Aranysárkány fejléc kép
 
SZOKOLY VIKTOR – ARANY JÁNOSNAK
Pest
Budapest
, novemberhó 2án 1862.  
  Mélyen tisztelt Uram!  
  A „Koszorú” programmját e pillanatban olvastam el: nagy örömmel egy részről, de megvallom, hogy némi fájdalmas érzettel is. Örömmel, mert csakugyan mindnyájan szükségét érezzük oly közlönynek, mely a többfelé szétszórt szépirodalmi erőket összegyűjtse, mint nagyitó üveg a sugarakat, melyek egyenkint alig tűnnek fel, mig összesítve nagyítanak, melegítenek, sőt lángra gyújtanak. A programm olvasása azonban fájdalmas érzettel töltött el azon újabb tapasztalatnál, hogy íme a legnemesebb törekvésnek is aggódnia kell a siker fölött, s talán épen azért, mert nemes a törekvés!  
  Belém is helyezett némi reménynek fogom tekinteni, ha nevem azok sorába jut, kik a „Koszorú” szellemi jövőjének megalapitására kijelöltettek, s e belém helyzett
 [!]
[sic!]
reményt erkölcsi kötelességemül tekintem arra nézve, hogy a föltevésnek erőmhöz képest megfelelni
[szerkesztői feloldás]
A meg igekötőt az igéhez közel, de vele nem egybe írja.
igyekezzem.  
  Bár száz ok hatott oda, hogy lelkem ereje zsibbadjon, s így azon aggodalom fog el, hogy munkálkodásommal nehezen nyújtom majd azt az eredményt, melyet óhajtok s talán nyújtani tudnék; de annak tudata, hogy ím
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
itt
Beszúrás
a tér, a hol vállvetve működhetünk, íme itt a küzdhomok, hol méltó versenyezni, – mondom, ennek tudata remélnem engedi, hogy visszanyerem felizgatott becsvágyamat s hogy rövid időn szerencsém lesz valamely dolgozatom beküldésével alkalmatlankodnom.
n
Jegyzet
valamely dolgozatom beküldésével alkalmatlankodnom
– A Ko-ban nem publikált.
 
  Igaz tiszteletem kifejezése mellett vagyok  
 
SzokolyViktor
Szerkesztői feloldás: Szokoly Viktor
 
  (Kalapútca,
 [!]
[sic!]
17ik szám)  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 611.) Szokoly Viktor (eredeti neve Szokoly Géza Bonaventura, 1822–1913): hírlapíró. A BolM-t, a HaKül-t és a MoNv-t és
Emich Gusztáv
Emich Gusztáv
Nagy Képes Naptárát szerkesztette; munkatársa volt a MS-nak, a VU-nak és a CsalKör-nek. Humoreszkeket, zsánerképeket, elbeszéléseket írt. Munkái e korszakban a Nf-ben, FL-ban jelentek meg. Művei: Sárkány-fogak (1862), Tarka könyv (1862), Rajzok Petőfi életéből (1862), Adomák Garamtól (1862), Adomák Rajkótól (1862), Nem úgy van most, mint volt régen (1862), Ördög Naplója 1858-ra (1862), A garaboncziás diák Naptára (1862), Arczisme vagy phrenologia (1864), Mirabeau gróf és a francia forradalom kitörése (
Theodor Mundt
Mundt, Theodor
művének fordítása, 1864.).