Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
Pest
Budapest
, dec. 6. 1862.
 
  Édes barátom!  
  Épen itt volt
Béla
Szász Béla
midőn leveled érkezett, és kérdezte nincs-e őt illető benne. Én belepillantván, úgy megijedtem (?!?) a számadásoktól, hogy észre se vettem a lencse commissiót,
n
Jegyzet
commissió
– megbízás (lat.); a lencsére vonatkozóan l. az 1579. sz. levél végét.
s
Bélá
Szász Béla
t megnyugtatván, hogy ezuttal semmi dolga, ő távozott. Akkor látom, hogy a lencse!… No de azonnal rendszabályok történtek, hogy Ézsau kedves fözeléke
n
Jegyzet
Ézsau kedves fözeléke
– Ézsau, Izsák és Rebekka fia, Jákob ikertestvére, elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért adta el Jákobnak.
megvásároltassék (az óta, g
o
Beszúrás
ndolom, meg is történt) – és
Bélá
Szász Béla
t majd csak előkerítjük valahogy, – ha elébb nem, elhozza
[törölt]
« z »
s
Beszúrás
E mond kéziratát, mely remélem útban van
töled
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: tőled
, s melyért a nyomda már majd kihúz a házból. Akkor átveheti a szépitő lencsét, mire neked több szükséged van mint kedves asszonyodnak.  
  A mi a rechnungot
n
Jegyzet
rechnung
– számla (né.)
illeti: sajnálom hogy ez alkalommal ad assem
n
Jegyzet
ad assem
– az utolsó fillérig (lat.). Az as római, igen csekély értékű váltópénz volt.
ki nem számithatom, m
e
Beszúrás
rt Figyelő nincs a háznál, köttetni lévén az enyém is, a
Laczi
Arany László
é is. A többihez magad hozzá vethetsz ha megolvasod a
Sz. Leg.
Szerkesztői feloldás: Századok Legendája
és Esmond
n
Jegyzet
Sz. Leg.
Szerkesztői feloldás: Századok Legendája
és Esmond
Victor Hugo
Hugo, Victor
Századok legendája és
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
Henry Esmondja, melyeket
Szász Károly
Szász Károly
(is) fordított és a Kisfaludy Társaság éves könyvilletményeként jelentek meg (vesd össze 1570.).
iveit. Most az utóbbinak már 7-dik ivét corigálom, fene unalmas regény: de majd tán Onegin (mely igen jól lesz forditva)
n
Jegyzet
Onegin (mely igen jól lesz forditva)
Puskin
Pushkin, Aleksandr Sergeevich
Anyeginjét
Bérczy Károly
Bérczy Károly
fordította le. 1862-ben az 1. ének felolvasásával foglalta el székét a Kisfaludy Társaságban; a mű 1866-ban jelent meg.
és
Molière
Molière
n
Jegyzet
Molière
Molière
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
fordított tőle több darabot (Tartuffe, Fösvény, Dandin György). L.
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
és
AJ
Arany János
ezzel kapcsolatos leveleit: pl. az 1395. sz. és 1443. sz. leveleket és jegyzeteiket.
meghozza a közönség szája izét, s nem tesz mind úgy, mint az a kettő
Szmiklóson
Szerkesztői feloldás: Szentmiklóson
:
n
Jegyzet
mint az a kettő
Szmiklóson
Szerkesztői feloldás: Szentmiklóson
– vesd össze az 1579. levél jegyzetével
noha még van restantia
n
Jegyzet
restantia
– maradék (lat.)
szépecskén. Iszonyú cynismus kell ám ahhoz, hogy az ember szavát adja, aláirja nevét, nem is lehet panasza az első évi könyvajándékra (mert csak úgy igértük, viszonzásúl a 4 ftos nagy lelküségért) még is kereken kimondja: nem fizetek. Látszik, nem hiába irta
Széchenyi
Széchenyi István
a
[törölt]
« h »
H
Beszúrás
itelt,
n
Jegyzet
Széchenyi
Széchenyi István
a Hitelt
Széchenyi
Széchenyi István
egyik főműve (1830)
mert ez igy van minden részvényes társulatnál: a gazdasági egyletnek pörrel kell behajtani fele évdijjait. Czudarság. A mi társaságunk nem tudom mit fog határozni az ily „nem fizetőkre” – azonban nem hiszem, hogy pörhöz folyamodjék – ámbár magyar jog szerint promissum cadit in debitum
n
Jegyzet
promissum cadit in debitum
– az ígéretből tartozás lesz (lat.)
– jó volna, ha értésökre lehetne adni, hogy itt becsűletszó forog fenn – minden esetre küldd a nyakokra sürgető levelemet, a mely nevökre van czímezve, hadd lássák, mily nagylelkűséget cselekesznek. Ezt gondolom visszaküldték a könyvvel, olvasatlan, kibontatlan: küldd rájok, legyen az övék: a könyvet, további rendelkezésig, légy szíves magadnál tartani; nevöket hozzám beküldvén, hogy megjegyezhessem.  
  Kérdésedre, levond-e a Koszorú előfizetői pénzéből a Figyelő restantiáját: válaszom ez. Én a Koszorúnak egy fillérjéhez sem nyúlok, míg a vállalatot fedezve és biztosítva nem látom. De mivel megtörténhetik, hogy az előfizetéseket (portóval megtoldva) vissza kell küldöznöm: igen jól teszed, ha semmi pénzt nem küldesz hozzám, csupán a neveket és számokat. Na ebből aztán kielégited magadat a Figyelőért, azt se bánom: akkorra, mikor vissza kellene adni, én megküldöm a restantiát, vagy, siker esetében, ledolgozod a többit.  
  A Kisfaludy-ünneppel maig
 [!]
[sic!]
sem vagyok tisztában: ki lesz? hogy lesz?
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
igér valami költői beszélyt,
n
Jegyzet
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
igér valami költői beszélyt
A mit isten végzett c. munkáját olvasta fel.
tegnap
Tompá
Tompa Mihály
nak is irtam, de nehezen hiszem hogy ő ráálljon. Igy a te „nem hajlandótlan” hajlandóságodat
n
Jegyzet
a te „nem hajlandótlan” hajlandóságodat
Szász Károly
Szász Károly
a Zrínyi a költő c. verses elbeszéléséből olvasott fel részletet (vesd össze 1570.). A Kisfaludy Társaság 1862. nov. 27-i rendes ülésének jegyzőkönyve szerint „ez aján
[törölt]
« latok »
lkozásokat
Beszúrás
a gyűlés örvendetes tudomásul veszi s az igazgatót ujolag fölkéri, folytassa fáradozásait a közgyülési eladások összeszerzésében, így nevezetesen keresse meg
Tompa Mihály
Tompa Mihály
t, nem adhatna-e költeményt, s
Szász Károly
Szász Károly
t, nem olvasna-e föl valamit a ’Niebelungen’ fordításából.” ( MTAK Kt Ms 5767.) Ekkor még nem volt bizonyos, hogy
Szász Károly
Szász Károly
mivel is szerepelne a közgyűlési ünnepségen.
is szeretném igénybe venni; annyival inkább mert te fel is jönnél s magad olvasnád „nagy hatalmasan.” Csinálj valamit: az a „lealázó” akadály
n
Jegyzet
az a „lealázó” akadály
Szász Károly
Szász Károly
nak
Eötvös
Eötvös József
sel volt nézeteltérése: attól tartott, hogy a Kisfaludy Társaság elnöke a felolvasandó mű előzetes bemutatásához köti szereplését (vesd össze 1570.).
nem forog fenn. Erről bizonyossá tehetlek. De tudnom kellene: bízhatom-e reád; és ezt pár nap alatt; mert ide stova
 [!]
[sic!]
kikopunk az időből. Ugyan vigasztalj meg egy igenlő szóval: mert különben a Dunába ugrom.  
  Addig is, mig e catastropha megtörténnék, fogadd legszivesb üdvözlésemet és add át tiszteletem kedves asszonyidnak, az enyéim részéről is. Laczi folyvást beteg. Élj boldogúl!  
  barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.) Válasz
Szász Károly
Szász Károly
1862. dec. 4-i levelére (1579.)