Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. december 3.
 
  Kedves barátom!  
  Igen becses és jó órát szerzett nekem kedves és kedélyes leveled, mellynek hatása alatt, – ha akkor mindjárt válaszolok – tán belőlem is pattant volna ki valami, de várnom kellett e mai napig; mert sokan akartunk indúlni: kedves komaasszonyod, jó magam s a Versek. Tehát a versek mennek, jóval elébb mint kivántad, nem hatalmasok ugyan, de dat pira
n
Jegyzet
dat pira
– Dat pira, dat poma, qui non habet aliena bona: Ott, hol koldus a gazda, ebéded körte, meg alma (lat.)
stb. Az Ikarusnak czime ez is lehetne: az uj Ikarus, alá jegyezve aug. 29. 1862 , igy
Garibaldi
Garibaldi, Giuseppe
lenne belőle,
n
Jegyzet
Garibaldi
Garibaldi, Giuseppe
lenne belőle
– A vers végül Ikarus címmel jelent meg a Ko 1. számában (1863. I. 1863. jan. 4.). 1862. aug. 29-én az olasz királyi seregek Aspromonténál megállították és legyőzték a Róma elfoglalására induló
Garibaldi
Garibaldi, Giuseppe
t (Viktor Emánuel olasz király legfőbb szövetségese az egységes Olaszországért folyó küzdelemben ekkor III. Napóleon francia császár volt; a pápa pedig, aki ellen
Garibaldi
Garibaldi, Giuseppe
kívánt vonulni, francia védnökség alatt állt).
s tudod a publicum nagy Garibaldista.
 [!]
[sic!]
Tehát a hogy lehet s a hogy tetszik.  
  De hadd nézzem át leveledet.  
  Szivesen irtam a lajstromot, s nagy reményem van: hogy jól sikerűl az egész. Amen. Itt nálunk Molnár Viktor
n
Jegyzet
Molnár Viktor
– abafalvai (Gömör megye) birtokos,
Tompa
Tompa Mihály
jó barátja
fogja leglelkesebben; emlékezel reá? Abafalván lakik, alacsony vaskos úriember.
Miklós
Szemere Miklós
kevés nevet küldött; nota bene:
n
Jegyzet
nota bene
– megjegyzendő (lat.)
a szüreten én nem nála voltam szállva, de mindig együtt voltunk; mikor irtam neked nem volt jelen; különben pedig nagyon haragos voltam, szüntelen disputaltunk veszekedtünk; annak hogy semmit sem izent nincs semmi jelentése. Replikádban
n
Jegyzet
Replikádban
Válasz Brassai Ismerettyűjére (SzF II. II. 24. sz. 1862. okt. 16. 373–375.) (Vesd össze 1496.)
azon pontot:
Brassai
Brassai Sámuel
nem ember
rosszúl, Miklósra nézve bántólag idézted; ez igaz. Ugy-e teljesen vége van már annak a dolognak?  
  Nem közlötted iróid névsorát, ez hiba; azt is szeretném: ha a Koszorú nem ollyan csupaszon járna mint a Figyelő, de majd később ha lehet.  
  A
Lukácsi
Lukácsi Ferenc
contóját
n
Jegyzet
contóját
– számláját (ol.)
kaptam köszönöm.  
  Mikor megyek
Pest
Budapest
re? a jó Isten tudja!
[törölt]
« n »
N
Beszúrás
em tudom hogy az emberek 15 évi közelség után szoktak e egymásnak feltétlenűl hinni? de azt tudom hogy mi hiszünk. Tehát barátom nem mehetek mert nem telik; szegények vagyunk egy vonallal lejjebb a szükség lenne.
Hekkenast
Heckenast Gusztáv
tol
 [!]
[sic!]
kapott pénzemből,
n
Jegyzet
Hekkenast
Heckenast Gusztáv
tol
 [!]
[sic!]
kapott pénzemből
– Ez az Egyházi beszédek (1859) és a Versek I–V. (1860) megjelenéséért kapott honorárium.
mellynek ügyes kezek közt azóta két annyinak kellene lenni: csupán 1320 ftot tettem biztos helyre, de eperczben
 [!]
[sic!]
tartozom 542 ftal; szemem baja, feleségem folytonos betegsége öt hat felé menő láthatatlan kiadás elapasztott és apaszt folyvást, papságom koránt sem ollyan minőnek látszik, a rosszak és csekélyek közt nagyon jó, legjobb; de tisztességes és kényelmes életre nem elegendő. Aztán az a derék, hogy ha véletlenűl szükségről szóllok: az emberek mosolyognak. De elég ebből ennyi.  
  Bizony barátom múlnak az idők! Nem úgy van már mint csak akkor is volt midőn Szalánczon mászkáltunk s az élet igen is dumosa rupes!
n
Jegyzet
dumosa rupes
– bozótos sziklaszirt (lat.); erről és a szalánci kirándulásokról l. az 1556. sz. levelet és jegyzetét
 
  Igen kérlek: mond meg
Gyulai
Gyulai Pál
nak hogy válaszát
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
nak hogy válaszát
– Ilyen válasz nem maradt fenn.
vagy is inkább a Népdalok felét minden nap
[törölt]
« , »
várom s minden esetre várom; ha tán a Részvét könyve komolyabb lesz mint hogy Népdalocskákat adna:
n
Jegyzet
Népdalocskákat adna
Népdalok I–III. In Részvét könyve, 1863. 245–248. (l. még az 1480. sz. levél jegyzetét)
csak küldje vissza mind! jól tesz velem, modot
 [!]
[sic!]
adván az éhes lapok új éví
meg abrakolására
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: megabrakolására
.  
  Nem feledted-é el Szentiványi Miklóst? ki általam a Kisfaludi
 [!]
[sic!]
társaságnak 12 ftot küldött; kapja e már könyveit? lakik
SajóGömör
Sajógömör
ön, u. p. Tornallya.  
  Küldj egy ivet ha még nem küldtél Molnár Istvánné
n
Jegyzet
Molnár Istvánné
– Ismeretlen személy; talán az említett Molnár Viktor rokona.
ő Nagyságának. Klopodia, u. p. Temesvár – Moravicza
[szerkesztői feloldás]
.
 
 
Laczi
Arany László
nak lelkunkböl
 [!]
[sic!]
ohajtjuk a teljes javulást. Mindnyájotokat ölelünk csókolunk. Te is légy jó egésségben!
 [!]
[sic!]
 
  Hanva. december 3. 1862.  
  kopasz barátod  
 
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. 129. Válasz
Arany
Arany János
1862. nov. 16-i levelére (1556.)