Aranysárkány fejléc kép
 
PESTY FRIGYES – ARANY JÁNOSNAK Temesvár november 2án 1862  
  Igen tisztelt pályatárs!  
  Oktober 15én hozzám intézett becses soraira sietek azzal válaszolni, hogy azon kilátás, önnek dicsőséggel tetézett zászlója alatt, egy közös cél felé haladni, rám nézve nagy megtiszteltetést foglal magába. Örömest leszek tehát a Koszorú közlegénye, és mint olyant meg is említheti szerény nevemet a programban.  
  A szorosan vett szépirodalom nem levén szakmám, historiai értekezésekkel, életrajzokkal, a társadalmi és irodalmi élet jelenségeinek ismertetésére, és tán birálatokra fogok szoritkozni. Örvendenék, ha becses folyóiratában tért nyit beküldendő cikkeimnek.
n
Jegyzet
folyóiratában tért nyit beküldendő cikkeimnek
A magyar főváros (I. II. 4–5. sz. 1863. júl. 26. 73–77., aug. 2. 97–101.)
A dijazás tekintetében legkevesebb nehézséget nem fogok csinálni.  
  Adja hazánk nemtője,
n
Jegyzet
nemtője
– védőangyala, védőszelleme
hogy ön legyen arra hivatott, a csalodások
 [!]
[sic!]
korszakának megszünését jelenteni az irodalom barátainak; és hogy uj vállalatával minél elébb elérje azon célt, melyet nemes geniusa kijelölt.  
  Hő tisztelője  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.) Pesty Frigyes (1823–1889): a neoabszolutizmus idején a temesvári kereskedelmi és iparkamara titkára; 1864-ben
Pest
Budapest
re költözik; az első magyar iparbank titkára. 1859-től az Akadémia levelező, 1877-től rendes tagja. Főleg történelmi stúdiumokkal foglalkozik; a Történelmi Társulat megalakításának (1867) egyik kezdeményezője. Írásai a Ko-n kívül a PN-ban, a VU-ban, a PLloyd-ban és a BpSz-ben jelentek meg.