Aranysárkány fejléc kép
 
ORMÓS ZSIGMOND – ARANY JÁNOSNAK Buziás november 6kán 1862  
  Igen tisztelt Irótárs!  
  A „Koszoru” vegyes
tartalmulap
Szerkesztői feloldás: tartalmu lap
programmjával hozzám intézett abbeli fölhivására, miszerint állandó munkatársul leendő felajánlkozásomra nézve határozott választ kivánni méltoztatott, ezennel szerencsém van értesíteni: hogy miután a programm nézeteiben tökéletesen osztozom, Kegyed vezénylete alatt a kitüzött czélra közremüködést pedig szintoly nagy kitüntetésnek, mint honfias kötelességnek tartom, a „Koszoru” részére állandó munkatársul ezennel szivesen felajánlkozom,
n
Jegyzet
a „Koszoru” részére állandó munkatársul ezennel szivesen felajánlkozom
Ormós
Ormós Zsigmond
már a Ko első számaiban többrészes cikksorozatot jelentetett meg (erre kérte fel
AJ
Arany János
1862. nov. 18-i, 1561. sz. levelében): Gróf Széchenyi emléke milyen legyen? ( 1863. I. 2–6. sz. 1863. jan. 11. 25–29., jan. 18. 50– 53., jan. 25. 73–77., febr. 1. 97–100. és febr. 8. 121–125.); 1864-ben, A kézrajzok címmel, ismét főcikket publikált ( Ko 1864. II. 4–5. sz. 1864. júl. 24. 73–77., júl. 31. 97–101.).
és közléseimmel, melyek leginkább a képző-müvészetek köréhez tartozandanak, csekely
 [!]
[sic!]
tehetséggel ugyan; de jó szándokkal a lap szellemi értékét növelni törekvéseim közé számitandom.  
  Felhatalmazom egy uttal Kegyedet arra: hogy nevemet a „Koszoru” munkatársai sorába befoglalja.  
  Nagyrabecsüléssel maradok  
  tisztelője  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.) Ormós Zsigmond (1813–1894): Temes megyei középbirtokos, majd főispán, 1861-től az Akadémia levelező tagja. Művészettörténeti írásai ebben a korszakban az AkÉrt-ben, a FL-ban, az Aradban jelentek meg. Ekkori művei: Utazási emlékek (
Pest
Budapest
, 1860, 1862–1863), Fóth művészeti szempontból (
Pest
Budapest
, 1862), A Széchenyi-szobor és a szobrászat realizmusa (
Pest
Budapest
, 1863), A herczeg Eszterházy-képtár műtörténelmi leírása (
Pest
Budapest
, 1864).