Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, nov. 16. 1862
 
  Kedves barátom!  
  Egyet lélekzem az iró- és publicum hajhászás, a kiadói calculusok, nyomda, szerződés &c keserves gondjai után, s e szünetet arra használom, hogy irjak neked.  
  Kimondhatlanúl jól esett nekem az a szíves részvét, melylyel lapom ügyét felkaroltad,
n
Jegyzet
az a szíves részvét, melylyel lapom ügyét felkaroltad
– l. az 1494. és 1505. sz. levelet
mindjárt az előbbi leveledben oly meleg jóindulattal biztatván csüggedező kedélyemet, s a másikban oly hosszú lajstromot irván össze tulajdon fájós szemeid rontásával. Az utóbbi igazán jó szolgálat nekem, s ha Gömörből kevés praenumeransom
n
Jegyzet
praenumeransom
– előfizetőm (lat.)
lesz, nem a programm gyér elterjedése az oka. Ha minden vármegyéből annyi volna: kevés ember mondhatná, hogy nem látta ívemet.  
  Azóta
Sz. Miklóstól
Szerkesztői feloldás:
Szemere Miklós
Szemere Miklós
tól
is kaptam 15–20 nevet.
n
Jegyzet
Sz. Miklóstól
Szerkesztői feloldás:
Szemere Miklós
Szemere Miklós
tól
is kaptam 15–20 nevet
– l. az 1549. sz. levelet
Az ő nagy ismeretségétől többet vártam, de ezt is köszönöm. Féltem, hogy nem is válaszol. Nem, mintha már egyszer meg nem békéltünk volna: mert azóta is váltottam vele levelet, mióta röpiratát szétküldötte, s már elég jó lábon valánk együtt: de közbejött a figyelői replicám,
n
Jegyzet
a figyelői replicám
– Ebben ismerteti
Szemere
Szemere Miklós
Sárospatakon, magánkiadásban megjelent,
Brassai
Brassai Sámuel
nak szóló válaszát (Válasz Brassai Ismerettyűjére), s egyúttal meg is védi magát. SzF II. II 24. sz. okt. 16. 373–375.
mely, – noha igyekeztem a legszelídebb hangon tartani, – arra mégis alkalmas lehetett, hogy egy oly érzékeny kedélyt, mint az övé, újra felizgasson.
n
Jegyzet
arra mégis alkalmas lehetett, hogy egy oly érzékeny kedélyt, mint az övé, újra felizgasson
– Erről tanúskodnak
Szemere
Szemere Miklós
Tóth Endré
Tóth Endre
hez írott sorai is: „
Arany
Arany János
újra rútul viselte magát erányomban – védelmében. Egyik mondatomat hamisan idézi, a’ másikat, mit kihagytam, s miről csak ő s én tudtunk, közzé teszi. Ez aztán valóságos perfidia.
Miska
Tompa Mihály
Lévay
Lévay József
s valamennyi szüreti barátom ellene volt szándékomnak, hogy válaszoljak; de czáfomnak nem lehete elmaradnia, mert a ránk fogott ténynek elhallgatása, annyi mint annak bevallása. Én tehát válaszoltam, de mindaddig sem jelent meg. Megbízottamat fölkértem, hogy kezdve a Pesti Naplón kisértse meg adását más lapoknál is. Ugy’ e szép barátai a nyilvánosságnak ezen urak! Megtámadtatol, de nem igazolhatod magadat. Ez aztán a’ gyönyör.” ( Perényi 1934. 268.)
Ennek tulajdonítám, hogy a te leveledben, melyet nála irtál,
n
Jegyzet
melyet nála irtál
– l. 1513.
se egy szó izenet, köszöntés, stb. se egy odavetett sor nincs tőle, s valóban arra voltam készűlve, hogy levelemet válasz nélkül hagyja. De irt mégis:
n
Jegyzet
irt mégis
– l. 1862. nov. 10-i levelét (1549.)
s én rajta leszek, hogy a szakadt fonalat összekössem.  
  Az egész múlt hetet programm hajtogatással, csirizeléssel, czímezéssel töltém. Már vagy 1200 röppent szét a hazában: s már szálingóznak is az előfizetések hirmondó fecskéi. Talán lesz belőlünk valami, egyébaránt az ellenkezőre is készen vagyok.  
  Az irói válaszok is minden jóval biztatnak. A sajtó emberűl megtette a magáét.
n
Jegyzet
A sajtó emberűl megtette a magáét
– A PN Különfélék rovatában hosszan számol be a váltásról, előbb a SzF-ben található szerkesztői nyilatkozatot idézve, majd kommentálva a hírt: „Mi a ’szépirodalmi Figyelő’ben eddigi pályája folytán is igen sok szépet és izlésnemesbitőt találtunk, ennélfogva őszintén fájlaljuk, hogy e jeles lapot két havi időköz alatt is nélkülöznünk kell. Miután azonban szerkesztőjének fentebbi nyilatkozatából az ideiglenes felfüggesztés szükségességéről meggyőződünk: nem marad egyéb hátra, minthogy örömünket fejezzük ki az uj életre kelendő lap tartalmi és terjedelmi megbővitése felett, óhajtván, hogy olvasó közönsége is azon mértékben szaporodjék. Programmját nem mulasztandjuk el annak idején megismertetni olvasóinkkal” ( 1862. 240. sz. okt. 18. ), emellett hosszabb cikkben buzdítja előfizetésre olvasóit, közölve
AJ
Arany János
felhívásának teljes szövegét is (Ugyanott 1862. 259. sz. nov. 11. ).
De azt még perse nem tudom, míből fog az első szám kiállani.  
  Tőled mindenesetre ohajtok akkorra egy hatalmas verset.
n
Jegyzet
Tőled mindenesetre ohajtok akkorra egy hatalmas verset
– A Ko első számában
Tompa
Tompa Mihály
Ikarusa jelent meg ( Ko I. 1. sz. 1863. jan. 4. 6–7.).
Nekem
níncs
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: nincs
: de nem is illenék hogy a magaméval kezdjem. Mostanhoz egy hónapra már szeretném ha itt lenne. S azontúl – minél gyakrabban.  
  Most veszem észre, hogy a laptól akarván menekűlni, mégis folyvást arról irok. Lássunk hát egyébről is.  
  A
Lukácsy
Lukácsi Ferenc
contóját
n
Jegyzet
Lukácsy
Lukácsi Ferenc
contóját
– l. az 1484. sz. levelet
elküldöttem volt. Remélem, kaptad.  
 
Laczi
Arany László
nehezen épűl a typhus után. Négyszer vagy ötször esett már azóta hideglelésbe, s bár étvágya van, gyönge mint az árnyék. Pár nap óta hagyja el csak a szobát egy kis időre: az egyetembe még most sem járhat. Ma kilenczed napja, hogy nincs láza – most talán megmenekül tőle. Adná isten.  
  A család többi tagja csak megvagyunk. Az én fejzúgásom nem mult el Szliácson. Öt heti dologtalan és gond nélküli élet javított ugyan rajtam valamit – de hazajőve azonnal a legnagyobb – az önfentartás gondja szakadt a fejemre, s az jóformán paralyzálta a fürdő hatását. Mindazáltal vesződöm ahogy lehet.  
  Mikor jösz már egyszer
Pest
Budapest
re? Nem csúnyaság, hogy két év óta, mióta itt lakom, egyszer sem jöttél? A kedves komám asszony is akkor jön, mikor mi nem vagyunk. Az a is
n
Jegyzet
Lévay
Lévay József
is
augusztusban járt
Pest
Budapest
en, amíg
AJ
Arany János
Szliácson kúrálta magát.
– ötven esztendőben egyszer – oly időt választ, mikor nem találkozhatik velem. Igazán, ez a pesti lakás – szerkesztőség stb. jobban elszórt egymástól mint azelőtt
[szerkesztői feloldás]
az-azelőtt-ből emend. (elválasztás)
voltunk. Másszor csak láttuk egymást hébekorba, – vagy ráértünk legalább irni egy-egy szives barátságos levelet. Most kutyafuttában megy mindez: a találkozás vasúton, a levelezés – telegráfon. Csupa nagyvilági tempo.  
  Mikor fogunk mi újra oly hosszú és kedélyes leveleket váltani, mint hajdanában, tele picturával és blikturával?
n
Jegyzet
leveleket
[szerkesztői feloldás]
tele picturával és blikturával
– Szójáték: Blick (tekintet, kilátás; né.). Utalás az 1850-es levélváltásra, melynek során lerajzolták házukat és kertjüket ( AJÖM XV. 249. 294–297. és 253. 301–302.). Vesd össze még AJÖM XVII. 1007. 194
Mikor rajzolunk krumpli-udvarokat s nem tudom én miket? Non ego vos posthat….  
  „Dumosâ pendere procul de rupe videbo!”
n
Jegyzet
Non ego vos posthat
[szerkesztői feloldás]
– Vergilius-idézet az I. eklogából: „Már lepihenve, mohos barlangomból sose látom, / messzi tetőknek mint függtök tövises meredélyén” (Lakatos István ford.).
Nem látlak én többé a szalánczi vártorony erkélyén sétálni
n
Jegyzet
a szalánczi vártorony erkélyén sétálni
1855. aug. 22.–szept. 21. között
AJ
Arany János
családostul
Tompá
Tompa Mihály
nál nyaralt; ekkor ismerkedett meg
Szemere Miklós
Szemere Miklós
sal és tettek kirándulást a környék alább felsorolt helyein. ( AJÖM XVI. 743. 615., 1050. )
körűl. Nem, Ozd
 [!]
[sic!]
regényes hegyei közt, csurgó kalappal, versenyt káromkodni a haragos hegyi mennydörgéssel. Nem, hasonmászva kalauzolni az agtelki
 [!]
[sic!]
hölgykaravánt, s kaczagni „Koszorús” collegádat a te ócska ruháidban. Ti még olykor – szüreten hol – csak előszedhetitek a régi tréfát – nekem elmúlt az örökre. A vidám társaság szabad legével ugy vagyok, mint beteg a jó idővel: megüt egy szellő, be kell gombolkoznom s visszasietnem a szobába.  
  Megint nem ebből a hangból akartam én irni. Valami kedvest, valami olyat, miből meglásd, hogy szeretlek. De látom, efféle nem jő tollamra; talán mert tegnap reggeltől éjfélig tartó ná
t
Beszúrás
halázam volt. Ma sem igen érzem magam jól: de beteg tán nem leszek. Nőm, leányom csókolja a kedves komámasszonyt, én ís,
 [!]
[sic!]
ha megengedi.
Laczkó
Arany László
nak – a keze is jó lesz. Téged pedig ölelünk mind a négyen. Remélem – négyen csak át birunk ölelni, ha az elkezdett arányban vastagodtál is. Fogadd üdvözlésemet!  
  ősz barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1862. okt. 22-i (1505.) és 29-i (1513.) levelére