Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, szeptember 24. 1862.  
  Édes jó
Miská
Tompa Mihály
m! Leveledet kaptam, a verseket is, e szerint mindent. Az epigrammák most jönnek, a másik később.  
  Családom már majd csak rendbe jönne…. De más baj van. A FIGYELŐT vagy át kell alakítanom – vagy megszűnik. 400 előfizetővel nem megy. A mulattató részt szaporítnom, a kritikait korlátoznom kellene. Concentrálnom minden szépirodalmi erőt vagy a javát legalább. Díszesebb, bővebb tartalmú lapot adnom. Nevét is változtatnom. Mind ez hamarjában nem megy: hihetően két hónapra megszűnik és január 1-én indúl új pályafutásának, ha isten, írótársaim és a közönség úgy akarják.  
  Istennek, persze, csak könyöröghetek. Az írókat fel akarom szólítani, hogy csoportosúljanak egy igazán szépirodalmi lap kiállítására. (Az ily öszpontosítás az én eszmém volt, rég pengetem, s tőlem lopta el, a szó betű szerinti értelmében az új nemzedék.
n
Jegyzet
tőlem lopta el, a szó betű szerinti értelmében az új nemzedék
– Vesd össze 1442. Az Uj Nemzedék c. szépirodalmi képes hetilap mutatványszáma 1862. szept. 16-án jelent meg, s feltüntette az állandó munkatársakat is: Abonyi Lajos, Áldor Imre, Almási Tihamér, Beniczki Emil,
Bolnai
Bethlen Miklós
[szerkesztői feloldás]
Bethlen Miklós
, Csermelyi Sándor, Dalmady Győző, Frankl Vilmos, Győri Vilmos, Kormos Béla, Kuliffay Ede, Kun Pál, Pauler Gyula, Reviczky Szevér, ,
Tolnai Lajos
Tolnai Lajos
, Urvári Lajos, Vértesi Arnold, Vida József. Első írása Reviczky Szevér: Az irodalmi csoportosulás mint irányeszme; ennek kulcsmondata: „lapunk megindításának eszméje, a központi fiatal irók egy részének csoportosulásában rejlik.”
) Úgy kezdek belé, ha reményem lesz jobban díjazni (és mindent díjazni) – a többinél. A tartalomra lenne fő gond fordítva. Erre szükség volna megnyernem: 1. az írókat. 2. Az írók kezeskedése mellett a közönséget. Miután jó tartalom elállítása, jó díjazás nélkül, nem megy: a lap csak úgy folytattatnék, ha legalább ezer előfizetője lesz. Az ezer előfizető megnyerésére pedig az írók becsületbeli garantiája kellene. Kizárólagosságot nem akarok: de igen bizonyos lekötelezést ennyi s ennyi munkáig, hogy folytonos jót adhassak. De erről majd szólni fog köriratom, melyet az írókhoz bocsátni készülök. Remélem, csak te sem hagysz el!  
  Egy oly oklevélre volna szükségem, édes
Miská
Tompa Mihály
m, melyet a közönség elé adhassak, s mely ily formán hangozzék: „Mi, ezek s ezek, a szépirodalom emelése, központosítása stb. tekintetéből, elhatároztuk, hogy lehet legjobb munkáinkkal ez s ez lapot fogjuk folyvást, azaz egymást felváltva, támogatni.”  
  Persze ez plágiumnak látszik az ÚJ NEMZEDÉK után, de nem az. Reménylem egyébiránt, hogy magából az új nemzedékből is eltoborzok néhányat, ha nem is nyilvánosan.  
  Azt hiszem, ha
Pest
Budapest
en valaki most felütheti a szépirodalmi zászlót, én is felüthetem. És szellemi s erkőlcsi tekintetben nyújtok annyi garantiát, mint akármelyik. Anyagi garantiát is akarok nyújtani, ha kezembe adják az e czélra vezető eszközt, mi a közönség megingatott bizalmának szilárdítása, előre nyújtott kezesség s biztosíték által, hogy a lap jó lesz, oly jó, mint csak szépirodalmunk mostani színvonalán lehetséges.  
  1½ ívet, szép borítékban, szándékozom adni hetenként. Képet igaz, most sem: mert azt is, folyvást jó (és díjazott) tartalmat is adni, még ezer előfizetőnél sem lehet. S én ezeren fölűl tantième
n
Jegyzet
tantième
– osztalék (fr.)
gyanánt szintén az írók közt osztanám fel a jövedelmet, még utólagosan is. Például, ha a vállalat jobban ütne ki, után fizetne az ember minden ívre s minden költeményre, aránylag.  
  De még nem ért a dolog annyira, hogy bővebben írhassak. Kiadó után kell látnom s kalkulusokat tennem. Néhány practicus ember segít ebben.  
  Isten áldjon, édes
Miská
Tompa Mihály
m, kedveseddel együtt. Nőm a világért sem haragszik, csak teszi magát. Ölel és csókol benneteket, – valamint én számtalanszor. Barátod  
 
Arany J.
Arany János
 
  Utóirat. Miklós csakugyan brochuret
n
Jegyzet
brochuret
– rövid könyvecskét, röpiratot (fr.)
ír, s a Figyelő mellett is szét akarja küldeni.
n
Jegyzet
a Figyelő mellett is szét akarja küldeni
Szemere
Szemere Miklós
is szólt erről
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt kiadatlan leveleiben ( MTAK Kt Ms 4448) : „Kegyetlenül meg vagyok akadva,
Arany
Arany János
(bár 11én már vissza jött
Pest
Budapest
re) maig sem valaszolt
 [!]
[sic!]
s küldte meg előfizetési névsorát.
Rothfeld
Róthfeld Sámuel
meg mintha vele vólna, nem válaszol. Öt
 [!]
[sic!]
kértem meg ti
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
n
Jegyzet – nem válaszolván
Arany
Arany János
– menjen hozzá üdvezletemel,
 [!]
[sic!]
hogy adja át neki
Arany
Arany János
a’ kivántakat. Határtalan szemtelenség vólna
Arany
Arany János
tól még ennek is megtagadása. Lehetlen még azt is föl tennem rólla, hogy az eddigieken túl, még attól is elzárni törekedjen, hogy ne közölhessem olvasoival
 [!]
[sic!]
czáfomat. De úgy látszik, megfogja
 [!]
[sic!]
tenni. – E’ miatt, mindeddig sem küldtem még
Pest
Budapest
re csak egy példányt is. Nem irtózataó
 [!]
[sic!]
bosszuság ez, – hogy nem bóldogúlhatok vele, – söt
Rothfeld
Róthfeld Sámuel
sem válaszol, 5 nap előtt újra irám hozzá retour recepisse mellett. Erősnek kell lennem, mert még eddig meg nem ütött a’ guta.” (26. sz. keltezetlen, szeptember közepi levél), majd valamivel később: „
Arany
Arany János
, levelemre, küldené meg előfizetöit hogy küldhessek nekik peldányt
 [!]
[sic!]
– nem válaszolt. Vártam vártam, végre
Rothfeld
Róthfeld Sámuel
nek írtam, menne el hozzá. De
R.
Szerkesztői feloldás:
R.othfeld
Róthfeld Sámuel
tudja a manó hol mászkált, – több mint három hét múlva írja hogy harmadszori keresésre meg talalta
 [!]
[sic!]
Arany
Arany János
t, s – hidegen, a’ kiadóhoz utasítá, ez pedig azt nyílvanita,
 [!]
[sic!]
semmi áron sem adja ki kezéböl
 [!]
[sic!]
az előfizetök névsorát, sok beszed
 [!]
[sic!]
után késznek nyilatkozott szetkűldeni
 [!]
[sic!]
peldányaimat,
 [!]
[sic!]
a figyel számaival. Bezzeg, de én már azt hivén, hogy minden megtagadtatik tőllem, elunva a’ várakozást úgy szétosztám példányaimat
h
Szerkesztői feloldás: hogy
csak száz húszat kűldhettem. De szép vólna hé! ha – szét nem kűldenék. Bocsassa meg nekem isten e föltevést, – de hogy anyira
 [!]
[sic!]
megingattatott bizalmam, nem én vagyok oka.” (28. sz. levél, 1862. okt. 2.) L. még
Szemere
Szemere Miklós
1862. szept. 18-án
Erdélyi
Erdélyi János
nek írt levelét (EJLev II. 606. 299–300.).
Csak siessen vele!  
 

Megjegyzések:

elveszett