Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, december 5. 1862.
 
  Kedves barátom!  
  Közelebbi levelemre (arra, melyben a „Koszorúelső számára verset kérek tőled)
n
Jegyzet
arra, melyben a „Koszorúelső számára verset kérek tőled
– l. az 1556. sz. levelet: „Tőled mindenesetre ohajtok akkorra egy hatalmas verset”
nem volt ugyan szükség azonnal válaszolnod: de hozzászokván már a te régi jó kora természetedhez, szinte félek, hogy bajod van, azért késik a válasz.
n
Jegyzet
azért késik a válasz
– Már útban volt ekkor, de még nem érkezett meg
Tompa
Tompa Mihály
dec. 3-án írt levele (1577.).
Pedig most újabb kéréssel fordúlok hozzád, melynek teljesítése nagyon is az egészségtől és kedélyed jó hangulatától függ.  
  A Kisfaludy-társaság közelebbi űlése azt csapta fejemhez, hogy a febr. 6-án tartandó közgyűlésre előadásokról és előadókról gondoskodjam.
n
Jegyzet
A Kisfaludy-társaság közelebbi űlése azt csapta fejemhez, hogy a febr. 6-án tartandó közgyűlésre előadásokról és előadókról gondoskodjam
– A társaság 1862. nov. 27-i jegyzőkönyve külön kéri, hogy
AJ
Arany János
„keresse meg
Tompa Mihály
Tompa Mihály
t, nem adhat-e költeményt?” ( MTAK Kt Ms 5767.)
Ezt a provincziát
n
Jegyzet
provincziát
– feladatot (lat.)
mely se nyereséggel se nagy dicsőséggel nem jár, nem igen örömest vállalják az emberek, és én már félig kétségbe estem, hogy nem leszek képes három–négy munkát összevarázslani, a mivel becsűlet
et
Beszúrás
valljunk, vagy legalább kudarczot ne. A társaság tagjainak legnagyobb része olyan, mely már nem dolgozik semmit, vagy aestheticumot épen nem: a pestiek összeszidnak ha csak fel is merem szólítni őket. Ily állapotban fűhöz fához kell kapnom: és te is ily mentő fűszál gyanánt jutottál eszembe, noha tudom, hogy már csak az említéssel is kellemetlenűl zavarlak. Úgy illenék, hogy az idei gyűlésben ne azok lépjenek föl, kiket tavaly már látott és hallott a közönség.
n
Jegyzet
kiket tavaly már látott és hallott a közönség
Szász Károly
Szász Károly
Lorándfi Zsuzsánna szőnyege c. művét,
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
Vachott Sándorról szóló emlékbeszédét,
AJ
Arany János
a Daliás idők III. énekét,
Jókai
Jókai Mór
pedig Bábel c. költeményét olvasta fel.
De meg én részemről – ha rámszakad a szerkesztés, kiadás &c. teljes képtelen volnék akkorra valamit összeábdálni.
n
Jegyzet
összeábdálni
– ma már csak nyelvjárásokban létező kifejezés; ábdál: durván kifarag, told, fold, összedob ( Czuczor–Fogarasi I. 177.)
Jókai
Jókai Mór
az idén nem vállalkozik, más se, senki se a tavalyiakból: új erőkről kell gondoskodnom.  
  Azért, édes
Miská
Tompa Mihály
m, ne harag
[törölt]
« úgy »
udj
Beszúrás
, ha arra a gondolatra jöttem, hogy az idén téged is bele vonjalak a credóba.
n
Jegyzet
credóba
– hitvallásba (lat.); olyan dologba, melybe az ember akaratán kívül belekeveredik (mint Pilátus a krédóba)
Nem kivánnám, hogy nagy munkát készits: de igen jól esnék, ha megigérnéd, hogy valami óda-féle
[törölt]
« targ. »
költeménynyel megörvendeztetsz, a minek ha előadására személyesen itt lehetnél, az legjobb volna. De ha ez utóbbi
ra
Beszúrás
[törölt]
« g »
nem vállalkozhatná
[törölt]
« n »
l
Beszúrás
is: íme, gondoskodtam, hogy ne fogj megint
Toldy
Toldy Ferenc
t
.
n
Jegyzet
ne fogj megint
Toldy
Toldy Ferenc
t
– Utalás az 1859-es Kazinczy-emlékgyűlés eseményeire, ahol
Tompa
Tompa Mihály
,
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
emlékére írt, pályadíjas ódáját
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
korrigáltatta, majd olvasta fel rosszul és halkan. Ez mélyen sértette és bántotta
Tompá
Tompa Mihály
t és kellemetlen emléke riasztotta a nyilvános szereplésektől. L. bővebben
Tompa
Tompa Mihály
AJ
Arany János
-hoz írt 1095. 1859. aug. 10-i ( AJÖM XVII. 314–315. ), 1115. 1859. okt. 22-i (Ugyanott 340.) és
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt 1118. 1859. nov. 2-i (Ugyanott 343–344.) levelét, valamint az 1397. sz. levél jegyzetét; vesd össze Porkoláb 1999.
Beszéltem
Székáccs
Székács József
al,
n
Jegyzet
Székács
Székács József
Székács József
Székács József
(1809–1876): költő, műfordító, evangélikus püspök, 1836-tól az Akadémia levelező, 1870-től tiszteleti tagja, 1838-tól a Kisfaludy Társaság tagja
s ő azt mondja, expresse irjam meg az ő nevében: „maig
 [!]
[sic!]
sajnálja hogy
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
ódádat nem olvasta fel, s úgy érzi, mintha az akkori mulasztásért satisfactióval
n
Jegyzet
satisfactióval
– elégtétellel (lat.)
tartoznék neked. Izeni tehát és kér: irj ezen alkalomra egy kenetteljes ódai költeményt, olyat, a mit egy ősz fejü superíntendensnek
n
Jegyzet
superíntendens
– protestáns püspök (lat.)
 [!]
[sic!]
illő elolvasni nyilvánosan: s ő úgy fogja olvasni, a mint csak isten tudnia adta. Mert azóta is mind lelkén hordja, hogy neki nem a te költeményed olvasása jutott
n
Jegyzet
neki nem a te költeményed olvasása jutott
Székács
Székács József
akkor
Szász Károly
Szász Károly
költeményét olvasta fel, amelynek a díjat (mint bírálóbizottsági tag) adni ajánlotta.
a
K.
Szerkesztői feloldás:
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
ünnepen.” Ma mondta ezt igy, mikor vele sétaltam a dunaparton,
 [!]
[sic!]
és én lelve megirám neked.  
  Most már, édes barátom, légy szives engem azonnal tudósítni, remélhetem-e kérésem foganatját. A határ idő nem nagyon szoros: egy jobb órádban megcsinálhatod. De nekem határozott igéret kellene, hogy ez egyre legalább rábízhassam.  
  Különben megvagyunk – elég roszúl.
Laczi
Arany László
t, 24 napi szünet után, tegnap megint kilelte a hideg, ma már jobban van, talán megfordul.
Julcsá
Arany Juliska
t az orbáncz környékezi, de még fel van, s reményli hogy nem fogja nagyon elő. Az anyjok, mióta
Szalontá
Nagyszalonta
rol hazajött, legegészségesb köztünk, és ez nagy szerencse, mert mi lenne belőlünk, ha ő is beteg volna. Én a szokott bajommal vesződöm.  
  A „Koszorú” előfizetői is megindúltak – elég gyéren mostanig: de biztatnak a practicusabb emberek, hogy ezután jő a – dandárja. Majd meglássuk.  
  Hát ti hogy vattok? Csókolom a Kedves „Komácskám” kezeit, téged pedig agyonölellek egy roppantással (ha birnám)  
  szerető barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  U. i. Kedves egészségedre kivánom a szüreti „Ismerettyűt!”
n
Jegyzet
szüreti „Ismerettyűt!”
– Utalás a
Szemere Miklós
Szemere Miklós
nál töltött szüreti mulatságra (vesd össze pl. 1577.), amelyen az
AJ
Arany János
-ra megsértődő
Szemere Miklós
Szemere Miklós
vendégül látta
Tompá
Tompa Mihály
t is.
Látod én mindent tudok: tudom azt is, mily jól mulattál sub titulo:
n
Jegyzet
sub titulo
– ürügyén, címén (lat.)
Ismerettyű”. Prosit!
n
Jegyzet
Prosit
– váljék egészségére! (né.)
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. 135–143.