Aranysárkány fejléc kép
 
FÁBIÁN ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
SopronSzéplak, 1862. november 5.
 
  Tekintetes Úr!  
  Folyó évi Oct. 15 n kelt, ’s legközelebb hozzám intézett felhivására, ha’ a’ „
 [!]
[sic!]
Szepirodalmi Figyelő” megszünte után kiadandó „Koszoru” czímü literaturai lapjába dolgozó társul, ’s minő mértékben ajánlkozom-é? van szerencsém válaszolni:  
  Egy falusi pap, ki terhes fátája
n
Jegyzet
fátája
– Fata: a sors istennői (lat.)
igényeinek megfelelni törek
s
Beszúrás
zik csak hivatalüres óráiban ’s melleslegesen érkezvén az irodalommal foglalkozni, ex professo
n
Jegyzet
ex professo
– hivatásszerűen (lat.)
dolgozó társul bajosan kötelezheti le magát dolgozó társul
 [!]
[sic!]
bármelyik laphoz. Csak per otium
n
Jegyzet
per otium
– szabad időmben (lat.)
irhattam én eddíg is nyelvészeti ’s vallási tartalmu dolgozataimat, ’s így ígérkezhettem legközelebb az
Esztergam
Esztergom
ban
 [!]
[sic!]
jövő éven megjelenendő „Egyháztörténelmi havi lapok” számára is.
n
Jegyzet
„Egyháztörténelmi havi lapok” számára is
– A Knauz Nándor szerkesztésében és kiadásában megjelent Magyar Sion (Egyháztörténelmi havi folyóirat) 1863-tól jelent meg Esztergomban, az első évben Fábián Istvánnak két dolgozatával: A vadosfai támadás (1863. július 505–519.) és A széplaki plebánia története (1863. december 895–912.).
 
  Ugyan ily kikötés mellett annál nagyobb késséggel
 [!]
[sic!]
ajánlom a szépirodalom körébe vágó dolgozataimat a’ „Koszorú” számára, minél szerencsésebbnek érzem magamat ez uttal kifejezhetni, hogy a Szepirod. Szepirodalmi
 [!]
[sic!]
Figyelő, a’ mint már megjelenése engem nagyon megörvendeztetett, ugy egész megszünteig becslésemet birta.  
  A finn költészet körén kivűl, mellyel jelenben főleg foglalkozom, talán eredeti közleményekkel ís
 [!]
[sic!]
fogok a „Koszoru
nak
Beszúrás
kedveskedhetni.
n
Jegyzet
A finn költészet körén kivűl, mellyel jelenben főleg foglalkozom, talán eredeti közleményekkel ís fogok a „Koszoru”nak kedveskedhetni
Fábián Istvánnak nem jelent meg dolgozata a Ko-ban. A Kalevalából a SzF-ben adott részleteket (1862. 9–17. sz. júl. 3.–aug. 28.; vesd össze az 1475. sz., elv. levél jegyzetével), a XXXI-XXXVI. rúna fordításával. (Vesd össze 1475.)
 
  Többire Isten áldását kivánva a jeles vállalathoz, százszoros üdvözléssel maradtam  
  Tekintetes Urnak  
  őszinte tisztelője Fábián István  
  pleb.  
  862 Nov. 5.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 594.)