Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK Marosvásárhely 1862 10/12  
  Mélyen Tisztelt  
  Kedves
János
Arany János
Bácsi!  
  A mily nagy és őszinte örömmel olvastam a „koszorú” előrajzát, épen oly készséggel ajánlkozom
n
Jegyzet
készséggel ajánlkozom
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
cikksorozattal jelentkezett a székely népköltészetről. Az első közlemény még főcikként jött, benne inkább az elemzés dominált; a későbbiekben a szövegek közlése került előtérbe: Székely népköltemények ( 1863. I. 21. sz. 1863. máj. 24. 481–486.; 1864. I. 23. sz. 1864. jún. 5. 547–550., 25. sz. jún. 26. 614–615.; 1864. II. 2. sz. 1864. júl. 10. 40–43. (ebben a részben a Vadrózsa-perhez is hozzászólt); 1865. 11. sz. 1865. márc. 12. 257.).
virágzásának előmozditására, a menynyire hivatalos foglalkozásim engedik.  
  Itt vidéken néha az a baj, hogy a szerkesztők közvetlen szükségeit nem ismerjük: nem tudjuk miféle czikkekkel vannak tulhalmozva; miben szenvednek hiányt. Ezért előre fölhatalmazom
János Bácsi
Arany János
t arra, hogy ha szakomba vágó valamiféle czikkre vagy birálatra szüksége lenne, pár sornyi szerkesztői figyelmeztetés után szolgal
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
tára
 [!]
[sic!]
áll
[törölt]
« ó »
o
Beszúrás
k. Névszerint olyant mi a vegytan, természetrajz, földrajz, utazások körébe tartozik: mindenkor kész örömmel fogadok
[szerkesztői feloldás]
.
Gyüjtöttem a „Koszorú”ra eddigelő 7 előfizetőt, de még pár napig várakoznom kell a dijak után; e levél is azért késett mostanig, hogy „terhelve” akartam küldeni.  
  A Kisfaludy társaságnak jelen év folytán két uj pártoló tagja
jelentkezettvolt
Szerkesztői feloldás: jelentkezett volt
nálam s én dijjaikat
 [!]
[sic!]
Csengeri által föl is küldöttem volt à 8 ft. oly kivánság kiséretében, hogy az első évre eső 4 kötetet is megkapják, mert „Bede Adám” az első évi két kötet nélkül hiányos lenne. Ezen két pártoló: Lázár Ádám
n
Jegyzet
Lázár Ádám
– (1821–1891): ügyvéd, a kiegyezést követően Marosvásárhely függetlenségi országgyűlési képviselője. Ifjabb korában megjelent néhány költeménye, később több cikket szentelt
Petőfi
Petőfi Sándor
rejtélyes eltűnésének.
és Wittrik József
n
Jegyzet
Wittrik József
– marosvásárhelyi könyvárus
mindkettő Marosvásárhelyről.  
  Midőn a 2 ik évre eső könyvszállitmányt kaptuk, a két példány első évi folyam kimaradt s azóta csak tartogatom őket szép szóval. Óhajtanám tudni, vajjon
 [!]
[sic!]
van-e még küldhető példány, annyival is inkább mert ifjabb báró Kemény Domokos
n
Jegyzet
ifjabb báró Kemény Domokos
– (1835–1902): a magyargyermonostori bárói ág tagja ( Gudenus 1990. II. 62.)
Malomfalváról hasonlókép pártolóvá válnék, de csak úgy ha 4 ftért az 1 ő évit is megkaphatná. Ily feltét alatt
8ftot
Szerkesztői feloldás: 8 ftot
tett le nálam, mint 1 ő és 2 ik évre eső részvényt.  
  Kedves családjával együtt különösön tisztelve maradok  
  tisztelője  
 
SzabóSámuel
Szerkesztői feloldás:
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
 
  tanár  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.
Arany László
Arany László
lajstromában a 473-as szám alatt „
Maros-Vásárhely
Marosvásárhely
, novbr 1-sőjén 1862.” szerepel, ami feltehetőleg elírás.)
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
(1829–1905): marosvásárhelyi tanár, a természettudományi tárgyak mellett az angol és a francia nyelvet, majd 1863-tól a magyar irodalmat is tanította. 1859-ben
Arany Juliska
Arany Juliska
elutasította feleségül kérését. Népköltészeti gyűjtéseit a Kisfaludy Társasághoz küldte be. E korszakban jelent meg Az erdélyi evangélikus református fő- és középtanodák I. és II. tanári értekezleteinek ismertetése c. munkája (
Pest
Budapest
, 1864).