Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZILÁGYI SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, nov. 18. 1862.  
  Kedves
Sándor
Szilágyi Sándor
öcsém!  
  Tudod te azt, vagy legalább gondolhatod, hogy a szerkesztő új lapjának első számaival szokott leginkább megakadni kézirat dolgában
:
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ;
a közönség ellenben épen az első számokat nézi leginkább, s azokból itéli meg a lap egész jövendőjét.  
  Arra kellene minden erővel törekednem, hogy első számaimmal ne csak szorultságban ne legyek, kéziratra nézve, hanem a darabokat okszerűen úgy is választhassam össze, hogy mindjárt előre jó benyomást gerjeszszek a lap
[törölt]
« ir »
iránt. Annálfogva, édes fiam ne várd azt míg a lap megjelenik, s vagy 10 számon keresztül foly, hanem ülj le a te iró asztalodhoz, s irj valamit
n
Jegyzet
irj valamit
A Bethlen Gábor udvara c., aláírás nélküli cikk elképzelhető, hogy
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
tól való, mert egyrészt megfelel az itt kért népszerűsítő feltételeknek, másrészt pedig az stílusára emlékeztet. ( Ko 1863. I. 3. sz. jan. 18. 67–69.)
(hiszen nagyon hoszszú czikk úgy sem kell) a mi a historiát méltólag képviselje, vagy méltán viselje a
hist.
Szerkesztői feloldás: história
képét
Brassai
Brassai Sámuel
szerint.
n
Jegyzet
méltán viselje a
hist.
Szerkesztői feloldás: história
képét
Brassai
Brassai Sámuel
szerint
Brassai
Brassai Sámuel
a Mégis valami a fordításról c. hosszú fejtegetésében helytelennek, magyartalannak tartotta a gondvisel, pátfogol, kárpótol, képvisel stb. kifejezéseket, a nyelvújító szándék túlzásainak, germanizmusoknak tartva ket: SzF I. 31. sz. 1861. jún. 6. 482– 483.
 
  Lehet az valami jeles férfiú, vagy hölgy életrajza, lehet valamely praegnansabb historiai momentum szinezett elétüntetése lehet akármi; csak az forogjon előtted, hogy nem történet-buvárok, hanem mívelt ugyan, de nagy közönségnek (ha t.i. lesz) irod. Képzelj egy szakaszt Macaulay-ból
n
Jegyzet
Macaulay
Macaulay, Thomas Babington
Macaulay, Thomas Babington
Macaulay, Thomas Babington
midőn jellemez, midőn London multját festi stb – az legyen mintád. – Hogy új és még nem hallott tárgy legyen: az nem kivántatik. Te előadás által ujjá teheted annak, ki ezt olvassa.  
  Azzal pedig ne mentsd magadat hogy sok dolgod van, nem érsz rá. Két három este megcsinálhatod, nagy fejtörés nélkül.  
  Ha egyes közléseidben valami filumot
n
Jegyzet
filumot
– csoportosítást (lat.)
tartasz meg, hogy valamennyi együtt némileg öszefügg gruppe-ot
n
Jegyzet
gruppe-ot
– csoportot (né.)
képezzen, az még jobb lesz.  
  Fogadd ölelésemet – s ne választ küldj, hanem munkát mához egy hónapig.  
 
btodArany
Szerkesztői feloldás: barátod
Arany J.
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 610.)