Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ORMÓS ZSIGMONDNAK
Pest
Budapest
, nov. 18. 1862  
  Tekintetes úr!  
  Tisztelt Barátom!  
  Becses ajánlkozását a Koszorú munka társáúl nagy köszönettel fogadtam, s ime már is kéréssel vagyok bátor járulni Kegyedhez.  
  Szándékom lévén a lap első számait minél választékosb egyszersmind változatosb
[szerkesztői feloldás]
emend. (a Benkő 1965. alapján)emend. (a
tartalommal állitni ki: nagyon szivesen venném ha kegyed, ugy karácson tájra, egy pár – hosszabb
v.
Szerkesztői feloldás: vagy
rövidebb – czikkel megörvendeztetne a szépművészetekb köréből,
n
Jegyzet
czikkel megörvendeztetne a szépművészetek köréből
– Ez meg is történt; l. az 1540. sz. levél jegyzeténél.
mire itt nem sok irónk van. Rendesen a lap első számainak kiállitása jár legtöbb bajjal, pedig épen azon számokra figyel legjoban a közönség, s azokból itéli meg a lapot.  
  Méltoztassék tehát – válasz helyett – egyenesen valami munkát küldeni. Hogy egészen kidolgozott mű legyen, az ily
[szerkesztői feloldás]
emend. (a Benkő 1965. alapján)emend. (a
lapban nem annyira szükséges, hol hosszabb czikkeket úgy is csak számos megszakítással lehetne adni.  
  Fogadja legszivesb üdvözlésemet  
  igaz tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

MTAK Kt Ms 4516/49. Fénykép-másolat. Az eredeti magántulajdonban van –
Sáfrán Györgyi
Sáfrán Györgyi
kiadást elkészítő cédulája szerint Szentgyörgyi Mária birtokában. 1965-ben a temesvári Állami Levéltár Ormós-gyűjteményében volt található. ( Benkő 1965. )