy” stb  
  „Igy felelsz meg azon fogadalomnak
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
(nehéz is, hibás is mert nem mondjuk, megfelelni a fogadásnak.) „Igy állasz a fogadásnak” igy tartod/ állod
[szerkesztői feloldás]
tartod és állod egymás fölé írva és összekapcsolva
meg a fogadást?  
  „Igy értelmezed?
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
(definitióba való stil). Igy érted?  
  5. Jel. „Miután kegyed látta őket.” – „Miután K. őket látta, a Dandinok nem tetszenek” (Dandén-ok = taréj-ok
[törölt]
« ) »
s nem Dandén-ek.)  
  6. Jel. „Nincs-e arra mód (mód valamire?… benne, abban)  
  Lubin. Lobogós!” – „Teringettét!”  
  7. Jel. „Adná isten, szánná rá magát tanúságot tenni szüleimnél.” (Nehéz.) Itt az én
em
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: emberem
. Uram isten! bárcsak rávehetném, tegyen tanuságot mellettem
az
Beszúrás
ipamék előtt –”
[szerkesztői feloldás]
a kezdő idézjel hiányzik
 
  8. Jel. – „arcztalanság”….  
  9
[szerkesztői feloldás]
.
Jel.
egy feleségtől ..
[szerkesztői feloldás]
.
ki megbecstelenít.”
[szerkesztői feloldás]
kezdő idézőjel hiányzik
oly feleségtől” – v. egy oly feleségtől. (Amúgy idegen volt és marad örökké.)  
  „Tartsa eszében”: Ne feledje hogy kisasszonyt ve
tt
Beszúrás
nőül.  
  „De miért nem gondolkozik inkább ö, becsületesebben bánni velem? – (nehéz is, idegen is.) „De mért feledi ő, hogy becsületesebben
[szerkesztői feloldás]
a két idézet záró idézőjele hiányzik
stb. –  
  Megpisszenni”
[szerkesztői feloldás]
a kezdő idézőjel hiányzik
pisszenni (meg nélkül).  
  10. Jel. „Ah, ah! ah! csak lassan” – „Jaj! jaj!
[törölt]
« »
ne bántson!”  
  11. Jel. Rajta, nagysád, üsse a mint kell. – „Verje meg jól!
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
 
  Ha még van a szívén valami, megfelelek rá. (semmi praeci
[törölt]
« z »
s
Beszúrás
értelme nincs.)  
  Harmadik felvonás.  
  1. Jel. „Lubin”/„Nagysás uram”
[szerkesztői feloldás]
„Lubin” és „Nagysás uram” egymás alá írva és összekapcsolva
az ily párbeszédben nincs magyar iz, a magyar cseléd, ha megszólítják, azt mondja rá: „Tessék,
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
nem ura czímét. Tudom, hogy ellepte már a szinpadot, de nem jobb azzal.  
  Te kiváncsi vagy Lubin. (Ez a tudvágyra vonatkozik. Ha Lubin magyar cseléd, akkor a kiváncsit arra érti, hogy szeret kiváncsiskodni = ételt italt, s épen nem feleli rá igen is.”
[szerkesztői feloldás]
a kezdő idézőjel hiányzik
) Te szeretnél tudós lenni.  
  „Én megfejtem a diákot” (megfejtem is olvasható.) Értem beszélem, tudom a németet, francziát, diákot – mind idegen szólás. „Én sejtek diákúl” (v. értek.)  
  „Ez a leány aran
y
Beszúrás
nyal
ér föl.” „Aranyat ér.”  
  2. Jel. „Klaudina szegény Klaudinám”. Magyarúl nincs ok szegénynek mondania.  
  Szépecskén, Lubin.” (A „szépecskén”
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
nagyon szépecske.) Angelika, most ismervén meg elször Lubint, magyar dialogban igy szólhatna: „
N
Beszúrás
i
ni! Lubin.” vagy „Ni ni! ez Lubin.”  
  „Igen helyes tanács” (a tanács mindig fontosabb.) „Helyes gondolat.”  
  3. Jel. Gazdádon pompásan kitettek. (Kitenni valakin = túl tenni, fényüzésben stb.) Kifogtak. (ez csellel történik.)  
  Dandin. Ki az? (Mellette, a kezében, lévén, nem mondhatja: az.) Ki vagy? (A ki például tolvajt fogott, s azt hiszi, markában tartja, nem kiált igy: Ki az?)  
  4. Jelenet. „Colin!”/„Uram!”
[szerkesztői feloldás]
egymás alatt, összekötve
L. fentebb  
  „Értesz-e jól?
[szerkesztői feloldás]
a záró idézőjel hiányzik
(Bevettük: de a magyar dolgot ért nem személyt. „Érted hát jól?”  
  „Jösz-e?” („Jösz hát már?”)  
  „bármint lennének is” (homály, s erőszak.) Bármi bajok volna is.”
[szerkesztői feloldás]
a kezdő idézőjel hiányzik
 
  5. Jel. „mert nem tehetünk ellene” „Nem tehetünk mást” v. „Nincs mit tennünk.”  
  „és szüléktöl függünk” oly szüléktől.  
 
8
Beszúrás
. Jel.
[törölt]
« Clisander. Oh Klaudina »
 
  Hát aztán? mi nagy rosz van (benne), az éji hűs levegőt élvezni.  
  „fürmender
n
Jegyzet
fürmender
– felügyelő, gondnok (né.)
asszonyom” (a fürmender nem is magyar nem is átalában ismert; magam se tudom, mit tesz itt) –  
  gőgét, haragát &c. (szükséges ez? szebb ez?)  
  Nagy buzgóság kell, hogy az ember elhigye.
 [!]
[sic!]
(Tán igy:) Nagy hit kell, hogy az ember elhigye.
 [!]
[sic!]
 
  11. Jelen. Hogyan? ti…. (Ez a gyakori hogyan kérdés épen nem magyaros. Dandin itt például o
l
Beszúrás
y zavarban kell hogy legyen, hogy nem jut eszébe e persónátus irodalmi kérdés. Én merném azt a szabadságot venni, hogy ezt rebegtetném Dandin úrral: „Mi-mi-mi?”)  
  Dandin. Micsoda! igy merészelsz…. (Itt is elhagynám a szöveget: „Micsoda! Hallatlan vakmerőség! –  
  12. Jel.adjanak elégtételt” – „Vegyenek.” (az adja, ki lakol.)  
  „váratott magára” – „váratta magát” (a magyar ezt accusativussal köti: a német wartnt
 [!]
[sic!]
auf Jemanden)  
  14. Jelen. (Dandinhoz) Menjen haza s térjen eszére. (Feleségéhez) És mi, galambom, menjünk feküdni.”
[szerkesztői feloldás]
a kezdő idézőjel hiányzik
– Miután Dandin otthon van (bár a háza előtt, de otthon) én megforditnám: „Menjen fekünni, mi 370 pedig jerünk haza”.  
  15. Jel. „Ah! most már abban hagyom, s látom, hogy rajtam semmi sem segit” – (A mit fenebb az s és-ről megjegyeztem, az többhelyt elfordúl a darabban. Itt például igy fordítanám: „Ah most már abban hagyom, mert látom, hogy rajtam semmi sem segít.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Kit oly rosz nővel vert meg az isten mint engem, az nem tehet jobbat, ugorjék fővel a vizbe.”  
 

Megjegyzések:

Az MTA Könyvtára 1939-ben jutott a kéziratokhoz. Válasz
Kazinczy
Kazinczy Gábor
1862. jún. végi levelére (1443.)