Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
Pest
Budapest
, nov. 19. 1862.
 
  Kedves „
Karli
Szász Károly
m”!  
  Eddig a lap anyagi dolgaival levén nagyon elfoglalva, nem értem rá hogy becses válaszodra „válaszoljak”. Szives ajánlkozásodat, melyre mint „sine qua non”-ra
n
Jegyzet
sine qua non
– elengedhetetlen feltétel (lat.)
számitok vala, méltó köszönettel fogadom, nem csak, hanem ezennel igénybe is ohajtom venni munkásságodat.  
  A Krimhild perpatvara
n
Jegyzet
Krimhild perpatvara
Szász Károly
Szász Károly
még 1862 szeptemberében elküldte
Hebbel
Hebbel, Friedrich
Niebelungénekéből készült fordítását, amely nem a SzF-ben, hanem a Ko-ban jelent meg (I. I. 20. sz. 1863. máj. 17. 460–464.).
itt nálam maradt, ez hát már egy vers töled,
 [!]
[sic!]
de szeretnék elébb „eredetit” adni,
n
Jegyzet
szeretnék elébb „eredetit” adni
– Először
Szász Károly
Szász Károly
nak A lámpa című költeménye jelent meg ( Ko I. I. 2. sz. 1863. jan. 11. 31–32.).
és pedig mindjárt az első számok valamelyikében. Továbbá: félek, hogy épen az első számokat, kézirat hiányában, nem állithatom úgy ki, hogy a nagyszáju programmnak becsületére váljon. Azért dolgoznod kellene valamit a prózai részbe is
n
Jegyzet
dolgoznod kellene valamit a prózai részbe is
Szász Károly
Szász Károly
nevével nem jelent meg ilyen munka.
jó előre. Hogy mit, azt meg nem mondhatom, részint mivel hajlamodtól függ, részint mert olvasgatni s tárgyat választani nincs időm, de nincsenek is példaul külföldi forrásaim. Mihelyt látom az előfizetésekből, hogy a lap némi prosperitásra foghat vergődni, azonnal megrendelek 2–3 külföldi folyóiratot s azután könnyebb lesz „kéztül” is adni munkát: de az persze arra nézve a mit most kérek tőled, késő dolog.  
  Hallom, nagy munkát küldöttél a Szemlébe (
Firdusi
Abú’l Qászem Manszúr
ról?)
n
Jegyzet
nagy munkát küldöttél a Szemlébe (
Firdusi
Abú’l Qászem Manszúr
ról?)
Szász Károly
Szász Károly
a perzsa
Firdauszi
Abú’l Qászem Manszúr
Sahnámé című eposzáról írt értekezése a BpSz 1864. 20. és 21. kötetében jelent meg (334–380., 100–175.).
Firdauszi
Abú’l Qászem Manszúr
(azaz Abú’l Qászem Manszúr, 935 k.–1025 k.) 980 és 1010 között keletkezett főműve a világ teremtését l a 7. századig mutatja be a történelmi eseményeket.
de még nem láttam. Valami olyas, e tanulmányaid köréből – kisebb alakban a Koszorúnak is jó lenne – de nem úgy, hogy a Szemle olvasói – kik hihetően a Koszorú
éi
Beszúrás
t is tenni fogják főleg – újra olvassák itt, a mit amott olvastak. – Egyébiránt akármi legyen, – társadalmi vagy félig tudományos – jó lesz. A Koszorú birodalma elég tágasra van mérve: válaszsz valamit és küldj minél előbb, hogy kéziratot lássak.  
  A Figyelő restantiája
n
Jegyzet
restantiája
– hátraléka (lat.)
nincs nálam feledve, csak nem értem rá még computust tenni.
n
Jegyzet
computust tenni
– kiszámítani (lat.)
Azt se’ tudom, hol kezdődik, hány darab van dijazatlan. A 25 ft ot múltkor a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaságéból vettem, mert épen akkor ott több volt a cassában, s azt hiszem, mindegy. Ha felszámitjuk: onnan is jár még valami neked: miután maga a
[törölt]
« 10 iv »
szöveg 10 iv. – A Figyelő cassája most épen szegényül áll: mert a szerkesztő havi bűdgete
n
Jegyzet büdget – költségvetés (fr., ang.)
megszűnvén, bizony kénytelen volt „túllépni” egy kicsit a „vetitumba”
n
Jegyzet
vetitum
– tilos (lat.)
is: hanem hiszen a „Köszörü” majd tán kiköszörüli – adós semmi esetre sem maradok.  
  Az előfizetés „eszeveszetten” gyül: csak százannyi legyen, mint már van: akkor enyém a diófáig. No de hisz alig egy hete hogy a programm megszületett, nagy része még mostis
 [!]
[sic!]
útban – és hátra másfél egész hónap –
Benedek
Benedek Lajos
tábornagykint: „nem kell elveszitni a reménységet.”
n
Jegyzet
Benedek
Benedek Lajos
tábornagykint: „nem kell elveszitni a reménységet”
Benedek Lajos (1804–1881): császári hadvezér. Az 1859-es olasz–francia–osztrák háborúban egységével sikeresen állt helyt az egyébként vereséggel végződő solferinói csatában a túlerőben lévő szárd–piemonti seregrész ellen. Táborszernagyként 1860-ban Magyarország irányításával bízták meg, de a közhangulatot nehezen sikerült lecsendesítenie. 1866-ban a porosz–osztrák háború idején a császári csapatok főparancsnoka lett, de a vereség megtörte katonai pályáját és a porosz győzelem bűnbakja lett. – Idézett szavai a solferinói csatához kapcsolódhatnak.
 
  Még a Kisfaludy-társaság nagy gyűléséről
n
Jegyzet
Kisfaludy-társaság nagy gyűléséről
– Az 1863. febr. 6-án tartott gyűlésen
Szász Károly
Szász Károly
Zrínyi a költő ( Ko 1863. I. 8. sz. 1863. febr. 22. 173–175.) c. verses elbeszéléséből olvasott fel. Rajta kívül
Lévay József
Lévay József
A szép nyilvánulása c. székfoglaló értekezése ( Ko 1863. I 1863. 7–9. sz. 1863. febr. 15. 145– 148., febr. 22. 169–173. márc. 1. 193–197.) és
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
A mit isten végzett c. legendája hangzott el.
akartam szólni: bár tudom, hogy arra nem sok kedved van gondolni. Veszettűl meg vagyok akadva: a havi gyülés rám bizta: november végére terjeszszem el programmját: s eddig egy lelket sem kaptam, a ki hajlandó volna föllépni.
n
Jegyzet
a havi gyülés rám bizta: november végére terjeszszem el programmját: s eddig egy lelket sem kaptam, a ki hajlandó volna föllépni
– A Kisfaludy Társaság 1862. okt. 30-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: „
[törölt]
« Közeledvén »
A jövő évi febr. 6dikán tartandó közgyűlésre
[törölt]
« nézve »
nézve a társaság fölkéri az igazgatót, terjeszszen a legközelebbi ülés elé egy előleges javaslatot.” ( MTAK Kt Ms 5767.)
Gondolj, vagy tanácsolj valamit. Én magam szegényebb vagyok művekben a templom egerénél: az új lap is a nyakamon szerkesztői s kiadói minden gondjával – lehetetlen valamit csinálnom. Más nem akad. Az elnök beszéde,
Greguss
Greguss Ágost
titkári jelentése mind az, mire ez napig kilátásom van. Talán még
Toldy
Toldy Ferenc
t rá lehetne birni, készítse el a
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
parentatióját,
n
Jegyzet
parentatio
– emlékbeszéd, búcsúztatás (lat.)
melyet tavaly igért.
n
Jegyzet
Talán még
Toldy
Toldy Ferenc
t rá lehetne birni, készítse el a
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
parentatióját, melyet tavaly igért
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
nem készült el ezzel, bár a nov. 27-i jegyzőkönyv még úgy szólt, hogy
Toldy
Toldy Ferenc
tól „némi igéreteket” kapott az emlékbeszédre
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
fölött, „ha ideje engedi”. (Ugyanott)
Azontúl eláll az eszem, Gyulai ezerfélével van elfoglalva s egyiket sem végzi – Jókainak elég volt a tavalyi
n
Jegyzet
Jókai
Jókai Mór
nak elég volt a tavalyi
– Az 1862-es nagygyűlésen
Jókai
Jókai Mór
Bábel című művét olvasta fel.
– a többi mind vagy strupirt,
n
Jegyzet
strupirt
– struppiert: agyonhajszolt (né.)
vagy olyan, a ki nem gondol a társasággal, vagy más gondja igen sok. Nehéz egy állás az ilyen. – NB nem kellene oly hosszú programm, mint a tavalyi: elég volna egy széptani vagy költői felolvasás meg egy parentatió. –  
 
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
behozta a Velenczei Kalmárt:
n
Jegyzet
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
behozta a Velenczei Kalmárt
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
(1824–1898): műfordító. Nagykőrösön együtt tanított
AJ
Arany János
-sal, majd szülőfalujában, Laskón lett ref. lelkész. Főleg spanyol és angol költeményeket és francia regényeket fordított; részt vett a Shakespeare-fordításban (Velenczei kalmár, Hamlet, Sok zaj semmiért). – A Kisfaludy Társaság 1862. ápr. 24-i ülésén még a darab visszaküldése mellett döntöttek (
AJ
Arany János
és Lukács Móric volt a két bíráló), de már ekkor javasolták a megjelölt javítások elvégzése esetén a fordítás felvételét. A Társaság ezt a javaslatot el is fogadta, így: „Az igazgató bemutatta
Shakespeare
Shakespeare, William
Velencei kalmár’ját, melyet a fordító, úr a birálók megjegyzései alapján kijavít
[törölt]
« ott »
va
Beszúrás
, ujólag beküldött. Az igazgató nem tartja szükségesnek, hogy a
[törölt]
« munka »
fordítás mely most már sokkal inkább megfelel az aesthetikai igényeknek s több helyt sikerültnek is mondható, ujólag birálat alá bocsátassék,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
s azt hiszi, hogy a
Shakspeare
Shakespeare, William
kiadásba fölvehető” A Kisfaludy Társaság 1862. nov. 27-i ülésének jegyzkönyvéből ( MTAK Kt Ms 5767.)
hát a te fordításaid miben vannak?
n
Jegyzet
hát a te fordításaid miben vannak
– A Shakespeare-fordítás munkálatai során
Szász Károly
Szász Károly
nyolc darabot ültetett át magyarra (Othello, Téli rege, II. Rikhárd király, Macbeth, Antonius és Kleopatra, VIII. Henrik, Romeo és Júlia, Vihar).
Ideje volna ezt is meginditanunk, mert elhűl mind a Maecenás
n
Jegyzet
Maecenás
Tomori (Theodorovits) Anasztáz
Tomori (Teodorovics) Anasztáz (1824–1894): író, mecénás. 1854–1855-ben Nagykőrösön matematikát tanított
AJ
Arany János
kollégájaként, majd miután nagyobb örökség birtokába jutott, a tanítással felhagyott, s vagyona egy tekintélyes részét művészeti, főleg irodalmi célokra fordította. Ő finanszírozta az első teljes magyar Shakespeare-fordítást, amely a Kisfaludy Társaság gondozásában jelent meg 1864–1878 között. L. AJÖM XV. 909.; AJÖM XVI. 1214–1215.; AJÖM XVII. 666.
mind a közönség érdeklettsége különben.  
  Sokféle „Forderung”
n
Jegyzet
Forderung
– követelmény, elvárás (né.)
ez édes
Károly
Szász Károly
kám: de mit tegyen az ember. Ott keres, a hol van. Légy szíves minél előbb s minél ajánlatdúsabb vál
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
sszal megörvendeztet
n
Beszúrás
i.  
  Kedves nőid kezeit csókolva, téged ölelve maradok  
  importunus
n
Jegyzet
importunus
– alkalmatlankodó, terhes (lat.)
barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.)