Aranysárkány fejléc kép
 
NAGY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK Nyitrán 1862. Okt. 28.  
  Igen tisztelt Szerkesztő Úr!  
  Kegyednek hozzám intézett fölszóllitását
 [!]
[sic!]
nagy megtiszteltetésnek tartom, és igyekezni fogok mennyire hivatásom, hivatalom, és egyébb
 [!]
[sic!]
bokros foglalatosságim engedik, annak megfelelni. Szaktanulmányimat a természetitudományok
 [!]
[sic!]
képezik, ezek közül pedig a madártan kedvencz tanulmányom; ha becses, és mint előre tudom, klassikus modorban szerkezendő lapjának természetével megegyez, akkor azoknak teréből, körül belül oly modorban mint kis müvem „A Madár
n
Jegyzet
A Madár
– teljes címe: A madár a teremtés művében (1861)
írva van közremüködni fogok,
n
Jegyzet
közremüködni fogok
– Csak az alábbi közlemény ismert, illetve egy esetleges elveszett levél, amire
AJ
Arany János
szerkesztői üzenettel válaszol: „Dr.
N. J
Nagy József
… urnak. Meg fog jelenni. Hogy mingyárt
 [!]
[sic!]
nem lehet, oka: mert nem czélszerű ily kis lapot egyféle tárgygyal nagyon elfoglalni. Azonban a sajátot is szivesen vennők.” ( Ko II. 1. sz. 1863. júl. 5. 24.; AJÖM XII. 220., 553.) A Ko-ban nem jelent meg munka
Nagy József
Nagy József
aláírással; talán a Hazai és külföldi vadászrajzok c. mű ismertetése fűződik nevéhez, bár a stílus könnyedsége nem őt idézi ( Ko II. 15. sz. 1863. okt. 11. 353–354.).
évenkint vagy 4. nagyobb értekezéssel. Grof
 [!]
[sic!]
Forgach Károly afrikai utazásit is beküldhetném
n
Jegyzet
Grof Forgach Károly afrikai utazásit is beküldhetném
– Töredékek, gróf Forgách Károly uti naplójából címen ( Ko I. 2. sz. 1863. jan. 11. 39–41.; az AJÖM XII. tévesen a „K. I. II. 2.” számban tünteti fel, 553.).
szakaszonkint, anyiban
 [!]
[sic!]
is érdekesek, mert mindez irányban eredeti nézetekre, tapasztalatokra alapitvák.  
  Ennélfogva felhatalmazom a Tekintetes Szerkesztő Urat hogy nevemet a programmmban
 [!]
[sic!]
megemlítse; előfízetési
í
Beszúrás
vvel ís kérem tiszteljen meg, azon leszek, hogy sok előfizett szerezzek; habár megvallom, hogy vidékünkön is a komolyabb és képzö olvasmányhozi hajlamot kiirtották már a szerencsétlen élczlap
[törölt]
« ok »
ok, és egy felületes, pongyola, miben sem kedvet lelő
litteraturai
Beszúrás
ízlést megalapitották, melyet igen sok id
[törölt]
« id »
öbe
 [!]
[sic!]
és munkába kerűlend megjavítani.  
  Kitünö
 [!]
[sic!]
tisztelettel  
  alázatos Szolgája  
  Dr
Nagy Jósef
Nagy József
mk
n
Jegyzet
mk
– maga kezével
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.) Dr.
Nagy József
Nagy József
(1818–1892): Nyitra megye tiszti forvosa; számos lapban (e korszakban az OrvHet-ban és a Gyógy-ban) publikált. Munkái: A keleti marhavész, marhadög, marhapestis, paczal-aszály (Komárom, 1863; magyarul és szlovákul is), Nyitramegye helyesírása (Komárom, 1863), Közegészségi jelentés 1864. évre (Nyitra, 1865).