Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KAZINCZY GÁBORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. október 2.
 
  Tisztelt kedves Barátom,  
  Ma vettem becses soraidat, és kivánságod szerint ime küldöm viszsza mind két darabot. Úgy látom, hogy már el vagyok késve; valami 30 ívet az idei competentiából
n
Jegyzet
competentiából
– illetményből (lat.)
kinyomtak ugyan már, de én azt csak a tieddel együtt akartam szétküldeni, hogy meggazdálkodjam
[szerkesztői feloldás]
az
egyszeri szétküldés költségét, mert igen sokra rug. Most, ha addig várok, míg e három színmű ki lesz nyomva, kivált ha még Tartuffe-re is jegyzeteimet kivánod s visszakéred, a correctura ivek küldözésével együtt – bizonyára kimegyünk az évből. Pedig nincsen semmi, a mit „becsesebb műforditás” czíme alatt a közönségnek adjak ez idén, csak
Molière
Molière
lett volna, meg egy füzet a Századok Legendájából.
n
Jegyzet
Századok Legendájából
Victor Hugo
Hugo, Victor
művéből
Szász Károly
Szász Károly
készített fordításokat.
Csupa fordított regénynyel 50 ivet foglalni el, az nem gyarapitná a közönség tetszését. Még is kénytelen leszek, ha
Molière
Molière
d
 [!]
[sic!]
soká el talál húzódni.  
  Megbocsáss, ha forditásaid II. kötetét nem adhattam sajtó alá. Hisz nem is tehettem volna, míg jegyzeteimre nem válaszolsz. Abban hibáztam, hogy 3–4 hetet késtem e jegyzetekkel, de nem volt időm elolvasni, s a nyomda akkor különben sem hevert. Azután fürdőre kellett mennem, nem múlatságból, hanem oly kényszerségből mely nekem életkérdés. Azt nem akartam volna, hogy a nyomtatvány minden ive saját kezemen is keresztűl ne menjen: úgy számítottam hát, hogy mire hazajövök, te felküldöd Tartuffe-öt is, s akkor – september october folytán – derekasan nekihajtunk a nyomtatásnak, s még novemberben szét is küldözhetem. Te, halasztásomat akaratod és szavad iránti bizalmatlanságnak vetted, holott csak a körűlmények összevetéséből eredt az. Egy fordított regényt nyomhatnak vala távollétemben is: a tied körül magam is részt akartam venni. S ily értelemben, azt gondolám, semmi sértő nem lesz rád nézve abban, ha a II. kötet nyomását az I.vel együtt vagy ennek folytán vétetem munkába. Miután a két kötet egymás nélkül nem adható; miután a mit én ez évben nyomatok, annak ez évi költségből kell kitelni s az ez évi illetékkel szét is küldetni: nem fogod balra magyarázni, hogy minden körűlményt összevetve, úgy számitottam, miként jobb lesz – az addig elkészülendő –
[törölt]
« ü »
u
Beszúrás
Tart ffe-el september közepén kezdeni meg a nyomtatást, mint a II. kötet nyomása által a már sajtó alatti kéziratokat háttérbe
[törölt]
« nyomni »
szorítani.  
  Mindazáltal nem teszek le a reményről, hogy még ez év folytán szétküldhessem
Molière
Molière
det.
 [!]
[sic!]
Szeretném legalább igen nagyon, mert a regény, melyet az illető bizottság fordittatni (ellenemre) jónak látott,
n
Jegyzet
a regény, melyet az illető bizottság fordittatni (ellenemre) jónak látott
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
Henry Esmond c. regénye, amelyet Szász Béla és
Szász Károly
Szász Károly
fordított le.
AJ
Arany János
szerepéről l. az 1427. levél jegyzetét.
bár igen művészi alkotás, a mi közönségünknek, mely
Elliot
Evans, Mary Ann
művét
n
Jegyzet
Elliot
Evans, Mary Ann
művét
George Eliot
Evans, Mary Ann
(
Mary Ann
Evans, Mary Ann
v.
Marian Evans
Evans, Mary Ann
, 1819–1880) Adam Bede c. regényét, amelyet
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
fordított le
sem igen izleli, bizony unalmas lesz.
Molière
Molière
d
 [!]
[sic!]
adna életet ez idei szállitmánynak. Most habozok: ne küldjem-e szét, a mi készen van, a várakozó közönségnek, habár tetemes áldozatba kerül is; hogy inkább várhasson a tiéd után. Csak volna befizetve mind az éví járandóság! de még ott is sok a restantia, s nem tudom, nem lesz-e jókora deficit végtére is. Ezért mondom, hogy a jöv év
[törölt]
« re »
fejében
Beszúrás
nem lehet nyomatni, szerencse, ha a jelenévi illetménynyel jól jövünk ki.  
  Kérlek tehát alázatosan, siess Tartuffe felküldésével is. Mozgásba hozom
Emich
Emich Gusztáv
et, s egyszerre nyomatom mind a kettőt. Így talán még mennénk valamire. De ha Tartuffe-öt csak azután kapom meg, mikor már
a Fösvény és
Beszúrás
Dandin ki lesz nyomva (nem is számitva a correctura küldözés általi késedelmet) csak azután olvasom és küldöm rá észrevételimet, azután, lehet, te visszakéred, s úgy küldöd fel ismét: akkor alig hiszem, hogy ez évben elkészüljön. S a közönség, mely nem kap semmit, vagy hiányosan kap, felmentve érzendi magát igérete beváltásától, s a mi vállalatunk tönkre jut.  
  Bocsáss meg az alkalmatlan sürgetésért: de ha helyzetemet úgy éreznéd, mint én, bizonynyal nem kárhoztatnál.  
  Örülök, ha futólagos jegyzetim, csak részben is, megnyerték tetszésedet. Én nem arrogálom
n
Jegyzet
arrogálom
– illetéktelenül követelem (lat.)
magamnak, hogy müveden javíthatok, de miután felhivtál, őszintének kellett lennem.  
 
Gyulai
Gyulai Pál
elleni neheztelésedre
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
elleni neheztelésedre
– l. az 1493. sz. levél jegyzetét
ez uttal
 [!]
[sic!]
semmit sem mondok, mert kifogytam az időből. G
[törölt]
« e »
a
Beszúrás
leotidnak azonban,
n
Jegyzet
Galeotidnak azonban
– l. az 1493. sz. levél jegyzetét
ha valamely érdekes részét beküldöd,
n
Jegyzet
ha valamely érdekes részét beküldöd
– Ez nem történt meg.
igen szívesen fogadom. Meguntam én ezt a torsalkodást: a Figyelő közelebb át fog alakulni más lappá. Erről is többet, ha megérik a nyilvánosságra. Kérni fogom az új laphoz szives közremködésedet, mindenkorra pedig barátságodat.  
  Leghőbb üdvözléssel maradván  
  tisztelve szerető barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
, oct. 2. 1862  
  U. i. A „jegyzetes”-sel együtt már nem 2, hanem 3 levelem ment hozzád.
n
Jegyzet
A „jegyzetes”-sel együtt már nem 2, hanem 3 levelem ment hozzád
– l. az 1464., 1482. és 1489. sz. levelet
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 671.)