Aranysárkány fejléc kép
 
HALMÁGYI SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár, novbr 1-sőjén 1862  
  Tisztelt szerkesztő ur!  
  Nagy érdemü hazafi!  
  Mult hó 15-dikéről kelt becses levelére, a melyben az iránti nyilatkozatra szólittatom fel, ha fogok-e s minő mértékben dolgozni a „ Koszoru ”-ba, van szerencsém egész tisztelettel válaszolni, hogy ha van egy vállalat, a melynél igénytelen irodalmi képességemet érvényesitni óhajtom, az mindenekfelett a Tekintetes ur jeles vezérlete alatt álló vállalat, s noha munkaermet (bármily csekély légyen is) kizárólag a „Koszoru” számára nem ajánlhatom fel, már csak azon egyszerü okbólse, mert azt az irodalom oly ágaiban is kivánom hasznositni, a melyek talán a „Koszoru” körén kívül esnek, de szíves készséggel és komolyan igérem, hogy mindazon dolgozataimat, a melyeket becses vállalatának irányával öszhangzóknak
 [!]
[sic!]
és lehetőleg sikerültebbeknek fogok találni, különösen a Tekintetes ur rendelkezése alá bocsátom.  
  Én épen most érkezém vissza a Székely-földről, a hol három hóig utazva, a legérdekesebb tanulmányokat tevém és sok becses anyagot hoztam oly dolgozatokhoz, melyek a „Koszoru” érdekességét tán növelni fogják. Rajta leszek, hogy minél elöbb küldhessek valamit, beszélyt, regét, uti képet stb.  
  Ugyancsak oct 15-ről kelt becses felszólitása folytán kijelentem, hogy semmi kifogásom az ellen, ha nevemet a programmba kiteszi, mire a Tekintetes urat – saját kivánatára – ezennel fel is hatalmazom. Bár többetigerő,
 [!]
[sic!]
fényesebb névvel ékesithetném programmját! Azonban az én szerény törekvéseimnek is vannak méltánylói, s majdnem az egész nemességgel (a Királyhágón innen) személyes ismeretségben állok.  
  Közelebbi székelyföldi körutam alkalmával se mulasztám el a „Szépirodalmi Figyelő”-t
n
Jegyzet
Szépirodalmi Figyelő”-t
– A folyóirat mutatványt közölt
Halmágyi
Halmágyi Sándor
Inség napjai c. regényéből. ( SzF II. I. 24–25. sz. 1862. ápr. 17. 378–382., ápr. 24. 393–398.)
ajánlani, s a „Koszoru” érdekében is megteszem a magamét.  
 
Gyulai
Gyulai Pál
t és
Salamon
Salamon Ferenc
t barátságosan üdvözölve, s magamat a
Tkts
Szerkesztői feloldás: Tekintetes
ur jó véleményébe ajánlva, telyes
 [!]
[sic!]
tisztelettel maradok, a ki vagyok  
  a Tekintetes urnak  
  alázatos szolgája  
 
Halmágyi Sándor
Halmágyi Sándor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 596.)
Halmágyi Sándor
Halmágyi Sándor
(1832–1917): az 1860-as években irodalmi, történelmi, jog- és államtudományi műveket írt; a KváriKözl főmunkatársa. 1864-ben jelent meg Elv és előitélet c. regénye.