Aranysárkány fejléc kép
 
VIDA JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Eger, 1862. október 30.
 
  Tisztelt Tekintetes Ur!  
  Tegnap vettem becses felszólitását a „Koszoru”-hoz csatlakozásra, minek következtében van szerencsém a következőket válaszolni.  
  Tekintetes urnak rám nézve hizelgő megkeresése ösztönül szolgál irodalmi működésem folytatására, mit tenni egyébkint is szándékom volt, habár egy ideig ebbeli hő ohajomnak nem igen tehetek eleget, mert a tanári pályán uj ember levén,
n
Jegyzet
a tanári pályán uj ember levén
Vida
Vida József
1862-ben az egri érseki jogakadémia tanára lett.
hogy feladatomat becsülettel oldhassam meg, csaknem minden időmet az előadásokrai készülésre forditom. Remélem azonban, hogy néha-néha a költészetnek is szentelhetek egy kis időt, hogy a „Koszoru”-ba legalább évnegyedenkint egy verset küldhessek.
n
Jegyzet
évnegyedenkint egy verset küldhessek
– Ez az ígéret nem teljesült, mert
Vidá
Vida József
tól csak Házaséletem című verse jelent meg 1863. márc. 22-én ( Ko I. 12. sz. 268.).
Pest
Budapest
ről távozta után közlései megcsappantak. Költői ambíciójának gyengülését
AJ
Arany János
szigorúbb kritikája is eredményezhette, melyet a Szász-bírálat után közölt
Vida
Vida József
Nemzeti Koszorú c. kötetéről ( SzF I. 14. sz. 1861. febr. 6. 214–216.; AJÖM XII. 277–282. Jegyzet hozzá: 415., 599–602.)
Ha a kezdet nehézségein tulestem, más szóval: ha tanári pályámon egy
isk.
Szerkesztői feloldás: iskolai
évet eltöltöttem; az irodalmat, ugy hiszem, hivebben szolgálhatom, mint eddig, midőn a journalistikai gépies munkával voltam elfoglalva.
n
Jegyzet
a journalistikai gépies munkával voltam elfoglalva
Vida
Vida József
költeményei,
Jókai
Jókai Mór
pártfogásának köszönhetően, 1856-tól jelentek meg a VU-ban; annak szerkesztője,
Pákh Albert
Pákh Albert
újdonságok és egyéb apróságok írójának szerződtette. Itt dolgozott 1862-ig.
 
  Melyek után vagyok s maradok  
  Tekintetes urnak  
  öszinte tisztelője  
 
VidaJózsef
Szerkesztői feloldás: Vida József
 
  Eger, okt. 30. 1862  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 668.) Vida József (1833–1876): az 1850–1860-as években gyakran jelentek meg versei a pesti lapokban (Hf, CsalKör, Dcs, SzF), emellett a VU rendszeres munkatársa. 1862-től az egri jogi akadémián lett tanár, és 1863-tól az Eger című lapot szerkesztette.