Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. szeptember 18.
 
  Édes barátom!  
  Itthon jobban átolvastam leveledet, az az komádasszony olvasta szép csendesen, asszonyosan, szíves és részvevő pausákkal, magának és nekem. Látom: hogy a
Juliska
Arany Juliska
levele
n
Jegyzet
Juliska
Arany Juliska
levele
– 1478.
roszúl nyugtatott meg, jelentvén hogy
Laczi
Arany László
már jól van, az az naponként egy egy óranegyedre fel is kelhet. Adja isten, hogy későn járjanak soraim s midön kapod: már akkor szépen együtt üljetek s beszéljetek a már elmult roszról. De ha nem lennének is még otthon: ne nyugtalankodjál, hanem várd csendesen mig megjőnek, mert teljes hitünk hogy nem lesz semmi komolyabb baj. Magadnak is szükséged van a nyugalomra mindenképen, különben hasztalan volt Szliács.  
  Igen is, kaptam két leveledet,
n
Jegyzet
Igen is, kaptam két leveledet
– 1458. és 1465. sz. levél
egyiket
Pest
Budapest
ről elindulásodkor, másikat az útból
Sztregová
Alsósztregova
ról s így értem nem jöttötök okát s levelemben sajnalkozásomat
 [!]
[sic!]
fejeztem ki nem jöhetéstek miatt; így ujabbi felvilágosítás felesleges.  
  A tőlem küldött levelet s verseket mind megkaptad. Nem szükség pedig azokból, mint írod, a b.
Jozsíka
Jósika Kálmán
n
Jegyzet
b.
Józsika
Jósika Kálmán
– báró Jósika Kálmán, a Szépművészetek Csarnokának szerkesztője; vesd össze az 1479. sz. levéllel
 [!]
[sic!]
lapjának adni egyet is, csupán az oda zárt s megczímzett levélkét, mellyet vettess fel a postára. A három versből kettő t.i. az epigrammok és Gyülekezetben :
n
Jegyzet
az epigrammok és Gyülekezetben
– l. az 1472. sz. levél jegyzeténél
a Szépirodalmi Figyelő-é. – A harmadikat mellynek czíme: Levél öreg barátomhoz az épen most hirdetett Magyar irói segély egylet Álbumába adjad, restelném ha onnan kimaradnék.
n
Jegyzet
restelném ha onnan kimaradnék
– Meg is jelent: l. az 1480. sz. levél jegyzetét.
 
 
Lukácsi
Lukácsi Ferenc
t még egyszer elő kell hoznom,
n
Jegyzet
Lukácsi
Lukácsi Ferenc
t még egyszer elő kell hoznom
– vesd össze az 1472. sz. levéllel
bár sajnálom: hogy egyetlen egyszer is előhoztam, mostani mindenképen kimerűlt állapotodban; ma kaptuk meg a miért fizetned kell, de ne fizess bár mit beszéljen is ő, többet 38
osztr.
Szerkesztői feloldás: osztrák
forintnál, és ne elébb, mint Octóber 1ő napján.
n
Jegyzet
Octóber 1ő napján
– Így történt: l. az 1494. sz. levél jegyzetét.
 
  A többi dolgot nem hozom elő, múljék el epe és üledék nélkűl, annyival inkább nem hozom pedig elő: mert mint az irásról láthatod, fel kellett kelnem asztalomtól, mert szemeimre annyi villámlás jött, menynyit az Ó világ valamennyi Jupiter Tonánsa
n
Jegyzet
Jupiter Tonánsa
– mennydörgő Jupitere (lat.)
se producált soha.  
  Most tehát úgy hiszem értjük egymást, s nincs egyéb hátra mint – mentűl elébb megírhatnod
[törölt]
« , »
ígért, és általunk szivesen várt megnyugtató leveledet. Lelkünkből ölelünk s csókolunk mindnyájotokat.  
  Hanva september 18. 1862  
  az, a mi te  
 
Tompam
Szerkesztői feloldás:
Tompa m
Tompa Mihály
 
  UI.
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
b.
Jósika
Jósika Kálmán
ismét irt, légy szíves postára vettetni mentül elébb azt a levélkét.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. 125–127.