Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZINYEINÉ JEKELFALUSSY VALÉRIÁNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. november 10.
 
  Mélyen tisztelt Nagyságos Asszony!  
  A Kisfaludy-társaság elhatározta,
n
Jegyzet
A Kisfaludy-társaság elhatározta
– A társaság 1862. jan. 30-i ülésének jegyzkönyvéből: „Mind sűrűbben
[törölt]
« fordulván el »
merülvén fől azon kivánat, hogy a pártolóknak járó könyvilletményben a társaság alapítói és tagjai is részesüljenek, a társaság enged e kivánatnak s elhatározza, hogy
[törölt]
« ezentul »
a pártolók
at
Beszúrás
illető könyvek ezentul az alapítóknak és tagoknak is küldessenek meg,
[törölt]
« azon világos kijelentés mellett »
azonban kijelenti egyszersmind, hogy azon esetre, ha a társaság
netán
Beszúrás
megszün
[törölt]
« endik »
tetendi
Beszúrás
a pártolás melletti könyvkiadásokat, a fentebbi kedvezmény
[törölt]
« ből »
alapján
Beszúrás
se az alapítók se a tagok igényt ne képezhessenek a társaság egyéb
jövendő
Beszúrás
kiadványaira nézve, az ’Évlapok’on kivül, melyeket egyébiránt a pártolói könyvilletmények mellett is kapni fognak.” ( MTAK Kt Ms 5767.)
hogy azon könyvilletményeket, melyek elször csak pártoloinak voltak igérve, alapitóinak is megküldje mindaddig, a mig a pártolok
 [!]
[sic!]
nagyobb száma ily könyvek kiadását lehetségessé teszi. Továbbra igérni azért nem merte, mert fájdalom, az alapitók száma nem elég arra, hogy ily vállalatot a pártolók segélye nélkül is fentartson.  
  Nagyságod a társaság egyik lelkes alapitója lévén, a föntebbi határozat értelmében küldettem meg a könyveket, és igy a 4 forint pártolói dij beküldése nem kivántatik, melyet is ezennel idezárva szerencsém van visszaszolgáltatni.  
  Teljes tisztelettel maradván  
  Nagyságodnak  
  alázatos szolgája  
 
Arany János
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  a
Kisf. társ.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy társaság
igazgatója  
 
Pest
Budapest
, nov. 10. 1862.  
 

Megjegyzések:

A levelet Szinyei Merse István főrendiházi tag, a címzett fia ajándékozta az Akadémiának 1897-ben ( AJÖM XIII. 578.).
Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 611.) Szinyeiné Jekelfalussy Valéria (1824–1882): Szinyei Merse Félix (1816–1875), Sáros megyei főispán felesége, Szinyei Merse Pál édesanyja; az irodalom pártolásának munkatársa. 1861-ben megalapította a Sáros megyei jótékony nőegyletet, amelynek sokáig elnöknője volt.