Aranysárkány fejléc kép
 
HALMÁGYI SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár, nov. 26-án 1862.  
  Igen tisztelt szerkesztő ur!  
  Van szerencsém ide mellékelve elküldeni egy komolyabb irányu beszélyem
n
Jegyzet
komolyabb irányu beszélyem
– Az Elv és előítélet végül nem a Ko hasábjain, hanem önálló kötetben jelent meg (1864), amelyet márciusban a Ko is felvett az Új könyvek rovatába.
két első fejezetét. Elég arra, hogy meg lehessen itélni, menynyire eredeti e beszély, mennyire van az életből meritve, s mennyire mondható sikerültnek vagy nem a kidolgozás. Részemről azt hiszem, ez legjobb beszélyem, s ennél jobbat irni nem tudok. Ha ez mit se ér, eldobom tollamat, vagy legalább nem koptatom hiába e téren. Mindenki ír azon életből, melyet ismer! Azaz, hogy igy kellene, de fájdalom legtöbben a mi beszélyiróink közül vagy nem ismernek egy életkört se vagy – tudja Isten míért? – nem akarnak abból irni, a melyet ismernek, mert beszélyeik többnyire csak ugynevezett „mese mese meskete”, a’ mint mi erdélyiek szoktuk mondani, de az életet magát sajátszerü mivoltában rajzolni s a rajzba valami erkölcsi eszmét önteni, ritkán veszik maguknak a fáradságot. Én, uram, leginkább azon társadalmi kört ismerem, melyet a nemesség képez. Ismerem annak erényeit, tévedéseit é
[törölt]
« , »
s
Beszúrás
bűneit, valamint viszonyát felfelé és lefelé. Ott születtem s ott élek
[törölt]
« , »
.
Beszúrás
Szeretem is, mint bármely madár a fészkét, de nem vagyok elfogult, hogy benne mindent csak szépnek és jelesnek lássak. Nem szükség többet szólanom, hogy e beszély tárgyát miért vette
m
Beszúrás
onnan, a honnan véve van. Egészséges forrás az, nézetem szerint, mert magyar élet, a hol a honszerelem gyöngye buzog fel, s a hagyományos erények diszlenek, mint százados feny, melynek örökzöld csereklyéje
n
Jegyzet
csereklyéje
– a fenyőfa tűi, ágacskái, amelyeket almozásra használnak (székely tájszó)
alatt néha az üldözött kifáradt igazság egyedül menhelyet talál. De hol van az a kristályforrás, a mely egy kis iszapot is ne hányna fel?  
  E beszély czélja a lehető tapintatos módon tisztába hozni néhány társadalom-politikai eszmét (nem kell megijedni, nem politikai beszély) melyek a nemesség és aristocratia közt némely visszás viszonyt teremtettek, szépen letörni az élit némely elitéleteknek, melyek magnásainkat
 [!]
[sic!]
gyülöletes szinben tüntetik fel. Szóval igen jó indulatu irány, mely, ugy hiszem, méltó igazságszolgáltatásra vezet, békit és egyeztet, melynek jó hatása lehet, s a „Koszoru”-nak épen nem fog ártani.  
  Egy beszélynél, természetesen, sok függ a conceptiotól s végkifejléstől. De ha jó a kezdet, körülbelől lehet a befejezés sikerére is számitni.  
  Én az egész beszélyt most nem küldhetem fel, mert nincs bevégezve, de december végire készen vagyok vele minden bizonnyal, ugy hogy – ha tetszik – még az első számokban közölhető lenne.  
  De azon esetre, ha az első számokra már volna tán sikerültebb beszély, s
t
Beszúrás
őlem csak később volna szűkség ily nemü dolgozatra, alázatos kérésem, hogy méltóztassék a kéziratot egyszerüen bérmentetlenül postán visszaküldeni, mert más czélom van vele ez esetben, s januar végire bizonyosan berukkolok valami egyébbel.
n
Jegyzet
januar végire bizonyosan berukkolok valami egyébbel
– Ez nem történt meg.
Nem terhelem talán nagyon ezen kéréssel.  
  Bátor vagyok remélni, hogy tiz nap alatt
körülbelől
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: körűlbelől
vagy értesit levelet vagy a kéziratot megkapom. Teljes tisztelettel vagyok  
  a
Tekts
Szerkesztői feloldás: Tekintetes
urnak  
  alázatos szolgája  
 
Halmágyi Sándor
Halmágyi Sándor
 
 

Megjegyzések:

Arany László hagyatékából ( AkÉrt 1899. 596.)