Aranysárkány fejléc kép
 
GYŐRY VILMOS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. november elején
 
  Igen tisztelt Tekintetes Úr!  
  Sietek forró köszönettel válaszolni azon kedves levélre, melyben
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
Uraságod méltónak tartotta
[szerkesztői feloldás]
a négy t egy vonallal húzva át; más helyeken nem jelöljük
csekélységemet is felszólítani a „Koszorú”ba való munkálkodásra. Igen nagy megtiszteltetésnek veszem, – forró köszönettel fogadom, – és kész örömmel igérem, mihelyt lehetséges, folytatom, bevégzem és el is küldöm azon már megkezdett beszélyemet – melylyel a „Szépirodalmi Figyelő” ajtaján akartam kopogtatni.
n
Jegyzet
melylyel a „Szépirodalmi Figyelő” ajtaján akartam kopogtatni
– E munkájának sorsa ismeretlen.
Győry
Győry Vilmos
nek 1864-ben jelent meg elbeszélése Mindennapi csalódások címmel ( Ko II. II. 14–20. sz. 1864. okt. 2.–nov. 13. 316– 323., 340–347., 365–372., 389–396., 413–420., 438–445., 461–467.) és 1865-ben jelentkezett Külvárosi történetek c. munkájával (III. I. 12. sz. 1865. márc. 19. 268–280.).
 
  A ’Koszorúban zöld-nek is kell lenni, – majd ennek egy részét én képviselem, – mondván és irván én igen gyakran rémségesen zöldeket. De sebaj! Ha egészen rosz lesz – elvettetik, – és ezért ís csak köszönettel fogok tartozni.  
  A dolgozásra – a mint az elmúlt napok folytán sejthetem – Orosházán csakugyan több időm lesz, mint
Pest
Budapest
en volt. Esti óráim mindig szabadok, – azután meg elmulván munkás hetem – szabad vagyok hategész
 [!]
[sic!]
napig teljesen. Csak lelkem legyen – és egészen el ne disznótorosodjam.  
  Hanem talán még sem lesz igy egészen. Állásom olyan, minőt ábrándjaimban is alig képzeltem. Hiveim kedves jó emberek, – józan gondolkodásu,
egyenes lelkű
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: egyeneslelkű
magyarnép,
 [!]
[sic!]
kik – ne legyen dicsekvésnek látszó – úgy hiszem meglehetősen szeretnek.  
  Van néhány úri család, – a kik körében az ember lelke újra megelevenűl, – van nyugodt, kényelmes életem, csinos lakásom, szép kertem, s már is egy kis kezdődő gazdaságom ……..Kegyes Istenimtől  
  Kérjek e többet?
n
Jegyzet
Kegyes Istenimtől / Kérjek e többet?
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem
 
  Bocsánatot kérek, hogy ily nagyon is bizalmas csevegéssé kezd átalakulni levelem, s hogy olyasakról is irok, melyek épen nem tartoznak ama vett kedves levél válaszá
[törölt]
« ra »
hoz
Beszúrás
.  
  Még egyet: a Koszorúnak már előfizetőtő is fogtam. Fogok is még többet, csak a programm és az előfiz
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
tési iv kezemben legyenek.  
  A kedves család nőtagjainak, – a Margit szigeti kiránduláson kedves társnőimnek kezeit mély tísztelettel csókoltatja az
a
Beszúrás
roszkabátú
[szerkesztői feloldás]
azarosszkabátú
 [!]
[sic!]
de jó ked
[törölt]
« ű »
v
Beszúrás
ű kis pap, – a kinek most még roszabb kabátja de talán még jobb kedve van.  
  T. Uraságodat mélyen tisztelve szives felszólítását ujra köszöni  
  igaz tisztelője  
 
Győry Vilmos
Győry Vilmos
 
 

Megjegyzések:

Győry Vilmos
Győry Vilmos
(1838–1885): 1861–1862-ben
Székács József
Székács József
mellett ev. segédlelkész (1863-ban leányát vette feleségül); 1862-ben Orosházára választották meg. Elbeszéléseket, költeményeket, fordításokat publikált egyebek között a Hf, VU, CsalKör, SzF, Ko, FL hasábjain.